nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » O Klubie Gaja » Statut Stowarzyszenia
O Klubie Gaja
aktualna pozycja:
» Historia
Statut Stowarzyszenia
» Sprawozdania finansowe i merytoryczne
» Nagrody Klubu Gaja
» Koalicje
» Ośrodek Lecznica
» Zespół

Statut Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, zwane dalej „Klubem Gaja”, zrzesza osoby fizyczne działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego, praw zwierząt, rozwoju kultury, praw człowieka i ochrony konsumentów.

 

§2
Klub Gaja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

 

§3
Terenem działania Klubu Gaja jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą miejscowość Wilkowice.

 

§4
Czas trwania Klubu Gaja jest nieoznaczony.

 

§5
Klub Gaja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele.

 

ROZDZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§6
Celami Klubu Gaja są:
a) zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;
b) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
c) ochrona praw i dobrostanu zwierząt;
d) promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną;
e) rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;
f) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju;
g) działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
i) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych;
j) upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów;
k) promocja i organizacja wolontariatu.

 

§7
Klub Gaja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
b) organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;
c) interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;
d) prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
e) prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
f) udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt oraz ochroną praw i interesów konsumentów;
g) działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji;
h) prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt;
i) prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
j) działalność wydawniczą;
k) organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;
l) promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających ochronę środowiska i ochronę zwierząt;
m) wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
n) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;
o) inne działania proekologiczne;
p) pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;
q) redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową.

 

§8
1. Działalność, o której mowa w § 7, jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§9
1) Członkami Klubu Gaja mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
2) Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą wstąpić do Klubu Gaja na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

 

§10
1) Członkiem Klubu Gaja może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi wolę zostania członkiem Klubu Gaja oraz oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego statutu oraz popiera cele i sposoby działania określone w Rozdziale 2.
2) Pisemna deklaracja, o której mowa w § 10 ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, adres oraz numer PESEL.
3) Członków przyjmuje się w drodze uchwały Rady. Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie.
4) Listę członków Klubu Gaja prowadzi Zarząd.

 

§11
1) Członek Klubu Gaja ma prawo do:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków; oraz
b) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Klubu Gaja.
2) Członek Klubu Gaja zobowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu Gaja; oraz
b) propagowania w społeczeństwie działalności Klubu Gaja.

 

§12
1) Członkostwo w Klubie Gaja ustaje wskutek:
a) śmierci członka;
b) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu Gaja, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
c) uprawomocnienia się uchwały Rady wykluczającej członka z Klubu Gaja, podjętej zgodnie z §13.

 

§13
1) Rada w drodze uchwały może wykluczyć członka Klubu Gaja w przypadku stwierdzenia, że działania członka są rażąco sprzeczne z treścią złożonej deklaracji członkowskiej, statutem lub działalnością Klubu Gaja.
2) Rada niezwłocznie zawiadamia wykluczonego członka o podjętej uchwale. Zawiadomienie zawiera pouczenie o przysługującym członkowi prawie do wniesienia do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Rady, pisemnego odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
3) Jeżeli Rada uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może ona do chwili zwołania Walnego Zebrania Członków podjąć uchwałę uchylającą uchwałę o wykluczeniu.
4) Uchwała o wykluczeniu członka staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia odwołania. W razie wniesienia odwołania staje się ona prawomocna w momencie podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ 4
ORGANY KLUBU GAJA

 

§14
Organami Klubu Gaja są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Rada;
3) Zarząd;
4) Komisja Rewizyjna.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§15
1) Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej, co najmniej połowy członków Klubu Gaja lub z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na trzy lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu oraz propozycjach porządku obrad wszystkich członków w drodze zawiadomienia doręczonego członkom, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad.
2) Dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, chyba że statut stanowi inaczej. W razie nieobecności ponad połowy członków, Walne Zebranie Członków odraczane jest na czas oznaczony, wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 15 ust. 1. Walne Zebranie Członków zwołane po okresie odroczenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
3) Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej;
b) wybór Rady;
c) podejmowanie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych i finansowych
przygotowanych przez Zarząd;
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady wykluczających członków;
e) podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu.
4) Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów.
5) Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

RADA

 

§16
1) Rada składa się z 3 do 7 członków.
2) Do kompetencji Rady należy:
a) podejmowanie uchwał o zadaniach i programie działania Klubu Gaja;
b) wybór członków Zarządu i odwołanie ich przed upływem kadencji;
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;
d) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;
e) przygotowywanie w formie uchwały projektu zmian statutu i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia;
f) zatwierdzanie planu finansowego i budżetu przedstawionego przez Zarząd lub przygotowanie planu finansowego stanowiącego podstawę sporządzania budżetu;
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków;
h) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków;
i) decyzja o przynależności Klubu Gaja do organizacji krajowych i międzynarodowych;
j) podejmowanie uchwał o zbyciu lub obciążeniu majątku Klubu Gaja;
k) inne sprawy nie powierzone w statucie innym organom.
3) Zebrania Rady zwołuje, co najmniej 2 członków Rady, Zarząd albo osoba przez niego upoważniona, lub Komisja Rewizyjna nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
4) Uchwały Rady, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Rady.

 

ZARZĄD

 

§17
1) Zarząd składa się z 1 do 3 członków.
2) Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu.
3) Każdy z członków Zarządu jest samodzielnie uprawniony do reprezentowania Klubu Gaja oraz do zawierania umów, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu Gaja.
4) Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Klubu Gaja w oparciu o niniejszy statut i uchwały Walnego Zebrania Członków i Rady;
b) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności;
c) sporządzanie i realizowanie planu finansowego i budżetu;
d) przedstawianie planu finansowego i budżetu do zatwierdzenia Radzie;
e) przedstawianie Radzie i Komisji Rewizyjnej sprawozdania ze swojej działalności z końcem kadencji oraz na każde żądanie Rady;
f) tworzenie komitetów i sekcji problemowych.
5) Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§18
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Klubu Gaja pod względem prawnym i finansowym.
3) W celu wykonywania swoich uprawnień, Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
a) wglądu do wszelkich dokumentów Klubu Gaja; oraz
b) żądania od członków Zarządu lub Rady złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
4) Komisja Rewizyjna może zawiesić wykonywanie przez Zarząd jego funkcji w drodze uchwały zapadłej w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
5) W przypadku zawieszenia Zarządu przez Komisję Rewizyjną, zwołuje ona w terminie 14 dni zebranie Rady, która to Rada podejmuje uchwałę o odwołaniu Zarządu lub uchyleniu uchwały Komisji Rewizyjnej o zwieszeniu Zarządu.
6) Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tej Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK KLUBU GAJA

 

§19
Majątek Klubu Gaja stanowią:
a) darowizny, spadki i zapisy dokonane na rzecz Klubu Gaja;
b) środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej;
c) dotacje i subwencje;
d) oprocentowanie rachunków bankowych i lokat;
e) inne źródła dopuszczone przez przepisy prawa
- z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§20

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu Gaja w stosunku do jego członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (w dalszej części zwani „osobami bliskimi”).
b) przekazywania majątku Klubu Gaja na rzecz członków, członków organów lub pracowników Klubu Gaja oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) wykorzystywania majątku Klubu Gaja na rzecz członków, członków jego organów lub pracowników Klubu Gaja oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu Gaja.
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu Gaja, członkowie organów Klubu Gaja lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§21
Cały dochód Klubu Gaja służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§22
Zmiana niniejszego statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

§23
1) Klub Gaja rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na którym wymagana jest obecność minimum 15 członków.
2) Rozwiązanie Klubu Gaja nie nastąpi, jeżeli co najmniej 15 członków, po podjęciu uchwały określonej w ust.1 niniejszego paragrafu, wyrazi gotowość kontynuacji działalności Klubu Gaja.
3) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Gaja, Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatorów, określa sposób likwidacji Klubu Gaja oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Klubu Gaja.

 


 

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)