nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » O Klubie Gaja » Sprawozdania finansowe i merytoryczne
O Klubie Gaja
aktualna pozycja:
» Historia
» Statut Stowarzyszenia
Sprawozdania finansowe i merytoryczne
» Nagrody Klubu Gaja
» Koalicje
» Ośrodek Lecznica
» Zespół

Sprawozdania finansowe i merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Klubu Gaja za 2011 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu Gaja za 2011 rok

Bilans 2011

Rachunek wyników 2011

Informacja dodatkowa 2011

 


Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu Gaja za rok 2010

Sprawozdanie finansowe z działalności Klubu Gaja za rok 2010

 


Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klub Gaja za rok 2009

Sprawozdanie finansowe z działalności Klubu Gaja za rok 2009

 


Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Klubu Gaja za rok 2008

 

bilans

rachunek wyników


Nazwa
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

 

Siedziba
ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice

 

Adres biura i adres korespondencyjny
ul. Parkowa 10, 43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 812 36 94
e-mail: klubgaja@klubgaja.pl
www.klubgaja.pl

 

Data rejestracji stowarzyszenia
Data rejestracji: 4.03.1992
Numer w rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: 549

 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego-OPP
Data wpisu: 13.08.2004
Numer KRS : 0000120069

NIP
937-16-24-053

REGON
071011132

 

O Stowarzyszeniu
Klub Gaja jest jedną z wiodących, niezależnych organizacji społecznych zajmujących się ochroną środowiska i prawami zwierząt w Polsce. Został założony przez Jacka Bożka w roku 1988. Od roku 2004 jest organizacją pożytku publicznego.

Misją Klubu Gaja jest ochrona naszej planety Ziemi oraz zachowanie środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej dla nas i dla przyszłych pokoleń.

 

Celami Klubu Gaja(zgodnie ze statutem) są:
1.Zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego w szczególności poprzez:
- organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne, plakatowanie, działalność  dydaktyczną, organizowanie imprez;                  
- gromadzenie środków materialnych na cele ekologiczne;
- interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa RP;
- inne działania proekologiczne;
- działalność w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania praw zwierząt;
- budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju;
- prowadzenie edukacji i lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju; 
2. Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych w szczególności poprzez:
- organizowanie i udzielanie pomocy klubom młodzieżowym;
- organizowanie imprez artystycznych i innych;
- działalność wydawniczą i edukacyjną;
-  inne działania.
- pozyskiwanie funduszy na działalność statutową oraz ich redystrybucja do innych organizacji  prowadzących taką samą lub podobną działalność statutową jak stowarzyszenie Klub Gaja.
3. Działalność w zakresie praw człowieka i obywatela.
4. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych. 
5. Upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów.
 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej
W zakresie działalności pożytku publicznego stowarzyszenie prowadzi działalność(według statutu) :
nieodpłatną w przedmiocie : działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana poprzez  wspieranie inicjatyw społecznych, gromadzenie funduszy na działalność społeczną,  wspieranie inicjatyw mieszkańców i ruchów protestacyjnych, interwencje w zakresie ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz ochrony praw człowieka, prowadzenie ośrodków inicjatyw społecznych
odpłatną w przedmiocie  :
-  leśnictwo, łącznie z działalnością usługową ,
-  produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej,
- produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz korka ( oprócz mebli) artykułów ze słomy i materiałów  używanych do wyplatania
 - działalność wydawnicza
 - zagospodarowanie odpadów
 - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
 - handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli ; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego 
 - pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 - pozostały pasażerski transport lądowy 
 - pozostała działalność turystyczna
 - nauka
 - pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- działalność związana z kulturą , rekreacją i sportem  

 

Podstawowe działania stowarzyszenia: prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej; organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne; interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa; prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt; udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt oraz ochroną praw i interesów konsumentów; działalność szkoleniowa, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji; działalność wydawnicza.

 

O działaniach prowadzonych przez Klub Gaja informujemy na bieżąco na stronie internetowej www.klubgaja.pl  


Zarząd, Rada, członkowie i pracownicy stowarzyszenia

 

Członkowie Zarządu
Prezes- Jacek Bożek, zam. 43-365 Wilkowice, ul. Nad Wilkówką 24
Członek – Ewa Konczal, zam. 03-418 Warszawa, ul. Równa 17/12
Członek – Paweł Grzybowski, zam. 64-000 Kościan, ul. Szkolna 23/16

 

W roku 2008 Zarząd podjął następujące uchwały:
1/2008 – uchwała o udzielenie radcy prawnemu pełnomocnictwa w sprawie prowadzonej przez II US w Bielsku-Białej
2/2008 – uchwała w sprawie przyznania Halinie Sobańskiej wynagrodzenia z tytułu weryfikacji dokumentów księgowo-finansowych dotyczących wpłat z zagranicy w roku 2004.
3/2008 – uchwała w sprawie wyboru wewnętrznych zasad wyboru dostawców i wykonawców dotyczących projektu „Pomagamy zwierzętom – Program edukacji ekologicznej” 
4/2008 – uchwała o wyborze firmy Compal do przygotowania i druku materiałów w ramach projektu „Pomagamy zwierzętom – Program edukacji ekologicznej” 
5/2008 - uchwała o wyborze firmy Augustana do druku materiałów w ramach projektu „Pomagamy zwierzętom – Program edukacji ekologicznej” 
6/2008 – uchwała o udzieleniu pomocy finansowej na zoperowanie nogi konia Kacpra, w związku z prośbą otrzymaną od Chrześcijańskiej Grupy Wsparcia. Misja wśród chorych i uzależnionych z Pabianic.

 

Członkowie Rady
Ewa Konczal
Halina Sobańska
Jacek Bożek
Zbigniew Kubica
Paweł Grzybowski
Adam Błażej Sobański
Beata Tarnawa

 

W roku 2008 Rada Klubu Gaja podjęła następujące uchwały:
5.02.2008 – uchwała o przyjęciu rezygnacji Janusza Okrzesika z członkostwa w stowarzyszeniu, uchwała o zwołaniu walnego zgromadzenia członków w dniu 25.03. 2008.
25.03.2008 – uchwała o wyborze Zarządu stowarzyszenia w składzie: Jacek Bożek – Prezes, Paweł Grzybowski- Członek Zarządu, Ewa Konczal – Członek Zarządu
5.05.2008 – uchwała o przyjęciu rezygnacji Dariusza Paczkowskiego i Kariny Paczkowskiej z członkostwa w stowarzyszeniu
24.10.2008 – uchwała o wyborze kancelarii KKA Kancelaria Księgowo-Audytorska sp. z oo. z Gliwic do przeglądu sprawozdania finansowego za rok 2008
29.12.2008 – uchwała o zmianie statutu
31.12.2008 – uchwała o rezygnacji z prowadzenia statutowej działalności odpłatnej stowarzyszenia z dniem 31.12.2008
 
Komisja Rewizyjna
Urszula Brachaczek
Mariusz Cielenkiewicz
Mateusz Rozmus

 

21.03.2008 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym Komisja po zapoznaniu się z raportem finansowym i merytorycznym oraz raportem z badania sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok obrotowy 2007 wnioskowała do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2007 rok.

 

W roku 2008, na dzień 31 grudnia stowarzyszenie liczyło 28 członków

W roku 2008 odbyły się dwa Walne Zgromadzenia członków stowarzyszenia. Podczas pierwszego zgromadzenia, które odbyło się 25 marca 2008 przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2007. Drugie zgromadzenie odbyło się 30 grudnia 2008 i dotyczyło zmiany statutu stowarzyszenia.

 

Pracownicy
Na dzień 31.12. 2008 w stowarzyszeniu zatrudnione na umowę o pracę były 4osoby:
Jacek Bożek – asystent koordynatora projektu
Beata Tarnawa – koordynator projektu
Jolanta Migdał – koordynator projektu
Halina Sobańska – księgowość


Programy i projekty realizowane w roku 2008 w ramach działalności statutowej

 

1/ Program edukacji ekologicznej Święto Drzewa
Termin realizacji:  kwiecień 2008 – czerwiec 2010
Dofinansowano przez:
- wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt został objęty patronatem Ministra Środowiska
Cele projektu:
- zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę zachowania zrównoważonego rozwoju środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym
- ochrona klimatu poprzez zwiększenie zadrzewienia i zalesienia kraju
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z placówek oświatowych w całym kraju na temat znaczenia i ochrony drzew
Rezultaty projektu w roku 2008 m.in.:
* posadziliśmy 73 671 drzew , które zostały wpisane do bazy wyników Kampanii Miliarda Drzew dla Planety prowadzonej przez ONZ.
* w programie wzięło udział ponad 61 402 osób. 
* wydano materiały edukacyjne - 3 numery biuletynu Współodczuwanie, ulotka „Święto Drzewa”, 3 plakaty: „Święto Drzewa”, „Drzewa dla pokoju”, „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, wydawnictwo „Święto Drzewa”, film edukacyjny „Święto Drzewa – dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego”, folder „Święto Drzewa” - 4 języki , które zostały rozesłane do 4 tys. placówek oświatowych i 500 podmiotów wg. bazy adresowej Klubu Gaja oraz są rozdawane na spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach Klubu Gaja
* 23 wykłady/prezentacje na temat programu „Święto Drzewa” w placówkach oświatowych na terenie całego kraju
* warsztat artystyczno-edukacyjny „Pegaz, pierwszy uratowany koń” w Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu, która zebrała najwięcej makulatury w roku szkolnym 2007/2008
* produkcja i emisja spotu telewizyjnego „Święto Drzewa” , który propaguje program „Święto Drzewa” i zachęca do sadzenia drzew w celu ochrony klimatu - 8 tysięcy emisji w 50 telewizjach zrzeszonych w grupie Vectramedia.
* produkcja i emisja 2 spotów radiowych „Święto Drzewa” - Radio  TOK FM ( 25 emisji) i Radio Katowice ( 80 emisji). 
* wystawa edukacyjna  „Święto Drzewa – chronimy klimat” propagująca program Święto Drzewa jako dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego oraz ochrony klimatu. Wystawa została zaprezentowana podczas inauguracji VI edycji Święta Drzewa w Warszawie, Konferencji Klimatycznej – COP-14 w Poznaniu  oraz podczas trasy promocyjnej programu w 5 miastach w Polsce – Kołobrzegu, Limanowej, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu
* trasa promocyjna programu „Święto Drzewa” w 5 miastach w Polsce - w Kołobrzegu w Regionalnym Centrum Kultury, Limanowej w Starostwie Powiatowym, Katowicach w Bibliotece Śląskiej, Wrocławiu w Urzędzie Marszałkowskim i Poznaniu w Urzędzie Miasta. W spotkaniach uczestniczyli głównie nauczyciele, młodzież szkolna, przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych.
* inauguracja programu Święto Drzewa 10 października 2008: konferencja prasowa z udziałem partnerów programu i zaproszonych gości, m.in. Ministra Środowiska Macieja Nowickiego i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Mariana Pigana,  sadzenie drzew, happening „Drzewo życzeń”, rozdanie nagród Czarodziejskiego Drzewa i Pegaza, międzynarodowy panel dyskusyjny „Wyzwania współczesnego świata”
* promocja programu na Konferencji Klimatycznej w Poznaniu w dniach 1-12 grudzień 2008: stoisko edukacyjno-informacyjne, happening „Samotne drzewo – samotni ludzie”, który odbywał się codziennie w południe od 1-12 grudnia, wykłady edukacyjne w placówkach oświatowych w Poznaniu

 

2/ Pomagamy zwierzętom - program edukacji ekologicznej
Dofinansowany przez:  Unia Europejska w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Eurogroup for Animals
Projekt został objęty patronatem Ministra Środowiska
Termin realizacji: styczeń – październik 2008
Cel projektu: Podniesienie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ochrony praw zwierząt oraz podnoszenie poziomu aktywnego uczestnictwa obywateli w rozwiązywaniu lokalnych problemów w obszarach dotyczących w/w zakresu.
Rezultaty projektu m.in:
* materiały edukacyjne: broszura „Pomagamy zwierzętom”, wystawa „Pomagamy zwierzętom” - komplet 4 plakatów, plakat – 22 maja – Dzień Praw Zwierząt,  film edukacyjny „Pomagamy zwierzętom”, raport z działań „Pomagamy zwierzętom”, które zostały rozesłane do 4000 placówek oświatowych w całym kraju.
* cykl 25 spotkań/prezentacji w zakresie ochrony praw zwierząt dla uczniów w placówkach oświatowych, w których w sumie udział wzięło 673 uczniów.
* dwa warsztaty edukacyjno-artystyczne dla uczniów Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach
* happening „Zwierzę nie jest rzeczą” podczas obchodów Dnia Praw Zwierząt 20 maja 2008 roku, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
* na stronie internetowej Klubu Gaja poświeconej projektowi /projekty/pomagamy_zwierzetom/ zamieszczono Poradnik FAQ – Pomagamy zwierzętom.
* poradnictwa obywatelskie z zakresu ochrony praw zwierząt. Udzielono 171 porad.
* inauguracja Dnia Praw Zwierząt 20 maja 2008 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach - konferencja prasowa, happening w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach, premiera filmu „Pomagamy zwierzętom”, otwarcie wystawy „Pomagamy zwierzętom”, wręczenie Dyplomów – Nagród Współodczuwania 2008 Klubu Gaja za zaangażowanie w ochronę zwierząt, panel – Ochrona praw zwierząt.
* konferencję promującą projekt „Pomagamy zwierzętom” w Starostwie Powiatowym w Limanowej
* konferencja podsumowującą projekt "Pomagamy zwierzętom" w Wilkowicach

 

3/ Projekt edukacyjny Zaadoptuj rzekę
Dofinansowano przez: The Fisheries Secretariat, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt został objęty patronatem Ministra Środowiska
Termin realizacji: The Fisheries Secretariat (luty – lipiec 2008), WFOŚiGW w Katowicach (lipiec – wrzesień 2008), FIO (lipiec – grudzień 2008)
Cel projektu: Edukacja i promocja w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekologii w szczególności ochrony wód powierzchniowych, propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrony różnorodności biologicznej.
Rezultaty projektu m.in.:
* zaadoptowano już w sumie ponad 320 rzek i strumieni
* 6 spotkań oraz 12 wykładów dla uczniów placówek oświatowych na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii, w szczególności ochrony wód powierzchniowych, propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrony różnorodności biologicznej, w których uczestniczyło w sumie 405
* wydano materiały edukacyjne: plakat „Światowy Dzień Wody”, folder „Światowy Dzień Wody”, biuletyn „Zaadoptuj rzekę”, folder „Historia złotej rybki”, film edukacyjny „Zaadoptuj rzekę”, wystawa „Historia złotej rybki” - 7 plakatów, które zostały rozesłane do 4500 podmiotów w całym kraju
* wydarzenia edukacyjno-informacyjne - happening „Historia złotej rybki” w 7 miastach w Polsce - Hel, Gdynia, Kołobrzeg, Wrocław, Bielsko-Biała, Katowice, Warszawa
* prezentacja wystawy „Historia złotej rybki” w 7 miastach w Polsce – Hel, Gdynia, Kołobrzeg, Wrocław, Bielsko-Biała, Warszawa, Katowice
* konferencja „Zaadoptuj rzekę – dobre praktyki”,  której celem była prezentacja programu edukacji ekologicznej "Zaadoptuj rzekę" oraz propagowanie dobrych praktyk w zakresie aktywnej edukacji i udziału społecznego.
* na stronie poświeconej projektowi /zaadoptuj_rzeke/ zawieszono Poradnik FAQ – Ratujemy rzeki, celem którego jest wzrost świadomości społecznej w zakresie zapisów prawa dotyczących ochrony przyrody i dolin rzecznych oraz upowszechnienie wiedzy na temat instrumentów prawnych w tym zakresie

 

4/ Zaadoptuj rzekę – monitoring oraz udział społeczny dotyczący planowanych i realizowanych prac na rzekach i potokach.
Dofinansowany przez: International Rivers Network
Termin realizacji: marzec – grudzień 2008
Cel projektu: Prowadzenie monitoringu oraz udziału społecznego w postępowaniach administracyjnych dotyczących planowanych i realizowanych prac na rzekach. Doprowadzenie do ochrony najciekawszych cieków wodnych, potoków i rzek na obszarach cennych przyrodniczo oraz zmniejszenia negatywnych skutków prac regulacyjnych na rzekach.
Rezultaty projektu m.in.:
* podjęto działania zawiązane z monitoringiem i kontrolą prac prowadzonych na następujących rzekach i potokach: cieku Dziunia, rzece Pilicy, Ujściu Narwi do Wisły (obszar Natura 2000), cieku Szeroki, zbiorniku wodnym „Weldoro” oraz na rzece Wiśle.
* podjęto prace zawiązane z udziałem społecznym na następujących rzekach i potokach: ciek Krasna, dopływ cieku Sarkandrowiec, ciek Boguniówka, ciek Sarkandrowiec, ciek Jamna, rzeka Lublinica, rzeka Soła
* udział w wizji terenowej na obszarze Nadleśnictwa Wisła dotyczącej projektu zagospodarowania potoków górskich w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko”.
* w wyniku kampanii prowadzonej przez Klub Gaja i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, sukcesem zakończyła się procedura utworzenia rezerwatu przyrody „Wisła pod Zawichostem”, który został ostatecznie powołany w październiku 2008 r.
* udział w spotkaniu Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie planowanego przedsięwzięcia pt. „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek”.

 

5/ Święto Drzewa na Podbeskidziu
Dofinansowany przez  : Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej
Termin realizacji: luty – listopad 2008
Cel projektu: Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę zachowania zrównoważonego rozwoju środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym. Jednym z celów szczegółowych projektu była ochrona klimatu poprzez zwiększenie zadrzewienia i zalesienia kraju.
Rezultaty projektu m.in:
* przeprowadzenie 12 spotkań/prezentacji „Święto Drzewa na Podbeskidziu” w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej
* -prezentacja wystawy „Święto Drzewa na Podbeskidziu” w Bielsku-Białej

 

6/ Aktywna ochrona płazów na terenie miasta Bielska-Białej
Dofinansowany przez: Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej
Termin realizacji: luty – listopad 2008
Cel projektu: Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży na temat roli i znaczenia płazów w przyrodzie oraz dla człowieka, zagrożenia trwałości populacji płazów, potrzeby ochrony płazów oraz miejsc ich występowania oraz aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku ochrony płazów i miejsc ich występowania.
Rezultaty projektu m.in.: Przeprowadzono 20 warsztatów wśród dzieci i młodzieży szkolnej z Bielska-Białej na temat roli i znaczenia płazów w przyrodzie oraz dla człowieka, zagrożeń trwałości populacji płazów, potrzeby ochrony płazów oraz miejsc ich występowania.

 

7/ Cooperation of Animal Welfare NGOs in Visegrad
Dofinansowano przez: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Eurogroup for Animals oraz Compassion in World Farming.
Termin realizacji: maj 2007 - kwiecień 2008
Cele projektu:
- zwiększenie dostępności w sklepach żywności wyprodukowanej przy wyższych standardach dobrostanu zwierząt, w szczególności jaj z hodowli ściółkowej, wolnowybiegowej i ekologicznej
- uświadomienie konsumentom wpływu ich zakupów na dobrostan zwierząt oraz zwiększenie popytu na żywność wyprodukowaną przy wyższych  standardach dobrostanu zwierząt
Projekt był wspólnym przedsięwzięciem organizacji zajmujących się prawami i dobrostanem zwierząt z Polski, Czech, Słowacji i Węgier (państwa Wyszehradzkie): Klub Gaja –Polska, OTOZ Animals-Polska, NADACE na ochranu zvirat – Czechy, Fauna – Węgry, Sloboda Zvierat – Słowcja. Koordynatorem projektu był Klub Gaja.
Rezultaty projektu m.in.:
* zorganizowano 3 spotkania strategiczne organizacji zajmujących się prawami i dobrostanem zwierząt z krajów Wyszehradzkich biorących udział w projekcie.
* przygotowano i rozesłano ankietę do największych sieci supermarketów w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech, w której pytaliśmy o dostępność artykułów spożywczych  wyprodukowanych przy wyższych standardach dobrostanu zwierząt oraz o plany wprowadzenia takich produktów w przyszłości.
* opracowano i wydano raport „Kupuj jajka z głową” na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dobrostanu zwierząt w sieciowej sprzedaży kurzych jaj. Raport wydano w 4 językach – polskim, czeskim, słowackim i węgierskim oraz w języku angielskim w wersji elektronicznej dostępny na stronie internetowej Klubu Gaja
* zorganizowano 4 konferencje prasowe w każdym z państw Wyszehradzkich biorących udział w projekcie, na których promowany był raport „Kupuj jajka z głową”

 

8/ Program edukacji ekologicznej Odkryj swój park – dobre praktyki
Termin realizacji: wrzesień 2007 - czerwiec 2008.
Dofinansowany przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach, Gmina Wilkowice.
Cel projektu: Zainspirowanie dzieci i młodzieży do działań proekologicznych na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego oraz rozbudzenie wśród nich ciekawości i zainteresowania swoją miejscowością, a także promocja i popularyzacja „dobrych praktyk” w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na przykładzie działań Klub Gaja w ramach projektu „Odkryj swój park” zrealizowanego w  parku gminnym w Wilkowicach przy współpracy samorządu i upowszechnianie tego  projektu w placówkach oświatowych na terenie woj. śląskiego.
Rezultaty projektu m.in :
* przygotowanie i druk wystawy „Odkryj swój park – dobre praktyki” – 5 plakatów, nakład 2,5 tys.; wystawa została wysłana do 2 tys. placówek oświatowych z woj. śląskiego, pozostałe egzemplarze były rozdawane uczestnikom naszych zajęć edukacyjnych
* 15 wykładów  „Odkryj swój park – dobre praktyki” w placówkach oświatowych na terenie woj. śląskiego
* 5 warsztatów edukacji ekologicznej „Odkryj swój park” na terenie ścieżki przyrodniczej Klubu Gaja w Wilkowicach

 

9/ Wzmocnienie instytucjonalne Klubu Gaja
Termin realizacji: listopad 2006 - październik 2008
Dofinansowano przez: Fundację im. Stefana Batorego na wzmocnienie organizacji.
Cele projektu:
- przygotowanie nowej strategii dla Klubu Gaja
- pozyskiwanie funduszy od nowych partnerów m.in. biznesu
- zwiększenie ilości naszych odbiorców wspierających rzeczowo i finansowo Klub Gaja
Rezultaty projektu m.in:
* wdrożenie strategii oraz nawiązanie współpracy z nowymi partnerami, w tym z biznesem
* pozyskanie funduszy od nowych partnerów na realizację programów,w szczególności na program „Święto Drzewa” oraz „Zaadoptuj rzekę”
* zwiększenie przychodów stowarzyszenia, w tym kwoty pozyskanej z 1%
* wydanie raportu z działań Klubu Gaja, który został wysłany do 4,5 tys. osób wspierających działania stowarzyszenia
* zwiększenie zasięgu odbiorców naszych programów edukacyjnych do 4,5 tysiąca podmiotów
* wzrost liczby stałych subskrybcji na stronie www.klubgaja.pl

 

10/ Publikacja kolumn ekologicznych na łamach kwartalnika „Współodczuwanie”
Termin realizacji: styczeń – grudzień 2008
Dofinansowano przez: Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Cele projektu: promocja różnorodnych form edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i zwierząt, poszerzenie wiedzy społeczeństwa z zakresu zasady zrównoważonego rozwoju
Rezultaty projektu: opublikowanie 16 kolumn materiałów dotyczących zasady zrównoważonego rozwoju w biuletynie „Współodczuwanie”oraz zamieszczenie treści tych kolumn na stronie internetowej Klubu Gaja


Pozostałe działania w ramach działalności statutowej :

 

Ochrona środowiska 
* Jacek Bożek brał udział jako członek w posiedzeniach i pracach: Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach, Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły-Kraków.
* Paweł Grzybowski brał udział w pracach Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry, Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły, Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
* Klub Gaja brał udziału w pracach Doradczego Komitetu Monitorującego dla projektu „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek”.
* Podczas IV Posiedzeniu Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry przy RZGW Gliwice, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gliwicach, wystąpili na zaproszenie klubu Gaja goście z Finlandii i Szwecji. Tematem ich wystąpień było wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w ich krajach 
* Dzięki prawie trzyletniej kampanii prowadzonej przez Klub Gaja i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w październiku 2008 została zakończona procedura utworzenia rezerwatu przyrody „Wisła pod Zawichostem” 
* W dniu 2 kwietnia 2008 r. Rada Miasta Bielska-Białej podjęła Uchwałę o powołaniu użytku ekologicznego na zbiorniku wodnym „Weldoro” – najcenniejszej w opinii Klubu Gaja ostoi chronionych prawem płazów w okolicy Ks. Kusia w Bielsku-Białej. Tym samym 4 letnie działania Klubu Gaja mające na celu ochronę prawną tego cennego miejsca rozrodu płazów w formie użytku ekologicznego zakończyło się sukcesem.
* Program „Zaadoptuj rzekę” znalazł się wśród 5 najlepszych programów środowiskowych  w Europie – Best Practice 2008, wybieranych przez Green Spider Network
* Komisja Europejska dzięki interwencji Klubu Gaja odrzuciła propozycję polskich władz o wyłączenie Stoku Szyndzielnia z granic obszaru Natura 2000 Beskid Śląski (PLH240005). Komisja stanęła na stanowisku, iż władze polskie nie przedstawiły odpowiednich wyjaśnień,  które by uzasadniały zmianę granic Natura 2000. Ponadto Klub Gaja włączył się na prawach strony do postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne powierzchni 19,04 ha gruntów leśnych w zarządzie Nadleśnictwa Bielsko.
* Udział w Konferencji Klimatycznej COP-14 w Poznaniu w dniach 1-12.12.2008 oraz współpraca w ramach Koalicji Klimatycznej (organizacje pozarządowe) i Porozumienia dla Klimatu ( porozumienie koordynowane przez Ministerstwo Środowiska)

 

Prawa i dobrostan zwierząt
* Działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt w UE, m.in. zakazu handlu produktami pochodzącymi z fok, klonowania zwierząt hodowlanych do produkcji mięsa, transportu żywych zwierząt. Udział w spotkaniach strategicznych oraz walnym zgromadzeniu Eurogroup for Animals w Brukseli
* W roku 2008 uratowaliśmy 5 koni
* W roku szkolnym 2007/2008 uczestnicy programu „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” zebrali 270 ton makulatury.
* Realizacja nowego programu edukacyjnego „Pomagamy zwierzętom”, którego głównym tematem był dobrostan i prawa zwierząt
* W marcu 2008 roku złożyliśmy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga - Południe zawiadomienie o naruszeniu prawa w związku z występem foki (kotik) w programie Telewizji Polsat „Gwiezdny cyrk”, jako działania niezgodnego z zapisami ustawy o ochronie zwierząt. Zwróciliśmy się także do wszystkich osób, które nie zgadzają się na tresurę dzikich zwierząt w cyrkach o wsparcie działań Klubu Gaja i wysyłanie pism i e-maili do właściwych instytucji z wnioskiem o doprowadzenie do zdjęcia z emisji tego programu. Ostatecznie Telewizja Polsat zrezygnowała pomimo wcześniejszych zapowiedzi z emisji II edycji tego programu
* Akcja „Jeszcze żywy Karp”. Klub Gaja, jak co roku w grudniu zwracał uwagę opinii publicznej, konsumentów, sprzedawców oraz instytucji państwowych na niehumanitarne warunki transportu oraz sprzedaży ryb w okresie przedświątecznym. Ponadto Klub Gaja prowadził działania nakierowane głównie na zmianę przepisów tak, aby ryby hodowlane (w tym karpie!) były w odpowiedni sposób chronione ( konsultacje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi)


Inne działania realizowane przy współpracy, m.in.:
* Projekt Kupuj Odpowiedzialnie – Twoje Pieniądze Kształtują Świat
Projekt realizowany był przez ZS Polską Zieloną Sieć. Klub Gaja jako członek ZS Polska Zielona Sieć koordynował projekt na terenie województwa śląskiego
Termin realizacji: styczeń – grudzień 2008
Dofinansowany przez: środki Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2005, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Cele projektu: aktywna edukacja obywatelska w zakresie zrównoważonej (odpowiedzialnej) konsumpcji nastawiona na kształtowanie postaw proekologicznego konsumenta wśród młodzieży połączona ze społeczną kampania informacyjną.
Rezultaty projektu m.in.:
- 20 szkoleń w placówkach oświatowych na terenie woj. śląskiego, w których wzięło udział 536osób
- regionalny punkt informacyjno-edukacyjny dotyczący odpowiedzialnej konsumpcji
- 2 konferencje prasowe
* Szkoła Letnia Aquastress.
W dniach 27-30 maja 2008 Klub Gaja prowadził warsztaty edukacyjne dla 50 uczniów z V klas SP nr 15 w Mysłowicach. Zajęcia odbyły się w Polsce w ramach międzynarodowego projektu AquaStress.
* Uczestnictwo w wydarzeniach ekologicznych:
-Światowy Dzień Obszarów Wodno –Błotnych w Mikołowie
-Dzień Ziemi w Warszawie
-Sprzątanie Świata – Ostrowiec Świętokrzyski
-Piknik Organizacji Pozarządowych w Warszawie
-Konferencja Szukamy rady na odpady w Radzionkowie

 

Podsumowanie
* W roku 2008 Klub Gaja otrzymał wpłaty z 1% w wysokości 108.709,87 zł, które zostały przeznaczone na działania statutowe związane z ochrona przyrody i ochroną zwierząt, m.in. na ratowanie i pomoc dla  zwierząt oraz interwencje ( porady i interwencje).
* Wejścia na stronę internetową Klubu Gaja: od 5,6 tysięcy do 15 tysięcy wejść miesięcznie.
* Stały abonament na stronie www.klubgaja.pl – ilość subskrypcji: 6578 osób
* Informacje prasowe: 255 artykułów w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej oraz  335 informacji na portalach internetowych.
* Korespondencja: wysłaliśmy 51 237 przesyłek, otrzymaliśmy 1761listów
* Wydaliśmy 55 zaświadczeń o współpracy dla nauczycieli ( awans zawodowy).
* Wywiady dla mediów: 351
* Zajęcia i wykłady edukacyjne: 165
* Interwencje i porady: 350
* W VI edycji „Święta Drzewa” posadziliśmy 73 671drzewa i zebraliśmy 270 ton makulatury
* W programie „Zaadoptuj rzekę” zaadoptowaliśmy w sumie 320  rzek
* Uratowaliśmy kolejnych 5 koni
* Doprowadziliśmy do ustanowienia rezerwatu przyrody „Wisła pod Zawichostem”
* W naszych programach uczestniczyło ponad 100 000 osób
* Program „Zaadoptuj rzekę” znalazł się wśród 5 najlepszych w Europie
* Wydawnictwa m.in.: 4 numery „Współodczuwania”, wydawnictwo „Święto Drzewa”, broszura „Święto Drzewa – chronimy klimat”, folder „Święto Drzewa” w 4 językach, 3 plakaty: „Święto Drzewa”, „Drzewa dla pokoju”, „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, film „Święto Drzewa – dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego”, wystawa „Odkryj swój park – dobre praktyki” – 5 plakatów, broszura „Pomagamy zwierzętom”, wystawa „Pomagamy zwierzętom” - komplet 4 plakatów, plakat – 22 maja – Dzień Praw Zwierząt, film edukacyjny „Pomagamy zwierzętom” raport z działań „Pomagamy zwierzętom”, raport „Kupuj jajka z głową” w 4 językach, folder „Światowy Dzień Wody”, biuletyn „Zaadoptuj rzekę”, folder „Historia złotej rybki”, plakat „Światowy Dzień Wody”.
* Przedstawiciele Klubu Gaja brali udział jako członkowie w posiedzeniach i pracach: Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach, Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły-Kraków, Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry, Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły, Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Doradczego Komitetu Monitorującego dla projektu „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek”
* Współpraca międzynarodowa, m.in.:
- udział w pracach Eurogroup for Animals w Brukseli,
- współpraca  z organizacjami ochrony praw zwierząt z krajów wyszehradzkich: NADACE na ochranu zvirat -Czechy, Fauna – Węgry, Sloboda Zvierat – Słowacja,
- współpraca z UNEP (ONZ), Skógr?ktarfélag Grindavíkur z Islandii, The Fisheries Secretariat ze Szwecji, International Rivers Network

 

W roku 2008 nasze stowarzyszenie uzyskało następujące przychody:

 

1/ Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej............................1.341.966,63 zł
    w tym:
    - darowizny osób fizycznych i osób prawnych................................................323.147,92 zł
       w tym darowizny 1% ..............................................................................108.709,87 zł
    - inne przychody statutowe................................................................................673,20 zł
    - dotacje na realizację projektów...............................................................1.018.145,51 zł
w tym:
    -Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.........................117.898,28 zł
    -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach..121.806,67 zł
    - Miejski Fundusz Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej.......................................7.000,00 zł
    - Fundacja im. Stefana Batorego......................................................................44.640,03 zł
    - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich..................................................................200.817,00 zł
    - EVS.................................................................................................................852,91 zł
    - Eurogroup for Animals...................................................................................20.566,01 zł
    - IRN…………………………………………..........................................................................10.902,00 zł
    - International Visegrad Fund............................................................................17.403,91 zł
    - UE-Program Środki Przejściowe 2005.............................................................171.179,50 zł
    - The Fisheries Secretariat................................................................................70.932,20 zł
    - OTOZ Animals.................................................................................................5.750,00 zł
    - FOP Mech. Finans. EOG.................................................................................228.397,00 zł

2/ Składki członkowskie.......................................................................................211,00 zł
3/Przychody z działalności statutowej odpłatnej............................................37.352,14 zł
4/Pozostałe przychody.....................................................................................19.639,07 zł
5/Przychody finansowe......................................................................................8.508,53 zł

 

Informacja o poniesionych kosztach

 

1. Koszty realizacji zadań statutowych.........................................................1.285.321,87 zł
1/ koszty realizacji zadań działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.................1.234.595,14 zł
   - w tym koszy 1%...............................................................................................12.458,54 zł
2/ koszty realizacji zadań działalności odpłatnej pożytku publicznego..........................37.352,15 zł
3/ pozostałe koszty realizacji zadań statutowych.......................................................13.374,58 zł
     
2. Koszty administracyjne..................................................................................39.432,44 zł
1/ zużycie mat. i energii............................................................................................5.494,33 zł
2/ usługi obce.........................................................................................................21.259,74 zł
3/ podatki i opłaty....................................................................................................... 972,86 zł
4/ wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne.... ......................................................2.756,32 zł
5/ amortyzacja..........................................................................................................8.190,76 zł
6/ pozostałe koszty.......................................................................................................758,43 zł
      
3. Pozostałe koszty...............................................................................................10.818,99 zł
    

Informacja o wartości aktywów i zobowiązań organizacji:

 

Wartość aktywów
- rzeczowe aktywa trwałe...........................................................................................33.462,07 zł
- aktywa obrotowe...................................................................................................361.235,65 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe............................................................57.112,54 zł

 

Zobowiązania organizacji i rezerwy na zobowiązania....................................................214.331,34 zł
- zobowiązania krótkoterminowe..................................................................................10.844,55 zł
- rozliczenia międzyokresowe.....................................................................................203.486,79zł


Przewidywana sytuacja finansowa stowarzyszenia
* wpływy z działalności statutowej nieodpłatnej, w tym z darowizn od osób fizycznych i prawnych, darowizn 1%
* kontynuacja następujących programów edukacyjnych:
- Program edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, czas realizacji: kwiecień 2007-czerwiec           2010 , dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu finansowego oraz Budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, przy udziale Lasów Państwowych i partnerów programu 
- Program „Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat”, czas realizacji: styczeń 2009 – listopad 2010, dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Program edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę” -  planowane środki z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i the Fisheries Secretariat

 

Przwidywany rozwój stowarzyszenia w roku 2009
W roku 2009 planujemy dalszą realizację prowadzonych przez stowarzyszenie programów edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, „Zaadoptuj rzekę” i „Pomagamy zwierzętom”.
Równocześnie  będziemy kontynuować nasze działania na rzecz ochrony przyrody oraz  praw i dobrostanu zwierząt, a także działalność wydawniczą, warsztatową i interwencyjną.

 


Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Klubu Gaja za rok 2007

 

rachunek wyników

bilans

 

Nazwa: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Siedziba: ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice

Adres biura i adres korespondencyjny: ul. Parkowa 10, 43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 812 36 94

e-mail: klubgaja@klubgaja.pl
www.klubgaja.pl

Data rejestracji stowarzyszenia
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej w rejestrze Stowarzyszeń w dniu 4.03 1992 roku.– nr rejestru 549

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego-OPP
Data wpisu: 13.08.2004
KRS : nr 0000120069

NIP 937-16-24-053

REGON 071011132

 

Zarząd, Rada, członkowie i pracownicy stowarzyszenia

 

Członkowie Zarządu
Prezes- Jacek Bożek, zam. 43-365 Wilkowice, ul. Nad Wilkówką 24
Członek – Ewa Konczal, zam. 03-418 Warszawa, ul. Równa 17/12
Członek – Paweł Grzybowski, zam. 64-000 Kościan, ul. Szkolna 23/16

 

W roku 2007 Zarząd podjął następujące uchwały:
1/2007 – upoważnienie do odbioru faktur wystawianych na stowarzyszenie dla pana Tomasza Mieszczaka na okres odbywania zastępczej służby wojskowej w stowarzyszeniu
2/2007 -  decyzja o przyjęciu trzech nowych członków stowarzyszenia
3/2006 – decyzja o zdjęciu z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych programu Norton AntiVirus
4/2007 – decyzja o rozdaniu toreb bawełnianych „Święto Drzewa – chrońmy klimat”  w ilości 55 sztuk wśród dziennikarzy i partnerów w czasie konferencji prasowej promującej polskie wydanie książki „Niewygodna prawda” 

 

Członkowie Rady
Ewa Konczal
Halina Sobańska
Jacek Bożek
Zbigniew Kubica
Paweł Grzybowski
Adam Błażej Sobański
Beata Tarnawa

 

Komisja Rewizyjna
Urszula Brachaczek
Mariusz Cielenkiewicz
Mateusz Rozmus

 

W roku 2007, na dzień 31 grudnia stowarzyszenie liczyło 31 członków

 

W roku 2007 odbyło się jedno Walne Zgromadzenia członków stowarzyszenia: 21 marca 2007, na którym:
- przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2006
- przyjęto następujące zmiany w statucie:
w punkcie 5 statutu do celów Stowarzyszenia dodać podpunkt 5 o brzmieniu:
 „ Upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów”
w punkcie 5 statutu do celów Stowarzyszenia w podpunkcie 1 dodać zapis o brzmieniu:
 „ budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju”
w punkcie 5 statutu do celów Stowarzyszenia w podpunkcie 1 dodać zapis o brzmieniu:
 „prowadzenie edukacji i lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju”
w punkcie 5 statutu do celów Stowarzyszenia w podpunkcie 2 dodać zapis o brzmieniu:
„pozyskiwanie funduszy na działalność statutową oraz ich redystrybucja do innych organizacji  prowadzących taką samą lub podobną działalność statutową jak stowarzyszenie Klub Gaja”
- powołano nowych członków Komisji Rewizyjnej
- powołanie członków Rady stowarzyszenia

 

Pracownicy
Na dzień 31.12. 2007 w stowarzyszeniu zatrudnione na umowę o pracę były 3osoby:
Jacek Bożek – koordynator projektu
Beata Tarnawa – koordynator projektu
Halina Sobańska – księgowość
Tomasz Mieszczak, Przemysław Walczyk – zastępczą służba wojskowa

 

Celami Klubu Gaja(zgodnie ze statutem) są:
1.Zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego w szczególności poprzez:
- organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne, plakatowanie, działalność  dydaktyczną, organizowanie imprez;                  
- gromadzenie środków materialnych na cele ekologiczne;
- interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa RP;
- inne działania proekologiczne;
- działalność w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania praw zwierząt;
- budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju;
- prowadzenie edukacji i lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju; 
2. Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych w szczególności poprzez:
- organizowanie i udzielanie pomocy klubom młodzieżowym;
- organizowanie imprez artystycznych i innych;
- działalność wydawniczą i edukacyjną;
-  inne działania.
- pozyskiwanie funduszy na działalność statutową oraz ich redystrybucja do innych organizacji  prowadzących taką samą lub podobną działalność statutową jak stowarzyszenie Klub Gaja.
3. Działalność w zakresie praw człowieka i obywatela.
4. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych. 
5. Upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów.

 


W zakresie działalności pożytku publicznego stowarzyszenie prowadzi działalność(według statutu) :

nieodpłatną w przedmiocie : działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana poprzez  wspieranie inicjatyw społecznych, gromadzenie funduszy na działalność społeczną,  wspieranie inicjatyw mieszkańców i ruchów protestacyjnych, interwencje w zakresie ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz ochrony praw człowieka, prowadzenie ośrodków inicjatyw społecznych

odpłatną w przedmiocie  :
-  leśnictwo, łącznie z działalnością usługową ,
-  produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej,
-  produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz korka ( oprócz mebli) artykułów ze słomy i materiałów  używanych do wyplatania
 - działalność wydawnicza
 - zagospodarowanie odpadów
 - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
 - handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli ; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego 
 - pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 - pozostały pasażerski transport lądowy 
 - pozostała działalność turystyczna
 - nauka
 - pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- działalność związana z kulturą , rekreacją i sportem  

 

O Stowarzyszeniu
Klub Gaja jest jedną z wiodących, niezależnych organizacji społecznych zajmujących się ochroną środowiska i prawami zwierząt w Polsce. Został założony przez Jacka Bożka w roku 1988. Od roku 2004 jest organizacją pożytku publicznego. Misją Klubu Gaja jest ochrona naszej planety Ziemi oraz zachowanie środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Podstawowe działania stowarzyszenia to:
prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, udzielanie porad, organizowanie warsztatów, wystaw, prelekcji oraz innych wydarzeń i akcji upowszechniających postawy proekologiczne, organizowanie wolontariatu, wymiana międzynarodowa młodych, współpraca z mediami. W swojej działalności Klub Gaja wykorzystuje niekonwencjonalne metody i różne formy sztuki. O działaniach prowadzonych przez Klub Gaja informujemy na bieżąco na stronie internetowej www.klubgaja.pl  

 

Projekty realizowane w roku 2007 w ramach działalności statutowej

 

1/ Projekt „Czy wiesz, co jesz? – pomagamy zwierzętom”
Termin realizacji: 1.01.2007 do 31.12.2007
Dofinansowany przez: Eurogroup for Animals.
Cele projektu:
* upublicznienie przebiegu i wyniku monitoringu instytucji publicznych pod kątem przestrzegania prawodawstwa w zakresie hodowli, transportu i uboju zwierząt oraz produkcji artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego a także zebranych informacji o sposobie hodowli, transportu, uboju zwierząt i sposobów produkcji mięsa.
* zapewnienie dostępu do informacji o alternatywnych towarach produkowanych z poszanowaniem dla dobrostanu zwierząt (mięso bez okrucieństwa);
* monitoring instytucji kontrolnych odpowiadających za kontrole sposobów hodowli, transportu i uboju zwierząt oraz sposobów produkcji mięsa;
* informowanie konsumentów i sprzedawców na temat metod produkcji drobiu i jaja.
*wzrost świadomości konsumentów na temat artykułów pochodzenia zwierzęcego;
Rezultaty projektu: 
*zajęcia edukacyjne na temat ochrony i dobrostanu zwierząt oraz świadomej konsumpcji m.in. na ATH w Bielsku-Białej, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Poznańskim
*wydarzenia medialne m .in. na Dniu Ziemi w Warszawie, Dniu Praw Zwierząt w Katowicach, „Jeszcze żywy karp” w Warszawie i Bielsku-Białej
*współpraca z organizacjami i instytucjami konsumenckimi w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt,
*prowadzenie strony internetowej dotyczącej projektu,
*dystrybucja materiałów edukacyjnych (ulotki „Kurka wolna!”, biuletyn „Czy wiesz co jesz?”),
*prowadzenie poradnictwa na temat świadomej konsumpcji,
*dofinansowanie do wydania biuletynu i filmu edukacyjnego „Pomagamy zwierzętom”  

 

2/Projekt „Społeczny monitoring wydatkowania środków publicznych związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem stopnia wodnego Włocławek”
Termin realizacji: listopada 2006 – października 2007
Dofinansowany przez: Fundację im. Stefana Batorego w ramach konkursu "Organizacje strażnicze: społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym" oraz  Global Greegrant Fund

Cele projektu:
Monitoring procesu planowania i wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na zabezpieczenie stopnia wodnego Włocławek, w tym środków z budżetu wydatkowanych na działania związane z planami budowy stopnia wodnego Nieszawa.
Rezultaty projektu:
*Pozyskanie i upowszechnienie informacji o sposobie wydatkowania publicznych pieniędzy na:
- wydatki na stałe utrzymanie stopnia;
- wydatki na bezpośrednie prace mające na celu zabezpieczenie stopnia;
- wydatki na budowę progu podpiętrzającego poniżej stopnia włocławskiego;
- wydatki na stałą obsługę stopnia;
- wydatki na utrzymanie floty lodołamaczy.
*Przeprowadzenie monitoringu sposobu wydatkowania środków publicznych związanych z decyzją rządową o budowie stopnia Nieszawa na etapie planowania inwestycji. Monitoring dotyczył przede wszystkim pozyskiwania i upowszechniania informacji o sposobie zarządzania środkami publicznymi, tj.:
- opracowywanych i przygotowywanych planów, programów, koncepcji i wariantów;
- czy były rozpatrywane alternatywne scenariusze i ich wyniki.
Zebrane informacje ocenione zostały pod względem ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym a następnie upublicznione.
*Podjęcie działań w celu przeprowadzenia monitoringu środków z budżetu państwa, jakie przeznaczane są na remonty lub prace konserwujące kilkudziesięciu największych budowli hydrotechnicznych w Polsce. Z dokumentów zgromadzonych podczas monitoringu wynika, iż 100 393 395 złotych wydatkowano na remonty i modernizacje wszystkich budowli piętrzących wodę w Polsce w latach 2005-2006. Z tego 21 679 000 złotych wydatkowano wyłącznie na prace na stopniu wodnym we Włocławku. Ponad 1/5 a dokładnie 21,6% całej kwoty, jaka została wydatkowana na remonty i modernizacje wszystkich budowli piętrzących wodę w latach 2005-2006 została wydatkowana na stopień wodny Włocławek.
*We wrześniu 2007 wydaliśmy 42 numer Biuletyn „Wisła Fax” w nakładzie 1500 sztuk. 1000 sztuk Biuletynu rozesłanych zostało w październiku do: wszystkich oddziałów RZGW, Zarządów Melioracji, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, władz lokalnych i wojewódzkich, polityków, mediów, oraz zainteresowanych wędkarzy, ornitologów.
*W październiku 2007 roku wydaliśmy 43 numer biuletynu „Wisła Fax” w języku angielskim. Wydawnictwo to w całości poświecone jest problemowi stopnia wodnego Włocławek oraz sposobom rozwiązania problemu jego dalszej działalności. Wisła Fax wydano jako studium przypadku stopnia wodnego Włocławek i planowanego stopnia wodnego Nieszawa.
*Klub Gaja przeprowadził w dniu 30 października konferencje prasową w Warszawie w celu przybliżenia informacji, jakie zgromadziliśmy w wyniku realizacji projektu.

 

3/ Projekt „Jak działać dla Ziemi”
Termin realizacji: 1.01.2007-31.12.2007
Dofinansowany przez: Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej oraz Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej.
Cele projektu: Aktywizacja i edukacja ekologiczna ludzi z różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży
Rezultaty projektu:
*13 warsztatów „Jak Działać dla Ziemi” w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej
*Przygotowanie i prezentacja wystawy „Jak Działać dla Ziemi” w 4 placówkach oświatowych na terenie Bielska-Białej.

 

4/Projekt edukacyjny „Aktywna ochrona płazów na terenie miasta Bielska-Białej”
Termin realizacji: 20.02.2007 -30.09. 2007
Dofinansowany przez: Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku Białej  
Cele projektu: Kontynuacja monitoringu zbiornika Weldoro w Bielsku-Białej oraz rozpropagowanie wartości przyrodniczych tego zbiornika oraz roli płazów w przyrodzie
Rezultaty projektu:
*prowadzenie w okresie wiosennej migracji płazów monitoring zbiornika wodnego przy ul. Ks. Kusia podejmując w uzasadnionych przypadkach działania ochroniarskie.
*wydanie w nakładzie 7 tys. sztuk ulotki edukacyjnej na temat płazów i ich znaczenia. Ulotka wydana została w celu przybliżenia mieszkańcom miasta oraz Radnym wartości przyrodniczych zbiornika oraz roli płazów w przyrodzie i zagrożenia trwałości populacji płazów. Ulotka została rozprowadzona wśród bielszczan za pośrednictwem placówek oświatowych, urzędów, sklepów i restauracji oraz innych miejsc publicznie dostępnych.
*Klub Gaja spotkał się w dniu 3 września 2007 roku z Janem Kanią - przewodniczącym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Bielsko-Biała. Spotkanie to dotyczyło planowanego użytku ekologicznego Weldoro.
* Klub Gaja przybliżył Radnym na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 12 września 2007 roku walory zbiornika oraz potrzebę jego ochrony. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przychyliła się do wniosków Klubu Gaja i podjęła starania zmierzające do ochrony jako użytek ekologiczny ważnego siedliska płazów na terenie zbiornika wodnego przy ul. Ks. Kusia.

 

5/ Program edukacji ekologicznej „Odkryj swój park”
Termin realizacji: 1.08.2006 do 30.06.2007
Dofinansowany przez: WFOŚiGW w Katowicach i Lasy Państwowe. Partnerem ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej  w parku Wilkowice jest Urząd Gminy Wilkowice.
Cele projektu:
*Zainspirowanie dzieci i młodzieży do działań proekologicznych poprzez rozbudzenie wśród nich ciekawości i zainteresowania swoją miejscowością i środowiskiem przyrodniczym oraz poprzez odkrycie lokalnie cennego przyrodniczo miejsca - na przykładzie parku gminnego w Wilkowicach.
*Utworzenie ścieżki przyrodniczo dydaktycznej na terenie tego parku oraz przeprowadzenie warsztatów edukacji ekologicznej, na których  młodzież pogłębi swoją wiedzę ekologiczną, która przyczyni się do powstania lokalnych cennych przyrodniczo miejsc np. parków, skwerów czy ogrodów, którego staną się opiekunami i gospodarzami.
Rezultaty projektu: 
*Utworzenie ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej w parku w Wilkowicach
*Wydanie przewodnika po ścieżce,
*Warsztat i 2 wykłady „Jak działać na rzecz ochrony lokalnego środowiska” dla uczniów z terenu gminy Wilkowice
*10 wykładów i 10 warsztatów „Odkryj swój park” dla placówek oświatowych z terenu
woj. śląskiego,
*warsztaty artystyczne „Ekologia poprzez sztukę” dla młodzieży z gminy Wilkowice.
*Strona www. poświęcona programowi „Odkryj swój park”.
* zakup rzutnika multimedialnego, ekranu i sprzętu nagłaśniającego do prowadzenia zajęć edukacyjnych
*zakup kluczy do oznaczania drzew i krzewów

 

6/ Program edukacji ekologicznej „Odkryj swój park – dobre praktyki”
Termin realizacji: wrzesień 2007 - czerwiec 2008. Celem projekt "Odkryj swój park - dobre praktyki"
Dofinansowany przez: WFOŚiGW w w Katowicach oraz Gminę Wilkowice.
Cel projektu: Zainspirowanie dzieci i młodzieży do działań proekologicznych na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego oraz rozbudzenie wśród nich ciekawości i zainteresowania swoją miejscowością, a także promocja i popularyzacja „dobrych praktyk” w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na przykładzie działań Klub Gaja w ramach projektu „Odkryj swój park” zrealizowanego w  parku gminnym w Wilkowicach przy współpracy samorządu i upowszechnianie tego  projektu w placówkach oświatowych na terenie woj. śląskiego.
Rezultaty projektu w roku 2007:
*Przygotowanie i druk wystawy „Odkryj swój park – dobre praktyki” – 5 plakatów, nakład 2,5 tys.; wystawa została wysłana do 2 tys. placówek oświatowych z woj. śląskiego, pozostałe egzemplarze były rozdawane placówkom oświatowym biorących udział w naszych zajęciach edukacyjnych
* 5 wykładów  „Odkryj swój park – dobre praktyki” w placówkach oświatowych na terenie woj. śląskiego

 

7/ Program edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę”
Termin realizacji: 15.08.2006 – 31.03.2008
Dofinansowany przez: NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach. Partnerami programu jest firma Troton i Aquastress.
Cel projektu: Zainspirowanie młodzieży, wychowawców, grup i organizacji ekologicznych oraz instytucji do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrony dolin rzecznych. Tematem programu jest woda, a w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie, a także uświadomienie mieszkańcom ich obecności i roli w życiu społeczeństw.
Rezultaty projektu w roku 2007:
*Wydanie materiałów edukacyjnych ( wystawa - 9 plakatów „Jak zaadoptować rzekę”, 3 numery biuletynu „Współodczuwanie”, plakat „Światowy Dzień Rzek”, folder „Zaadoptuj rzekę - Światowy Dzień Rzek”), które następnie zostały rozesłane do 3 tys. placówek oświatowych oraz 500 podmiotów w całym kraju oraz 2 tys. placówek oświatowych na terenie woj. śląskiego.
*Budowanie „Partnerstwa dla rzek” m.in. rzeki Wilkówki, Przemszy, Parsęty, Wolbórki.
*Z okazji ogłoszonej przez ONZ „International Decade for Action Water for Life”, 2005- 2015, Klub Gaja promował Światowego Dnia Rzek w Polsce.
*Z okazji Światowego Dnia Rzek odbyło się wielkie sprzątanie rzeki Wilkówki i Białej  z uczniami i mieszkańcami Gminy Wilkowice – zebraliśmy 120 worków śmieci.
*Organizacja wystawy podsumowującej projekt „Jak zaadoptować rzekę” w Wilkowicach, Kołobrzegu, Katowicach, Tomaszowie Mazowieckim
*Prowadzona jest strona internetowa poświęcone programowi „Zaadoptuj rzekę”
*koordynacja akcji adopcji rzek na terenie całego kraju, zainspirowanie szkół do przeprowadzenia lokalnych działań proekologicznych dotyczących ochrony wód.
*w ramach programu zaadoptowaliśmy 242 rzeki
*w programie wzięło udział 30 tysięcy osób

 

8/ Program edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”
Termin realizacji: 1.08.2006-31.12.2007
Dofinansowany przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i WFOŚiGW w Katowicach. Partnerami programu są: Troton, LeasePlan, Eco Service, Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego. Partnerzy strategiczni: Lasy Państwowe, Obsadźmy naszą planetę-Ogólnoświatowa Kampania Miliarda Drzew pod patronatem ONZ.
Cel projektu: Zainspirowanie dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew.
Rezultaty projektu:
*W V edycji Święto Drzewa 2007 posadzono 36 236 drzew, które zostały wpisane do bazy Kampanii Miliarda Drzew dla Planety ONZ.
*W „Święcie Drzewa” 2007 uczestniczyło 57 388 osób w całym kraju.
*W roku szkolnym 2006/2007 uczniowie z palcówek oświatowych z całego kraju zebrali 220 ton makulatury.
*Wydano materiały edukacyjne i wysłano do 3500 podmiotów – plakat Święto Drzewa 2006 nakład 4 tys. szt., plakat Drzewa dla Pokoju nakład 4 tys. szt., plakat Zbieraj makulaturę, ratuj konie nakład 4 tys. szt., ulotkę Święto Drzewa 2006 nakład 8 tys. szt., ulotkę Zbieraj makulaturę, ratuj konie nakład 8 tys. sztuk
*Przeprowadzono 14 wykładów i 2 wycieczki edukacyjne dla szkól biorących udział w programie
*Przeprowadzono 1 warsztat ekologiczno-artystyczny, na którym młodzież z Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach wykonała rzeźbę Pegaza.
*Zorganizowano 2 wystawy propagujące Święto Drzewa na inaugurację programu w Warszawie i w Gminie Wilkowice
*Wydano Raport z działań Święto Drzewa 2006 w nakładzie 4 tys. szt., rozesłany do 3500 podmiotów w czerwcu 2007 roku
*Redakcja strony www.klubjaga.pl – wejść 7,5 tys. do 17,5 tys. miesięcznie, informacje na bieżąco rozsyłane były do 5200 osób – stała subskrypcja na stronie 
*Inauguracja Święta Drzewa 2007 – 10 października
Inauguracja programu - 10 października - odbyła się w Warszawie – posadziliśmy 5 drzew na Polach Mokotowskich przy udziale Partnerów: Anna Darska (UNDP), Sławomir Trzaskowski (Lasy Państwowe), Krzysztof Gierszewski (Troton), Sławomir Wontrucki i Tomasz Matujewicz( LeasePlan), Marcin Adamski i Sławomir Kuczyński (Eco Service), Jacek Jakubowski i Anna Piątosa (Ashoka), gospodarzy terenu, zaproszonych gości i młodzieży ze współpracujących szkól, podczas inauguracji rozdano Certyfikaty dla Partnerów programu Święto Drzewa 2007, odbyła się konferencja prasowa. Klub Gaja zasadził Tulipanowca - nasze drzewo życzeń, na którym zawiesiliśmy życzenia do drzew przysyłane do nas przez szkoły z całego kraju.
*Święto Drzewa na świecie:
Święto Drzewa obchodzone jest także poza granicami Polski. Nasze przesłanie ”Zasadźmy drzewa dla pokoju” w 2007 roku dotarło do 35 krajów na świecie. Drzewa dla Pokoju na świecie posadzono m.in. w : Irlandii, Szkocji, Anglii, Holandii, Kolumbii, USA, Niemczech i Litwie

 

9/ Projekt „Wzmocnienie wizerunku Klubu Gaja poprzez kontakt z odbiorcą”
Termin realizacji: 1.10.2006- 31.05.2007
Dofinansowane przez: NFOŚiGW.
Cel projektu: Wzmocnienie wizerunku organizacji poprzez utrzymywanie kontaktów z osobami wspierającymi nasze działania i wysłanie im Raportu z działań Klubu Gaja oraz stworzenie dla nich nowej atrakcyjniejszej formy komunikacji przez stronę internetową www.klubgaja.pl
Rezultaty:
*Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowanie oraz skanera
*Przeprowadzenie audytu organizacji
*Przebudowa strony internetowej
*Redakcja i aktualizacja strony internetowej
*Przygotowanie, druk i wysyłka „Raportu z działań Klubu Gaja” za 2005 rok do 4 tys. podmiotów według bazy adresowej Klubu Gaja.

 

10/ Projekt „Wzmocnienie instytucjonalne Klubu Gaja”
Termin realizacji: 1.11.2006-31.10.2008
Dofinansowano przez: Fundację im. Stefana Batorego na wzmocnienie organizacji.
Cele projektu:
*Przygotowanie nowej strategii dla Klubu Gaja
*Pozyskiwanie funduszy od nowych partnerów m.in. biznesu
*Zwiększenie ilości naszych odbiorców wspierających rzeczowo i finansowo Klub Gaja
Rezultaty projektu w roku 2006/2007:
*Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami, którzy w roku 2006-2007 dofinansowali nasze programy „Święto Drzewa” i „Zaadoptuj rzekę”
* Zwiększenie ilości odbiorców wspierających rzeczowo i finansowo Klub Gaja
* Pozyskanie nowych odbiorców naszych programów edukacyjnych wśród placówek oświatowych na terenie Polski
*Wydanie „Raportu z działań Klubu Gaja” za 2006 rok w nakładzie 5 tys. sztuk, który został rozesłany do wszystkich osób i firm wspierających Klub Gaja

 

11/ Projekt „Co młody konsument wiedzieć powinien? – ogólnopolska kampania edukacyjna w szkołach”
Termin realizacji: 1.09.2006 – 30.06.2007
Dofinansowano: ze środków Unii Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Cel projektu: Rozbudzenie świadomości konsumenckiej wśród dzieci i młodzieży oraz dostarczenie młodym konsumentom informacji o ich najważniejszych prawach i obowiązkach.
Projekt realizowany był przez ZS Polską Zieloną Sieć. Klub Gaja jako członek ZS Polska Zielona Sieć koordynował ogólnopolską kampanię „Co młody konsument wiedzieć powinien?” na terenie województwa śląskiego i opolskiego
Rezultaty projektu:
*Szkolenia edukacyjne „Co młody konsument wiedzieć powinien?”. W ramach kampanii w każdym województwie wytypowanych zostało do przeprowadzenia szkolenia 10 szkół – podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich różnego typu (ogólnokształcących, zawodowych, specjalnych). W każdej z 10 szkół przeprowadzone zostały 3 szkolenia dla uczniów. Szkolenia trwały od stycznia do czerwca. Szkolenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych trwały 3 godziny lekcyjne natomiast dla uczniów szkół średnich szkolenie trwało 4 godziny lekcyjne. Klub Gaja przeprowadził 30 szkoleń w woj. śląskim oraz 30 szkoleń w woj. opolskim.
*Konkursu plastyczny „Co młody konsument wiedzieć powinien?”. Do konkursu plastycznego zaproszeni zostali uczniowie w wieku od 10 do 19 lat wszystkich szkół biorących udział w szkoleniach. Klub Gaja koordynował organizację konkursu na terenie woj. śląskiego i opolskiego.

 

12/ Konsumencka kampania edukacyjna „Kupuj odpowiedzialnie – Twoje pieniądze kształtują świat!”
Termin realizacji: 1.02.2007-30.11.2007
Dofinansowano: ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2004
Cel projektu: Uświadomienie społeczeństwu, że każdy człowiek jest konsumentem i poprzez to co kupuje ma realny wpływ na świat w którym żyje.
Projekt realizowany był przez Polską Zieloną Sieć. Projekt obejmował 10 województw. Klub Gaja koordynował projekt na terenie województwa śląskiego.
Rezultaty projektu:
*Klub Gaja w ramach projektu przeprowadził 10 zajęć lekcyjnych na Śląsku, mających na celu kształtowanie wśród młodzieży proekologicznej i prospołecznej postawy konsumenckiej. *Działaniom edukacyjnym w szkołach objętych projektem towarzyszyła wystawa „To jest PYCHA – 7 uczynków  konsumenckich”.
*Powołanie REGIONALNEGO PUNKTU  EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO. Celem punktu było udzielanie informacji i porad wszystkim zainteresowanym: młodzieży, nauczycielom, rodzicom oraz mediom.
 
13/ Projekt “Cooperation of Animal Welfare NGOs in Visegrad”
Termin realizacji: maj 2007 - kwiecień 2008
Dofinansowano przez: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Eurogroup for Animals oraz Compassion in World Farming.
Projekt to wspólne przedsięwzięcie organizacji zajmujących się prawami i dobrostanem zwierząt z Polski, Czech, Słowacji i Węgier (państwa Wyszehradzkie): Klub Gaja –Polska, OTOZ Animals-Polska, NADACE na ochranu zvirat – Czechy, Fauna – Węgry, Sloboda Zvierat – Słowcja. Koordynatorem projektu jest Klub Gaja.
Cele projektu:
* Zwiększenie dostępności w sklepach żywności wyprodukowanej przy wyższych standardach dobrostanu zwierząt, w szczególności jaj z hodowli ściółkowej, wolnowybiegowej i ekologicznej
*uświadomienie konsumentom wpływu ich zakupów na dobrostan zwierząt oraz zwiększenie popytu na żywność wyprodukowaną przy wyższych  standardach dobrostanu zwierząt
Rezultaty projektu w roku 2007:
*W dniach 21-22 czerwca 2007 w Pradze odbyło się pierwsze spotkanie strategiczne organizacji zajmujących się prawami i dobrostanem zwierząt z krajów Wyszehradzkich biorących udział w projekcie.
*Przygotowano i rozesłano ankietą do największych sieci supermarketów w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech, w której zapytaliśmy o dostępność artykułów spożywczych  wyprodukowanych przy wyższych standardach dobrostanu zwierząt oraz o plany wprowadzenia takich produktów w przyszłości.
 

14/ Projekt „Festiwal Globalnie w naszej wiosce”
Termin realizacji: 1.09.2007 – 30.11.2007
Dofinansowano przez: Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007r. oraz Gminę Wilkowice.
Cel  projektu: Podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat rozwoju międzynarodowego w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.
Rezultaty projektu:
*6 spotkań w placówkach oświatowych w Gminie Wilkowice nt. rozwoju zrównoważonego oraz problemów i wyzwań współczesnego świata: zmian klimatu, konsumpcji, ubóstwu i zanikaniem bioróżnorodności
*2 spotkania / prezentacje  w 2 gimnazjach  połączone z prezentacją  filmu „Jak uratować rzekę”, którego tematem jest woda – jeden z najcenniejszych zasobów naturalnych
*wystawa Święto Drzewa - dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego – w Polsce i na świecie w  Urzędzie Gminy Wilkowice
*warsztat artystyczny „Globalnie w naszej wiosce! To my tworzymy świat!” , w czasie którego młodzież pracowała nad happeningiem oraz rzeźbą kuli ziemskiej.
*happening  „Globalnie w naszej wiosce! To my tworzymy świat!”
instalacja Globu- Ziemi przy udziale  dzieci i młodzież z gminy, które zaprezentowały swoje przesłania dla świata
*spotkanie otwarte – Panel – Globalnie w naszej wiosce – problemy i wyzwania świata
tematem będzie zrównoważony rozwój integrujący wymiar społeczny, ekologiczny i ekonomiczny. 

 

15/ Projekt „Pomagamy zwierzętom”
Termin realizacji : 15.10.2007- 31.12. 2007
Dofinansowany przez: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Eurogroup for Animals.
Cel projektu: Podniesienie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ochrony praw zwierząt oraz podnoszenie poziomu aktywnego uczestnictwa obywateli w rozwiązywaniu lokalnych problemów w/w zakresie.
Rezultaty projektu:
*wydanie biuletynu i filmu „Pomagamy zwierzętom” i ilości 4 tys. sztuk oraz dystrybucja do 3,5 tys. odbiorców wg. bazy adresowej Klubu Gaja ,
*15 wykładów „Jak pomagać zwierzętom” w placówkach oświatowych na terenie kraju, *publikacja poradnika „Pomagamy zwierzętom” na stronie www.klubgaja.pl
 

 

Pozostałe działania zrealizowane  w ramach prowadzonych przez Klub Gaja kampanii i programów :

 

Ogólnopolska Kampania "Teraz Wisła" 
*Jacek Bożek brał udział jako członkek w posiedzeniach i pracach: Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach, Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły-Kraków.
*Paweł Grzybowski brał udział w pracach Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry;
*Członek Zarządu Klubu Gaja Paweł Grzybowski w październiku 2007 roku został powołany na Członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły oraz Członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
*Klub Gaja zaproszony został przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do udziału w pracach Doradczego Komitetu Monitorującego dla projektu „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek”.
*Kampania „Teraz Wisła” wzmiankowana była w artykułach prasowych oraz audycjach radiowych
*Odbyły się 2 wykładów/prelekcji nt. kampanii „Teraz Wisła”
*Materiały nt. kampanii „Teraz Wisła” (książki, film, biuletyny) zostały wysłane do 1 osoby piszącej pracę magisterską o Wiśle
*Podjęto prace wspólnie z OTOP i RZGW Kraków nad utworzeniem rezerwatu ornitologicznego „Wisła pod Zawichostem”
*W ramach współpracy międzynarodowej Klub Gaja brał udział w pracach Dams and Development Forum Narodów Zjednoczonych

 

Ogólnopolska Kampania "Zwierzę nie jest rzeczą"
*działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt w UE, m.in.
- w sprawie wprowadzenia zakazu importu ptaków schwytanych na wolności z przeznaczeniem na handel zwierzętami egzotycznymi – 12 stycznia 2007 UE wprowadziła zakaz importu dzikich ptaków
- poprawy dobrostanu zwierząt podczas transportu – od 5 stycznia 2007 UE wprowadziła nowe regulacje prawne w tym zakresie 
*udział jako członek obserwator w pracach Eurogroup for Animals w Brukselii
*w ramach akcji „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” w roku 2007 uratowaliśmy 5 koni i 1
osiołka
*w roku szkolnym 2006/2007 uczniowie z palcówek oświatowych z całego kraju zebrali 220 ton makulatury.
*rozpoczęliśmy realizację nowego programu edukacyjnego „Pomagamy zwierzętom”
*Akcja „Jeszcze żywy Karp”. Klub Gaja, jak co roku w grudniu zwracał uwagę opinii publicznej, konsumentów, sprzedawców oraz instytucji państwowych na niehumanitarne warunki transportu oraz sprzedaży ryb w okresie przedświątecznym. Podczas wydarzenia w Warszawie wykupiliśmy żywe karpie, które następnie zostały symbolicznie wypuszczone na wolność do Jeziorka Szczęśliwickiego. Przed akcją złożyliśmy w Ministerstwie Rolnictwa pismo, w którym domagamy się wprowadzenia zmian w Polskim prawodawstwie dotyczącym ryb hodowlanych. Nasze pismo w sprawie karpi do Ministra Rolnictwa rozdaliśmy dziennikarzom podczas akcji. W czasie trwania wydarzenia został zaprezentowany krótki happening. Natomiast podczas akcji „Jeszcze żywy Karp” w Bielsku-Białej wykupiliśmy 8 karpi i jednego lina, które następnie zostały symbolicznie wypuszczone na wolność.

 

Program współpracy międzynarodowej "Our Belief'
*Wizyta wolontariuszy z grupy Open Gold z Barnsley Youth Service w  Wielkiej Brytanii oraz udział w warsztatach edukacyjnych Klubu Gaja
*Uczestnictwo jako członek obserwator w pracach Eurogroup for Animals w Brukselii
* Współpraca z europejskimi organizacjami  ochrony praw zwierząt na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt w UE
*Klub Gaja brał udział w pracach Dams and Development Forum Narodów Zjednoczonych
*30 września 2007 z okazji ogłoszonej przez ONZ „International Decade for Action Water for Life”, 2005- 2015, Klub Gaja wziął udziału w III Światowym Dniu Rzek.
*Klub Gaja wziął udział w ogólnoświatowej akcji Organizacji Narodów Zjednoczonych -"Obsadźmy naszą planetę: Kampania Miliarda Drzew". W ramach V edycji Święto Drzewa 2007 posadzono 36 236 drzew, które zostały wpisane do bazy Kampanii Miliarda Drzew dla Planety ONZ

 

Interwencje
Klub Gaja w roku 2007 przeprowadził  w sumie 292 interwencje i porady. Najważniejsze z podjętych działań w roku 2007 to:
Zwierzęta
*Złożyliśmy 3 zawiadomienia do Prokuratury w sprawie łamania ustawy o ochronie zwierząt.
* Uratowaliśmy 5 koni i 1 osiołka
* Pomoc w ratowaniu postrzelonego gawrona
* W marcu 2007 uratowaliśmy psa przywiązanego do drzewa w lesie w Bystrej
* W marcu 2007 po naszej interwencji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Katowice oraz wykonawca drogi S-1 wykonali siatkę zabezpieczającą przed wchodzeniem płazów na drogę w rejonie Rezerwatu Przyrody Morzyk w Grodźcu Śląskim w pasie drogowym drogi S-1 w rejonie Rezerwatu Morzyk.
Rzeki
*Klub Gaja w 2007 roku włączył się w postępowania administracyjne dotyczące 4 rzek na terenie województwa śląskiego. Są to rzeki: Boguniówka, Sarkandrowiec oraz Krasna w Cieszynie, a także rzeka Lublinica w gminie Pawonków. Udział Klubu Gaja w tych postępowaniach dotyczył ustalenia warunków prowadzenia robót. Działanie te miały na celu weryfikacje zakresu i sposobu wykonywania planowanych prac oraz wnoszenia uwag pod kątem ochrony wartości przyrodniczych tych rzek. Rzeka Krasna i Boguniówka położone są na obszarze chronionego krajobrazu „Cieszyńskie Pogórze” natomiast rzeka Sarkandrowiec położona jest na obszarze planowanym do objęcia ochroną prawną.
*Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich uratowane
Klub Gaja włączył się aktywnie w działania na rzecz ochrony Parku Krajobrazowego  Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich na terenie Rybnika, przez który władze miasta chciały przeprowadzić dwie szosy. Dzięki wspólnej pracy mieszkańców tego terenu oraz Klubu Gaja udało się uratować ten przepiękny zakątek.

 

Inne działania
- Wykłady na temat działań Klubu Gaja dla: studentów Kolegium Nauczycielskiego z Bielska-Białej
- Wykład „Przyroda Podbeskidzia” w BWA w Bielsku-Białej
- Wykład „Los zwierząt wykorzystywanych w gospodarce człowieka” w LO im. M. Reja podczas Festiwalu Nauki
- Zajęcia na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Odkryj swój park” dla uczniów Gimnazjum ze Słopnicy
- Zielona Szkoła dla młodzieży z LO w Łukowie
- Stoiska informacyjne na OFF Festiwalu w Mysłowicach,  festiwalu Winter Reggae w Gliwicach, festiwalu One Love we Wrocławiu, festiwalu Open’er w Gdyni, Dniu Ziemi w Warszawie
- Udział w I Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono mi” w Katowicach
- Udział w ogólnopolskiej akcji poparcia działań w obronie Doliny Rospudy

 

Podsumowanie
1. W roku 2007 Klub Gaja realizował 15 projektów
2. W roku 2007 Klub Gaja otrzymał wpłaty z 1% w wysokości 89.643,70 zł , które zostały przeznaczone na działania statutowe związane z ochrona przyrody i ochroną zwierząt, m.in. na ratowanie i pomoc dla  zwierząt oraz interwencje (292 porady i interwencje).
3. Wejścia na stronę internetową Klubu Gaja: od 7,5 do 17,5 tysięcy wejść miesięcznie.
4. Stały abonament na stronie www.klubgaja.pl – ilość subskrypcji : 5500 osób
5. Informacje prasowe: 127 artykułów w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej oraz 34 informacje na portalach internetowych.
6. Korespondencja: wysłaliśmy 35 462  przesyłek , otrzymaliśmy 1649 listów.
7. Wydaliśmy 58 zaświadczeń o współpracy dla nauczycieli ( awans zawodowy).
8. Udzielone wywiady dla mediów: 259
9. Zajęcia i wykłady edukacyjne: 149
10. W V edycji „Święta Drzewa” posadziliśmy 36 263 drzewa
11. W programie „Zaadoptuj rzekę” zaadoptowaliśmy 242 rzeki
12. Uratowaliśmy 5 koni i 1 osiołka
13. Wydawnictwa: 4 numery biuletynu „Współodczuwanie”, 2 numery biuletynu „Wisła Fax”, „Raport z działań Klubu Gaja”, Raport „Święto Drzewa”, Broszura „Odkryj swój park”, wystawa „Odkryj swój park – dobre praktyki”, wystawa „Święto Drzewa – dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego”, wystawa „Jak zaadoptować rzekę”, film edukacyjny „Pomagamy zwierzętom”
14. Przedstawiciele Klubu Gaja brali udział jako członkowie w posiedzeniach i pracach: Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach, Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły-Kraków, Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry, Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły, Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Doradczego Komitetu Monitorującego dla projektu „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek”
15. Współpraca międzynarodowa. Przedstawiciele Klubu Gaja brali udział w pracach Eurogroup for Animals w Brukselii oraz Dams and Development Forum Narodów Zjednoczonych.

 

W roku 2007 nasze stowarzyszenie uzyskało następujące przychody:

 

1/ Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej……………................................740.878,88 zł
    w tym:
    - darowizny osób, osób prawnych, firm, szkół, partnerów……............................81.775,64 zł
    - darowizny 1% ...........................................................................................89.643,70 zł
    - inne przychody statutowe…………………………………………..........................................1.088,00 zł
    - dotacje na realizację projektów………………………………….....................................568.371,54 zł
w tym:
    -Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ........................168.928,00 zł
    - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach…95.100,00 zł
    - Miejski Fundusz Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej………................................7.997,26 zł
    - Fundacja im. Stefana Batorego…………………………………........................................70.101,20 zł
    - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich……………………………… .....................................158.629,00 zł
    - Fundacja dla Demokracji..............................................................................12.000,00 zł
    - Eurogroup for Animals………………………………………….............................................35.407,38 zł
    - Global Greengrant Fund…………………………………………...........................................14.208,70 zł
    - Urząd Gminy Wilkowice………………………………………….............................................6.000.00 zł
2/ Składki członkowskie…………………………………………………..............................................233,00 zł
3/Przychody z działalności statutowej odpłatnej……………………..................................36.534,99 zł
4/Pozostałe przychody…………………………………………………............................................48.307,44 zł
5/Przychody finansowe………………………………………………….............................................3.588,64 zł

 


Informacja o poniesionych kosztach

 

1. Koszty realizacji zadań statutowych...................................................................673.489,89 zł
1/ koszty realizacji zadań działalności nieodpłatnej pożytku publicznego...................627.635,08 zł
   - w tym koszy 1%..............................................................................................10.750,80 zł
2/ koszty realizacji zadań działalności odpłatnej pożytku publicznego.........................36.530,49 zł
3/ pozostałe koszty realizacji zadań statutowych.......................................................9.324,32 zł
     
2. Koszty administracyjne..........................................................................................56.104,58 zł
1/ zużycie mat. i energii............................................................................................11.380,85 zł
2/ usługi obce............................................................................................................27.295,18 zł
3/ podatki i opłaty.......................................................................................................2.088,00 zł
4/ wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne.... ........................................................3.453,65 zł
5/ amortyzacja...........................................................................................................11.886,90 zł
3.   Pozostałe koszty.....................................................................................................7.287,77 zł
    

 

Informacja o wartości aktywów i zobowiązań organizacji:

 

Wartość aktywów
- rzeczowe aktywa trwałe......................................................................................27.071,24 zł
- środki trwałe w budowie……………………………………………………….......................................15.048,64 zł
- aktywa obrotowe................................................................................................170.205,67 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.........................................................55.930,84 zł

 

Zobowiązania organizacji i rezerwy na zobowiązania.................................................102.881,54 zł
- zobowiązania krótkoterminowe...............................................................................21.515,13zł
- rozliczenia międzyokresowe...................................................................................81 366,41 zł

 

 

Przewidywana sytuacja finansowa stowarzyszenia
W roku 2008 w ramach działalności statutowej planujemy kontynuację następujących projektów:

 

1/ Program edukacji ekologicznej „Odkryj swój park – dobre praktyki” – czas realizacji: wrzesień 2007 – czerwiec 2008, dofinansowany przez WFOŚiGW w Katowicach

 

2/ Program edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę” – czas realizacji: 1.02.2008-31.07.2008, dofinansowany przez The Fisheries Secretariat, WFOŚiGW w Katowicach

 

3/ Program edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, czas realizacji: kwiecień 2007-czerwiec 2010 , dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu finansowego oraz Budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych-komponent II-ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, a także przez Lasy Państwowe i partnerów programu 

 

4/ Program „Pomagamy zwierzętom” – czas realizacji: 01.01.2008 -31.10.2008 , dofinansowany ze środków UE - Program Środki Przejściowe 2005 " Podnoszenie świadomości społecznej i wzmacnianie orzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych" 2005/017-488.01.01.01, WFOŚiGW w Katowicach oraz Eurogroup for Animals

 

5/ Projekt „wzmocnienie instytucjonalne Klubu Gaja” – czas realizacji: listopad 2006-październik 2008, dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego

 

6/ Projekt “Cooperation of Animal Welfare NGOs in Visegrad” – czas realizacji: maj 2007 rok - kwiecień 2008 rok, dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Eurogroup for Animals oraz Compassion in World Farming. 

 


Przewidywany rozwój stowarzyszenia w roku 2008
W roku 2008 w dalszym ciągu będziemy kontynuować nasze działania na rzecz ochrony przyrody, praw człowieka i zwierząt.
Planujemy dalszą realizację prowadzonych przez stowarzyszenie kampanii i programów edukacyjnych: Kampania „Teraz Wisła” i „Zwierzę nie jest rzeczą”, Programy edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, „Zaadoptuj rzekę”, „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, „Pomagamy zwierzętom”, Program współpracy międzynarodowej „Our Belief”, Program „Sztuka dla Ziemi”, a także działalność wydawniczą, warsztatową i interwencyjną.

 


Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za rok 2006

 

bilans

Rachunek wyników

Nazwa: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Siedziba: ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice

Adres biura i adres korespondencyjny: ul. Parkowa 10, 43-365 Wilkowice

tel/fax: 33 812 36 94

e-mail: klubgaja@klubgaja.pl

strona internetowa:www.klubgaja.pl

 

Data rejestracji stowarzyszenia: Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej w rejestrze Stowarzyszeń w dniu 4.03 1992 roku.– nr rejestru 549

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

Data wpisu: 13.08.2004

KRS : nr 0000120069

NIP 937-16-24-053

REGON 071011132

 

Zarząd, Rada, członkowie i pracownicy stowarzyszenia

 

Członkowie Zarządu

Prezes- Jacek Bożek, zam. 43-365 Wilkowice, ul. Nad Wilkówką 24

Członek – Ewa Konczal, zam. Warszawa, ul. Równa 17/12

Członek – Dariusz Paczkowski, zam. 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 196

 

W roku 2006 Zarząd podjął następujące uchwały:

1/2006 – przyjęcie stawki amortyzacyjnej dla następujących środków trwałych: kamera sony, komputer Optimus, komputer, pogrupowaniu środków trwałych, wartości niematerialnych , prawnych oraz wyposażenia, powołanie komisji celem podjęcia uchwały o likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, dyspozycje dotyczące nieobecności w pracy prezesa Jacka Bożka, upoważnienie do odbioru faktur wystawianych na stowarzyszenie dla p. Jolanty Migdał;

2/2006- likwidacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z protokołem;

3/2006 – decyzja o wykorzystaniu darowizny na zakup samochodu dostawczo-osobowego oraz spzredaży sam. VW o numerach rej. SBIR 698 

 

Członkowie Rady

Ewa Konczal

Halina Sobańska

Jacek Bożek

Zbigniew Kubica

Dariusz Paczkowski

Adam Błażej Sobański

Beata Tarnawa

Jarosław Kasprzyk – złożył rezygnację z dniem 10.03.2006

 

Komisja Rewizyjna

Elżbieta Grzybowska

Karolina Wieczorek

Mateusz Rozmus

 

W roku 2006, na dzień 31 grudnia stowarzyszenie liczyło 28 członków

W roku 2006 odbyło się jedno Walne Zgromadzenia członków stowarzyszenia: 9 marca, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2005

 

Pracownicy

Na dzień 31.12. 2006 w stowarzyszeniu zatrudnione były 4osoby:

Jacek Bożek – koordynator projektu

Paweł Grzybowski – koordynator projektu

Beata Tarnawa – koordynator projektu

Halina Sobańska - księgowość

Tomasz Mieszczak – odbywa zastępczą służbę wojskową

 

Celami Klubu Gaja(według statutu) są:

pkt.1.Zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego w szczególności poprzez:

-organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne, plakatowanie, działalność dydaktyczną, organizowanie imprez;

- gromadzenie środków materialnych na cele ekologiczne;

- interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa RP;

- inne działania proekologiczne;

- działalność w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania praw zwierząt;

pkt.2. Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych w szczególności poprzez:

- organizowanie i udzielanie pomocy klubom młodzieżowym;

- organizowanie imprez artystycznych i innych;

- działalność wydawniczą i edukacyjną; - inne działania.

pkt.3. Działalność w zakresie praw człowieka i obywatela.

pkt.4. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych.

W zakresie działalności pożytku publicznego stowarzyszenie prowadzi działalność(według statutu) :

nieodpłatną w przedmiocie : działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana poprzez wspieranie inicjatyw społecznych, gromadzenie funduszy na działalność społeczną, wspieranie inicjatyw mieszkańców i ruchów protestacyjnych, interwencje w zakresie ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz ochrony praw człowieka, prowadzenie ośrodków inicjatyw społecznych

odpłatną w przedmiocie : - leśnictwo, łącznie z działalnością usługową ,

- produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej,

- produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz korka ( oprócz mebli) artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

- działalność wydawnicza

- zagospodarowanie odpadów

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

- handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli ; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

- pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane

- pozostały pasażerski transport lądowy

- pozostała działalność turystyczna

- nauka

- pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

- działalność związana z kulturą , rekreacją i sportem

 

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja jest organizacją pozarządową mającą status organizacji pożytku publicznego. Założycielem stowarzyszenia jest Jacek Bożek. Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony przyrody, praw człowieka i zwierząt. Podstawowe działania stowarzyszenia to: prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, udzielanie porad, organizowanie warsztatów, wystaw, prelekcji oraz innych wydarzeń i akcji upowszechniających postawy proekologiczne, organizowanie wolontariatu, wymiana międzynarodowa młodych, współpraca z mediami. W swojej działalności Klub Gaja wykorzystuje niekonwencjonalne metody i różne formy sztuki. O wszystkich działaniach prowadzonych przez Klub Gaja informujemy na bieżąco na stronie internetowej www.klubgaja.pl

 

W roku 2006 nasze stowarzyszenie uzyskało następujące przychody z działalności statutowej :

1/ Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej………………..611. 748,41 zł

w tym:

- darowizny osób………………………………………………….....................124. 619,75 zł

- darowizny osób prawnych, firm………………………………... .............51.069,26 zł

- dotacje na realizację projektów………………………………….............436.059,40 zł

w tym:

-Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..........................127.761,00 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach…104.275,16 zł

- Miejski Fundusz Ochrony Środowiska w BielskuBiałej……… .................................2. 000,00 zł

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej……...............................1 500,00 zł

- Fundacja im. Stefana Batorego………………………………… ........................................64. 482,76 zł

- European Volunatry Service………………………………………..........................................5 .133,45 zł

- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich………………………………........................................37. 500,00 zł

- Lasy Państwowe………………………………………………….................................................33.998,40 zł

- Eurogroup for Animals…………………………………………..............................................43. 509,19 zł

- Globar Greengrant Fund…………………………………………............................................ 5. 899,44 zł

- Politechnika Krakowska (Aquastress)…………………………........................................4. 000,00 zł

- Urząd Gminy Wilkowice…………………………………………...............................................6.000.00 zł

2/ Składki członkowskie………………………………………………….............................................225,00 zł

3/ Inne przychody statutowe…………………………………………........................................29 760,22 zł

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2006 w ramach działalności statutowej nieodpłatnej

 

Projekt „Czy wiesz, co jesz?”

Projekt realizowany był od listopada 2005 r. do października 2006 r. Dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach konkursu "Organizacje strażnicze: społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym". Od października 2006 do września 2007 projekt jest kontynuowany przy wsparciu finansowym Eurogroup for Animals. Cele projektu :

1. Upublicznienie przebiegu i wyników monitoringu instytucji publicznych pod kątem przestrzegania prawodawstwa w zakresie hodowli, transportu i uboju zwierząt oraz produkcji artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego a także zebranych informacji o sposobie hodowli, transportu, uboju zwierząt i sposobów produkcji mięsa.

2. Przygotowanie w formie biuletynu i ulotek oraz rozpowszechnianie pomocnych dla konsumentów informacji o produkcji artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Biuletyn zawierał zapisy prawa polskiego i europejskiego odnośnie praw konsumentów, na co należy zwracać uwagę przy zakupie artykułów pochodzenia zwierzęcego oraz jakie instytucje polskie i europejskie, w jakim zakresie mogą być pomocne konsumentowi. Ponadto w biuletynie umieszczono informacje zebrane w wyniku monitoringu administracji publicznej w zakresie kontroli sposobu hodowli, transportu i uboju zwierząt oraz produkcji mięsa:

3. Zapewnienie dostępu do informacji o alternatywnych towarach produkowanych z poszanowaniem dla dobrostanu zwierząt (mięso bez okrucieństwa);

4. Monitoring instytucji kontrolnych odpowiadających za kontrole sposobów hodowli, transportu i uboju zwierząt oraz sposobów produkcji mięsa.

Klub Gaja w ramach projektu wydał w nakładzie 3000 sztuk podwójny numer 39/40 biuletynu „Współodczuwanie” który w całości poświęcony został tematyce świadomej konsumpcji. 2.500 sztuk zostało rozesłanych do odbiorców projektu. W miesiącu sierpniu i październiku w Warszawie oraz w Katowicach Klub Gaja zorganizował konferencje prasowe „Społeczny monitoring jakości żywności pochodzenia zwierzęcego”. Na konferencje te przybyło łącznie 20 przedstawicieli mediów. Ukazało się kilka informacji w lokalnych i ogólnopolskich radiach i gazetach.

Na stronie Klubu Gaja poświęconej temu projektowi /zwierzeta/czy_wiesz_co_jesz/, umieściliśmy podstrony tematyczne dotyczące m.in. zdrowia, ciekawe artykuły prasowe, wyniki kontroli instytucji państwowych, jak powinno być oznakowane mięso, jakie są zadania inspekcji państwowych, interesujące informacje o dobrostanie zwierząt oraz europejskich planach na przyszłość, strategię działań Unii Europejskiej w zakresie bezpiecznej żywności.

 

Projekt „Społeczny monitoring wydatkowania środków publicznych związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem stopnia wodnego Włocławek”

Projekt ten dofinansowany został przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach konkursu "Organizacje strażnicze: społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym" oraz Global Greegrant Fund. Projekt realizowany jest od listopada 2006 – października 2007 Celami głównymi projektu są: Monitoring procesu planowania i wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na zabezpieczenie stopnia wodnego Włocławek, w tym środków z budżetu wydatkowanych na działania związane z planami budowy stopnia wodnego Nieszawa. (szacunkowy koszt budowy stopnia wodnego Nieszawa to ok. 2 miliardy złotych). Projekt „Jak działać dla Ziemi” Projekt dofinansowany przez Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej oraz Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej. Termin realizacji: 1.01-31.12.2006 W ramach dofinansowania ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej przeprowadziliśmy10 warsztatów „Jak Działać dla Ziemi”. Natomiast w ramach dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej zaprezentowano wystawę „Jak Działać dla Ziemi” w SP w Musznej.

 

Program edukacji ekologicznej „Odkryj swój park”

Projekt realizowany jest od 1.08.2006 do 30.06.2007, dofinansowany przez WFOŚiG w Katowicach i Lasy Państwowe. Partnerem ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w parku Wilkowice jest Urząd Gminy Wilkowice. Celem programu edukacji ekologicznej "Odkryj swój park" jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działań proekologicznych poprzez rozbudzenie wśród nich ciekawości i zainteresowania swoja miejscowością i środowiskiem przyrodniczym oraz poprzez odkrycie lokalnie cennego przyrodniczo miejsca - na przykładzie parku gminnego w Wilkowicach. Celem programu jest także utworzenie ścieżki przyrodniczo dydaktycznej na terenie tego parku oraz przeprowadzenie warsztatów edukacji ekologicznej, na których młodzież pogłębi swoją wiedzę ekologiczną, która przyczyni się do powstania lokalnych cennych przyrodniczo miejsc np. parków, skwerów czy ogrodów, którego staną się opiekunami i gospodarzami. W ramach projektu „Odkryj swój Park” do końca 2006 roku wykonaliśmy następujące działania: utworzenie ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej w parku w Wilkowicach (partnerem realizacji ścieżki jest Gmina Wilkowice) oraz wydanie przewodnika po ścieżce, warsztat i 2 wykłady „Jak działać na rzecz ochrony lokalnego środowiska” dla uczniów z terenu gminy Wilkowice oraz 4 wykłady i 2 warsztaty „Odkryj swój Park” dla placówek oświatowych z terenu woj.. śląskiego, warsztaty artystyczne „Ekologia poprzez sztukę” dla młodzieży z gminy Wilkowice. Prowadzona jest strona poświęcona programowi „Odkryj swój park”.

 

Program edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę”

Program dofinansowany jest przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach. Partnerami programu jest firma Troton i Aquastress. Termin realizacji: 15.08.2006 – 31.10.2007. Program edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę” skierowany jest do wszystkich typów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych np. świetlic, ognisk pracy pozaszkolnej, klubów osiedlowych oraz innych instytucji. Celem programu jest zainspirowanie młodzieży, wychowawców, grup i organizacji ekologicznych oraz instytucji do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrony dolin rzecznych. Tematem programu jest woda, a w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie, a także uświadomienie mieszkańcom ich obecności i roli w życiu społeczeństw. W roku 2006 podjęliśmy następujące działania:

- wydanie materiałów edukacyjnych ( kompletu 3 plakatów „Zaadoptuj rzekę”, ulotka „Zaadoptuj rzekę”, wydawnictwa „Zaadoptuj rzekę”, biuletyn „Współodczuwanie”), które następnie zostały rozesłane do 3 tys. placówek oświatowych oraz 500 podmiotów w całym kraju. -spotkania z partnerami w działaniach przy adopcji rzeki Przemszy i Parsęty.

- prowadzona jest strona internetowa poświęcone programowi „Zaadoptuj rzekę”

- koordynacja akcji adopcji rzek na terenie całego kraju, zainspirowanie szkół do przeprowadzenia lokalnych działań proekologicznych dotyczących ochrony wód.

 

Program edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”

Program dofinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i WFOŚiGW w Katowicach. Partnerami programu są : Lasy Państwowe, Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego, LeasePlan. Czas realizacji: 1.08.2006-31.12.2007. W roku 2006 zostały wykonane następujące zadania:

1. przygotowanie, druk i wysyłka materiałów edukacyjnych:

- plakat "Drzewa dla Pokoju" w nakładzie 4 tys. sztuk i ulotka "Drzewa dla Pokoju" w 3 językach- polskim, angielskim i hiszpańskim w nakładzie 10 tys. sztuk;

- ulotka "Święto Drzewa-Zbieraj Makulaturę" w nakładzie 8 tys. sztuk, -plakat "Święto Drzewa" w nakładzie 4 tys. sztuk,

- plakat "Zbieraj makulaturę, ratuj konie" w nakładzie 4 tys sztuk ), materiały zostały rozesłane do do 3 tys. placówek oświatowych w Polsce i do 500 podmiotów, w tym do 428 Nadleśnictw w całym kraju, a także do 100 organizacji międzynarodowych w 35 krajach, zajmujących się ochroną środowiska, edukacją ekologiczną i ochroną praw człowieka

2. zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz adaptacja sali wykładowej w ośrodku Klubu Gaja,

3. koordynacja IV edycji Święta Drzewa 10 października 2006 na terenie całego kraju ( 3 tys. placówek oświatowych) - sadzenie drzew przy współpracy z najbliższymi Nadleśnictwami, przeprowadzanie lekcji tematycznych, otaczanie opieką drzew i parków, organizacja wystaw, konkursów, akademii itp.

4.organizacja wydarzenia artystyczno-informacyjnego "Święto Drzewa" oraz promocja akcji "Drzewa dla Pokoju" w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie,

5. lokalna inauguracja "Święta Drzewa" na terenie Parku Gminnego w Wilkowicach

6. cykl 5 wykładów „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”

7. warsztat edukacyjno-artystyczny „Pegaz-pierwszy uratowany koń” dla młodzieży z terenu gminy Wilkowice

8. redakcja strony internetowej.

 

Projekt „Wzmocnienie wizerunku Klubu Gaja poprzez kontakt z odbiorcą”

Przedsięwzięcie dofinansowane przez NFOŚiGW. Czas realizacji: 1.10.2006- 31.05.2007. Zadanie obejmuje wsparcie Klubu Gaja w następującym zakresie: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowanie oraz skanera, przeprowadzenie audytu organizacji, przebudowa strony internetowej, redakcja i aktualizacja strony internetowej, przygotowanie, druk i wysyłka „Raportu z działań Klubu Gaja”

 

Grant instytucjonalny

Dotacja przyznana przez Fundację im. Stefana Batorego na wzmocnienie organizacji. Realizacja grantu: 1.11.2006-31.10.2008 Główne cele projektu:

1. Przygotowanie nowej strategii dla Klubu Gaja

2. Pozyskiwanie funduszy od nowych partnerów m.in. biznesu

3. Zwiększenie ilości naszych odbiorców wspierających rzeczowo i finansowo Klub Gaja W ramach projektu wydano Raport z działań Klubu Gaja nakładzie 5 tys. sztuk, który został rozesłany do wszystkich osób i firm wspierających Klub Gaja

 

Projekt „Jak uratować rzekę”

Termin realizacji: 1.03.2005-28.02.2006. Projekt współfinansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, International Rivers Network, Fundację im. Stefana Batorego , Global Greengrants Fund, WWF, RZGW Kraków Projekt poświęcony jest ochronie rzek i gospodarce wodnej. Celem projektu było zainspirowanie młodzieży szkolnej, grup oraz organizacji ekologicznych do podejmowania lokalnych działań ekologicznych w zakresie ochrony rzek i oszczędzania wody w ramach programu „Zaadoptuj rzekę”, a także wskazywanie potencjalnym partnerom (RZGW, Zarządy Melioracji, samorządy) potrzeby budowania partnerstwa w zarządzaniu środowiskiem wykorzystując istniejące modele np. Raport Światowej Komisji Zapór wodnych i budowanie tzw. Wodnych Okrągłych Stołów. W ramach projektu w roku 2006 zostały zrealizowane różnorodne działania:

1. Program „Zaadoptuj rzekę”

2. Wystawa „Jak uratować rzekę” w Bibliotece Narodowej

3. Biuletyn Współodczuwanie 7. Wystawa – 9 plakatów „Jak uratować rzekę” – rozesłana do 3500 podmiotów

4.Biuletyn „Wisła Fax”

5. Film edukacyjny „Jak uratować rzekę”

 

Projekt EVS (European Voluntary Service) – Wolontariat Europejski

Realizowane były dwa projekty w ramach „Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ”, wspierającego działania młodzieży w zakresie edukacji nieformalnej, dofinansowane przez Komisję Europejską,

Projekt goszczący

Tytuł Projektu: Ecological and Cultural Association Klub Gaja project entitled Our Belief: In partnership with the Baltic Co-operation project Łączny czas trwania projektu: 01.02.2005 – 31.03.2006 W ramach projektu gościmy w naszym stowarzyszeniu wolontariuszkę z Anglii.

Projekt wysyłający

Tytuł projektu: Cork Waldorf Initiative Łączny czas trwania projektu: 01.07.2005 – 30.06.2006 W ramach projektu wysłaliśmy wolontariuszkę Klubu Gaja do pracy w przedszkolu Waldorfskim w Cork w Irlandii.

 

Projekt „Kurka Wolna”

Kampania „Kurka Wolna” dofinansowana jest przez Eurogroup for Animal Welfare. Czas trwania projektu: wrzesień 2005 - sierpień 2006. W trakcie realizacji projektu zostały podjęte następujące działania:

-Zebranie materiałów i informacji o dobrostanie kurcząt hodowanych na mięso

-Stworzenie bazy danych parlamentarzystów, hipermarketów, grup konsumenckich i innych grup zainteresowania.

-Tłumaczenie dokumentów dotyczących brojlerów.

-Stworzenie strony internetowej zawierającej informacji o kampanii, hodowli brojlerów.

-Wykonanie kukły „Kurka Wolna” do użycia w spektaklach.

-odbyły się konferencje prasowe oraz wywiady dla TVP dotyczące kampanii oraz happening "Kurka Wolna"

-Spotkanie z hodowcami brojlerów z rejonu Bielska-Białej w sprawie ptasiej grypy.

-Wystosowanie stanowiska Klubu Gaja w sprawie poprawy dobrostanu brojlerów do Ministerstwa Rolnictwa

-Wystosowanie listów do hipermarketów w sprawie sprzedaży mięsa z produkcji ekologicznej lub też opatrzonego znakiem „mięsa bez okrucieństwa”

-Zorganizowanie „Dnia Wegetarianizmu” w Bielsku-Białej z okazji Międzynarodowego Dnia Wegetarianizmu, informując o wegetarianiźmie i problemach związanych z intensywną hodowlą zwierząt, w tym brojlerów.

- Przygotowanie i wydanie ulotki oraz specjalnego numeru "Współoczuwania", które zostały rozesłane do organizacji społecznych i konsumenckich, polityków, mediów

 

Projekt "Unia Europejska dla Zrównoważonego Rozwoju- Promocja Dobrych Praktyk"

Projekt realizowany przez PZS, koordynowany przez Klub Gaja na terenie woj. śląskiego w terminie 5.06-15.12.2006. W ramach projektu koordynowaliśmy zorganizowanie wystawy objazdowej „Unia Europejska dla Zrównoważonego Rozwoju – Najlepsze Praktyki” w pięciu miastach na Śląsku, która promowała projekty ekologiczne, rolne lub społeczne, które były wspomagane funduszami z Unii Europejskiej, a także organizację warsztatu regionalnego nakierowanego na zwiększenie umiejętności korzystania z funduszy pomocowych na rzecz zrównoważonego rozwoju dla uczestników z woj. śląskiego.

Pozostałe działania zrealizowane w ramach prowadzonych przez Klub Gaja kampanii i programów :

 

Ogólnopolska Kampania "Teraz Wisła"

- W maju 2006 roku Klub Gaja jako pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa z Polski został przyjęty do Dams and Development Forum Narodów Zjednoczonych, struktury międzynarodowej, która zajmuje się badaniem zależności pomiędzy budowami wielkich zapór wodnych, a rozwojem regionalnym i ponadregionalnym, będącej równocześnie częścią DDP ( Dams and Development Project ). Projekt Tamy i Rozwój Organizacji Narodów Zjednoczonych - United Nations Environment Programme Dams and Development Project powstał w roku 2001. W skład Forum, do którego przyjęto Klub Gaja wchodzą przedstawiciele rządów, organizacje międzynarodowe, związki zawodowe, NGO'sy, naukowcy, biznes. Dyrektorem prowadzącym projekt jest Alberto Calcagno;

- Jacek Bożek wziął udział ęłęów V Forum Tamy i Rozwój – Fifth Dams and Development Forum Meeting United Nations Office, które odbyło się w Nairobi, Kenya w dniach 23-24 listopad 2006

- Przedstawiciele Klubu Gaja brali udział jako członkowie w posiedzeniach i pracach: Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach, Rady dorzecza Górnej Wisły-Kraków.

- Paweł Grzybowski brał udział w pracach Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry;

- Kampania wzmiankowana była w artykułach prasowych oraz audycjach radiowych

- Odbyło się 5 wykładów/prelekcji nt. kampanii - Materiały nt. kampanii (książki, film, biuletyny) zostały wybrane do 3 osób piszących prace magisterskie o Wiśle

- Podjęto prace wspólnie z OTOP i RZGW Kraków nad utworzeniem rezerwatu ornitologicznego „Wisła pod Zawichostem”

- W listopadzie 2006 r. Klub Gaja wziął udział w Seminar on the Urban Waste Water (treatment) Directive organizowany w Warszawie przez Komisję Europejską;

 

Ogólnopolska Kampania "Zwierzę nie jest rzeczą"

- działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt w UE

- kwiecień 2006 - konferencja prasowa na temat sytuacji płazów na Podbeskidziu

- podjęcie działań interwencyjnych na rzecz płazów na terenie zbiornika wodnego "Weldoro" w Bielsku-Białej

- 19.06. 2006 wzięliśmy udział w demonstracji organizowanej przez Eurogrup for Animals w Ministerstwie Rolnictwa w Luxemburgu w sprawie poparcia dla Planu Działań na rzecz Dobrostanu Zwierząt

- udział w seminarium na temat "Ochrona zwierząt w edukacji szkolnej" w Austrii. 10.07.2006

- powołanie społecznego rzecznika praw zwierząt

- Przygotowywaliśmy i uczestniczyliśmy w wydarzeniu „Zwierzaki w Madisonie” w Gdańskiej Galerii Handlowej Madison oraz prowadzili konkurs zbiórki makulatury w szkołach w Trójmieście.

- Prezentowaliśmy wystawę „Zwierze nie jest rzeczą” w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu -11.10.2006

- udział w spotkaniu organizacji społecznych z wojewodą śląskim w sprawie zwierząt

- działania na rzecz wprowadzenia zakazu handlu dzikim ptactwem na terenie UE

- w roku 2006 uratowaliśmy kolejne 4 konie z transportów śmierci

- dnia18 grudnia 2006 roku w Warszawie oraz Bielsku-Białej odbyły się wydarzenie informacyjne w ramach akcji „Jeszcze żywy karp”

- odbyło się 8 wykładów/prelekcji na temat kampanii

- udział jako członek obserwator w pracach Eurogroup for Animals w Brukselii

- Klub Gaja zasiada w podzespole do spraw ochrony zwierząt działającym w ramach Zespołu nr. 17

– do spraw kwestii weterynaryjnych przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 

Program "Sztuka dla Ziemi"

- styczeń 2006, Galeria Bielska BWA -zajęcia i wykłady "Zwierzę nie jest rzeczą", "Droga wojownika Gai", graffiti na koszulkach

- udział w Dniu Ziemi z happeningiem "Kurka Wolna!"

- warsztaty artystyczne - budowa rzeźb Pegaza i ptaków w Parku Gminnym w Wilkowicach

- projekt artystyczny Tree Hugger - Obrońcy Drzew, który Klub Gaja prowadził w ramach Święta Drzewa 2006 w miesiącu październiku i listopadzie w Warszawie, Wilkowicach i Ząbrowie. W tym czasie zostały wykonane rzeźby Obrońców Drzew w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, w parku gminnym w Wilkowicach i w starym sadzie w Ząbrowie. Twórcami tych dzieł jest dwójka artystów z USA, Wiktor Szostalo i Agnieszka Gradzik

- 12 grudnia 2006 - instalacji przestrzenna Sztuka –Natura – Ostatnia Nić Babiego Lata w Parku w Wilkowicach.Projekt instalacji:Ernest Zawada. Realizacja: studenci Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku ATH w Bielsku-Białej oraz Klub Gaja.

 

Program współpracy międzynarodowej "Our Belief'

-W dniach 02-07.05.2006 reprezentanci Klubu Gaja przebywali w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzili zajęcia z młodzieżą angielską w ramach programu „Sztuka dla Ziemi”.

-Uczestnictwo jako obserwator w pracach Eurogroup w Brukselii


Interwencje

Najważniejsze z podjętych interwencji w roku 2006:

Starożytne wzgórze Grojec w Żywcu uratowane!!

Klub Gaja na prośbę mieszkańców Żywca podjął interwencję w sprawie budowy wyciągu narciarskiego na wzgórzu Grojec w Żywcu. Wzgórze Grojec jest miejscem cennym przyrodniczo i kulturowo. Znajdują się tutaj odkrywki archeologiczne potwierdzające celtycką przeszłość tego miejsca. Klub Gaja zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach o sprawdzenie legalności budowy wyciągu narciarskiego na wzgórzu Grojec. W kwietniu 2006 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu nakazał właścicielowi rozbiórkę wyciągu narciarskiego. W maju 2006 roku wyciąg narciarski na wzgórzu Grojec w Żywcu został rozebrany.

Młody puszczyk uratowany

W czerwcu 2006 roku Klub Gaja uratował młodego puszczyka, który wygłodzony i osłabiony siedział na jednym z drzew na terenie szpitala w Bystrej Śląskiej. Puszczyk został schwytany i przewieziony do schroniska dla dzikich zwierząt w Mikołowie pana Jacka Wąsińskiego.

Ryby będą miały łatwiej

Dzięki ustaleniom z czerwca 2004 w których udział brał Klub Gaja i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na rzece Białej wykonywano w 2006 roku 6 przepławek dla ryb na najwyższych jazach na rzece. Przepławki dla ryb wybudowane zostały w dużej mierze dzięki ustaleniom jakie spisane zostały podczas szczegółowej wizji lokalnej wzdłuż rzeki Białej, gdzie prowadzone były w 2004 roku prace remontowe. Postulaty i wnioski zgłoszone wtedy m.in. przez Klub Gaja zostały w całości zaakceptowane przez RZGW Gliwice.

Rzeka Łękawka

W sierpniu 2006 r. Klub Gaja przeprowadził wizję lokalną z przedstawicielem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Pszczynie dotyczącą ustalenia drzew do wycinki w związku z planowanymi pracami regulacyjnymi na rzece Łękawce w km 0+000 – 1+300. Podczas wizji ustalono m. in.:

1. Ochronić 4 sztuki topól o nr. 66 do 69.

2. Ochronić wszystkie dęby na trasie regulacji.

3. Prowadzić wycinkę w okresie od 15 września do 15 marca.

4. W miarę możliwości w trakcie realizacji inwestycji starać się ochronić drzewa przeznaczone do wycinki, niekolidujące bezpośrednio z regulacją.

5. Wykonawca, inspektor nadzoru i Klub Gaja w trakcie wykonywania robót przeprowadzą ponowną wizję odnośnie uszczegółowienia wycinki drzew

Wiewiórki

Klub Gaja w czerwcu 2006 roku pomógł w uratowaniu dwóch młodych wiewiórek, których matka zginęła na jednej z głównych dróg Bielska-Białej. Młode, dzięki kilkudniowej opiece bielszczan, którzy wiewiórki zabrali do domu i karmili, wiewiórki szybko nabierały sił. Po kilku dniach karmienia bielszczanie zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w przetransportowaniu wiewiórek do Schroniska dla Dzikich Zwierząt Pana Jacka Wąsińskiego w Mikołowie. Małe wiewiórki przewieźliśmy tego samego dnia do Schroniska w Mikołowie. Znalazły tam stałą opiekę.

W Wielkopolsce o 24 pomniki przyrody więcej!

Pod koniec grudnia 2006 roku Wojewoda Wielkopolski objął na wniosek Klubu Gaja ochroną pomnikową szpaler 23 dębów znajdujących się we wsi Albertowsko, gmina Grodzisk Wielkopolski oraz jeden z dębów zlokalizowany we wsi Witosław na gruntach Nadleśnictwa Karczma Borowa który oprócz imponującego obwodu pierśnicy 490 cm wyróżnia się także dobrym stanem zdrowotnym oraz bardzo ciekawym ukształtowaniem korony.

Pamiętajmy o płazach

Klub Gaja kontynuując działania z lat poprzednich wspólnie z Urzędem Miasta w Bielsku-Białej prowadzi działania w celu ochrony płazów za terenie miasta. Działania te dotyczą przede wszystkim kolizji trasy wiosennych migracji płazów z ruchliwą ulicą w dzielnicy miasta - Straconce, gdzie montowane są co roku na wiosnę specjalne płotki uniemożliwiające żabom wchodzenie na drogę. Ponadto Klub Gaja podejmuje szereg działań w celu zapewnienia odpowiednich warunki dla rozwoju kijanek żaby trawnej, ropuchy szarej czy też kumaka nizinnego w jednym z ważniejszych miejsc rozrodu płazów w Bielsku-Białej. Klub Gaja stara się od kilku lat o objęcie tego terenu ochroną jako „użytku ekologicznego”. Ponadto interweniowaliśmy także w sprawie zrzucania gruzu w pobliżu miejsca rozrodu płazów na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Cygański Las”. W kwietniu w Lecznicy - ośrodku Klubu Gaja w Wilkowicach przeprowadziliśmy konferencje prasową dotyczącą sytuacji płazów na Podbeskidziu. Zapoznaliśmy dziennikarzy m. in. z problemami wynikającymi z braku przejść dla żab pod drogami oraz z możliwymi rozwiązaniami tej sytuacji. Pokazaliśmy także film, który nakręciliśmy w miejscach rozrodu płazów.

 

Inne działania

- Wykłady „Jak Działać dla Ziemi” dla: studentów Kolegium Nauczycielskiego z Bielska-Białej, młodzieży gimnazjalnej z Katowic w Pałacu Młodzieży w Katowicach, S.P. w Słotwinie, grupy Modraszki przy ognisku TKKF „Pegaz” w Częstochowie

- Zajęcia dla uczestników projektu „Pozarządowy Inkubator Kadr” na temat działań społeczno-ekologicznych Klubu Gaja.

-Zajęcia terenowe dla wychowanków Domu Kultury z Aleksandrowa Łódzkiego

-Cykl 26 warsztatów na temat segregacji śmieci w gminie Pawłowice.

- Stoiska informacyjne na I Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, Targach Pol-Eko w Poznaniu, festiwalu Winter Reggae w Gliwicach, festiwalu One Love we Wrocławiu, festiwalu Open’er w Gdyni

- koordynacja projektu PZS „Co młody konsument wiedzieć powinien” na terenie woj. opolskiego i śląskiego

- Klub Gaja jest członkiem wielu sieci i związków stowarzyszeń, m.in. Polska Zielona Sieć, International Rivers Network, European Rivers Network, Globalne Partnerstwo dla Wody

- W październiku 2006 r. Paweł Grzybowski został Członkiem Zarządu Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

- Jacek Bożek jest członkiem Lokalnego Forum Udziałowców projektu „Łagodzenie presji na środowisko wodne poprzez nowe zintegrowane podejście do zarządzania oraz poprzez instrumenty techniczne, ekonomiczne i instytucjonalne” - Aquastress, realizowany przez 17 krajów. Ze strony polskiej w projekcie bierze udział Instytut Inżynierii i Gospodarki wodnej Politechniki Krakowskiej

 

Podsumowanie

1. Wejścia na stronę internetową Klubu Gaja: od 7 do 24 tysięcy wejść miesięcznie, średnio w miesiącu 15,5 tysiąca wejść.

2. Stały abonament na stronie www.klubgaja.pl – ilość subskrypcji : 4142

3. Informacje prasowe:150 artykułów w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej oraz 300 informacji na portalach internetowych.

4. Korespondencja: wysłaliśmy 24 640 przesyłek , otrzymaliśmy 1400 listów.

5. Porady i interwencje: 240

6. Udzielone wywiady dla mediów: 192

7. Zajęcia i wykłady edukacyjne: 80

8. Wydawnictwa: 3 numery biuletynu „Współodczuwanie”, w tym jeden numer podwójny, 1 numer biuletynu „Wisła Fax”, film edukacyjny „Jak uratować rzekę”, biuletyn „Zaadoptuj rzekę”, „Raport z działań Klubu Gaja”, Przewodnik po ścieżce edukacyjnej „Odkryj swój park”

9. Wystawa „Jak uratować rzekę” w Bibliotece Narodowej w Warszawie


Przychody z działalności statutowej odpłatnej……………………..29. 319,46 zł

Środki z działalności statutowej odpłatnej zostały wykorzystane na:

- warsztaty edukacyjne „Jak działać dla Ziemi”, „Jak uratować rzekę”

- prelekcje „Jak działać dla Ziemi” - wydarzenie „Zwierzaki w Madison”

- akcja sadzenia drzew i wydarzenie „Drzewa dla pokoju”

- wydarzenie graffiti we Wrocławiu

-wystawa i warsztat „UE dla Zrównoważonego Rozwoju-Promocja Dobrych Praktyk”

 

Pozostałe przychody…………………………………………………............23. 971,47 zł

Przychody finansowe……………………………………………………………607,80 zł

 

Informacja o poniesionych kosztach

1. Koszty realizacji zadań statutowych....................................................................... 521. 386,52 zł

   1/ koszty realizacji zadań działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.................... 471. 707,21 zł

   2/ koszty realizacji zadań działalności odpłatnej pożytku publicznego...........................29. 272,27 zł

   3/ pozostałe koszty realizacji zadań statutowych........................................................20. 407,04 zł

 

2. Koszty administracyjne..............................................................................................98. 224,90 zł

   1/ zużycie mat. i energii..............................................................................................16. 365,13 zł

   2/ usługi obce............................................................................................................ 38. 862,46 zł

   3/ podatki i opłaty.........................................................................................................1. 057,32 zł

   4/ wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne.... .......................................................24. 583,47 zł

   5/ amortyzacja.............................................................................................................8. 544,83 zł

   6/ pozostałe..................................................................................................................8. 811,69 zł

3. Pozostałe koszty...........................................................................................................9. 180,83 zł      

4. Koszty finansowe…………………………………………………………………………..................................................8,80 zł    

 

Informacja o wartości aktywów i zobowiązań organizacji:

Wartość aktywów

- rzeczowe aktywa trwałe......................................................................................38.694,14 zł

- środki trwałe w budowie……………………………………………………….......................................14.016,19 zł

- aktywa obrotowe................................................................................................103.565,84 zł

 

Zobowiązania organizacji i rezerwy na zobowiązania.................................................97. 740,77 zł

- zobowiązania krótkoterminowe...............................................................................6. 355,83 zł

- rozliczenia międzyokresowe...................................................................................91 384,94 zł

 

Przewidywana sytuacja finansowa stowarzyszenia
W roku 2007 w ramach działalności statutowej planujemy kontynuację następujących projektów:

1/ Projekt „Czy wiesz co jesz” – czas realizacji: październik 2006 – wrzesień 2007, dofinansowany przez Eurogroup for Animals

2/ Projekt „Społeczny monitoring wydatkowania środków publicznych związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem stopnia wodnego Włocławek”- czas realizacji: listopad 2006 –październik 2007, dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Global Greengrant Fund.

3/ Program edukacji ekologicznej „Odkryj swój park” – czas realizacji: sierpień 2006 – czerwiec 2007, dofinansowany przez WFOŚiGw w Katowicach oraz Lasy Państwowe

4/ Program edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę” – czas realizacji; 15.08.2006-31.10.2007, dofinansowany przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach

5/ Program edukacji ekologicznej „Święto Drzewa” – czas realizacji: 1.08.2006 – 31.12.2007, dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i WFOŚiGW w Katowicach 6/ Projekt „Wzmocnienie wizerunku Klubu Gaja poprzez kontakt z odbiorcą” – czas realizacji: październik 2006 – maj 2007, dofinansowany przez NFOŚiGW

7/ Grant instytucjonalny – czas realizacji: listopad 2006-październik 2008, dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego

 

Przwidywany rozwój stowarzyszenia w roku 2007

W roku 2007 w dalszym ciągu będziemy kontynuować nasze działania na rzecz ochrony przyrody, praw człowieka i zwierząt. Planujemy dalszą realizację prowadzonych przez stowarzyszenie kampanii i programów edukacyjnych: Kampania „Teraz Wisła” i „Zwierzę nie jest rzeczą”, Programy edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, „Zaadoptuj rzekę”, „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, Program współpracy międzynarodowej „Our Belief”, Program „Sztuka dla Ziemi”, a także działalność wydawniczą, warsztatową i interwencyjną.

W roku 2007 chcielibyśmy także rozpocząć realizację nowego programu „Pomagamy zwierzętom”.


Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2005
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja; ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice; tel/fax: 33 812 36 94; e-mail: klubgaja@klubgaja.pl; www.klubgaja.pl

 

Rachunek wyników

Bilans


O Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja jest niedochodową, pozarządową organizacją zarejestrowaną w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej w rejestrze Stowarzyszeń – nr rejestru 549 w dniu 4.03 1992 roku. 
Od 13.08.2004 roku stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr.0000120069
Założycielem stowarzyszenia jest Jacek Bożek. Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony przyrody, praw człowieka i zwierząt.

Celami Klubu Gaja(według statutu) są:
pkt.1.Zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego w szczególności poprzez:
 -organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne, plakatowanie,      działalność  dydaktyczną, organizowanie imprez;                  
- gromadzenie środków materialnych na cele ekologiczne;
- interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla                 środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa RP;
- inne działania proekologiczne;
- działalność w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania praw zwierząt;
pkt.2. Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych w szczególności poprzez:
- organizowanie i udzielanie pomocy klubom młodzieżowym;
- organizowanie imprez artystycznych i innych;
- działalność wydawniczą i edukacyjną;
-  inne działania.
pkt.3. Działalność w zakresie praw człowieka i obywatela.
pkt.4. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych. 


Podstawowe działania stowarzyszenia to:
prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, organizowanie warsztatów, wystaw, prelekcji oraz innych wydarzeń i akcji upowszechniających postawy proekologiczne, organizowanie wolontariatu, wymiana międzynarodowa młodych, współpraca z mediami. W swojej działalności Klub Gaja wykorzystuje niekonwencjonalne metody i różne formy sztuki.
                                                                                                                                            
O wszystkich działaniach prowadzonych przez Klub Gaja informujemy na bieżąco na stronie internetowej www.klubgaja.pl  

 

Zarząd, Rada, członkowie i pracownicy stowarzyszenia

Zarząd
Prezes- Jacek Bożek, zam. 43-365 Wilkowice, ul. Nad Wilkówką 24
Członek – Ewa Konczal, zam. Warszawa, ul. Równa 17/12
Członek – Dariusz Paczkowski, zam. 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 196

W roku 2004 Zarząd podjął następujące uchwały:
1/2005 – uchwała podjęta 1.02.2005, dotyczyła upoważnienia Marka Sulęckiego oraz Barbary Romanowicz, do odbioru faktur wystawianych na Klub Gaja, a także przyjęcia do stowarzyszenia trzech nowych członków
2/2005 – uchwała podjęta 16.03.2005, dotyczyła zwołania Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia na dzień 28.04.2005.
3/2005- uchwała podjęta 25.04.2005, dotyczyła udzielenia pomocy finansowej w utrzymaniu konia w związku z otrzymaną przez stowarzyszenie prośbą 
4/2005 – uchwała podjęta 28.04.2005, dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004
5/2005 – uchwała podjęta 25.05.2005, dotyczyła zmiany wynagrodzenia dla prezesa Jacka Bożka oraz księgowej Haliny Sobańskiej
6/2005 – uchwała podjęta 14.06.2005, dotyczyła uregulowania składek członkowskich na rzecz Polskiej Zielonej Sieci.

Członkowie Rady
Ewa Konczal
Halina Sobańska
Jacek Bożek
Zbigniew Kubica
Dariusz Paczkowski
Adam Błażej Sobański
Beata Tarnawa
Jarosław Kasprzyk

Komisja Rewizyjna
Elżbieta Grzybowska
Karolina Wieczorek
Mateusz Rozmus

W roku 2005 stowarzyszenie liczyło 29 członków

W roku 2005 odbyły się dwa Walne Zgromadzenia członków stowarzyszenia: 28 kwietnia, na którym wybrano nowy skład Rady i Komisji Rewizyjnej  oraz 7 grudnia, na którym zostały dokonane zmiany w statucie stowarzyszenia.


Na dzień 31.12. 2005 w stowarzyszeniu zatrudnionych było 5 osób:
Jacek Bożek – koordynator projektu
Paweł Grzybowski – koordynator projektu
Dariusz Paczkowski – koordynator projektu
Beata Tarnawa – pracownik biurowy
Halina Sobańska - księgowość

3 osoby odbywały zastępczą służbę wojskową

 

W roku 2005 nasze stowarzyszenie uzyskało następujące przychody z działalności statutowej :

1/ Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej………………..564 593,73 zł
    w tym:
    - darowizny osób…………………………………………………112 925,48 zł
    - darowizny osób prawnych, firm………………………………... 36 558,03 zł
    - dotacje na realizację projektów…………………………………489 058,17 zł
   w tym:
    - NFOŚiGW………………………………………………………177 425,00 zł
    - WFOŚiGW……………………………………………………….75 034,34 zł
    - MFOŚiGW………………………………………………………...7 000,00 zł
    - Fundacja Batorego………………………………………………  87 868,14 zł
    - IRN……………………………………………………………….40 586,22 zł
    - EVS……………………………………………………………….18 467,88 zł
    - WWF……………………………………………………………….2 000,00 zł
    - Lasy Państwowe…………………………………………………..33 992,00 zł
    - Eurogroup…………………………………………………………23 592,83 zł
    - GGF……………………………………………………………….16 091,76 zł
    - RZGW Kraków…………………………………………………......7 000,00 zł

2/ Składki członkowskie………………………………………………….225,00 zł

3/ Inne przychody statutowe…………………………………………...29 760,22 zł

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2005 w ramach działalności statutowej nieodpłatnej

 

Projekt „Jak uratować rzekę”

Projekt poświęcony jest ochronie rzek i gospodarce wodnej. Celem projektu jest zainspirowanie młodzieży szkolnej, grup oraz organizacji ekologicznych do podejmowania lokalnych działań ekologicznych w zakresie ochrony rzek i oszczędzania wody w ramach programu „Zaadoptuj rzekę”, a także wskazywanie potencjalnym partnerom (RZGW, Zarządy Melioracji, samorządy) potrzeby budowania partnerstwa w zarządzaniu środowiskiem wykorzystując istniejące modele np. Raport Światowej Komisji Zapór wodnych i budowanie tzw. Wodnych Okrągłych Stołów.
W roku 2005 w ramach projektu zostały zrealizowane różnorodne działania:

Współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termin realizacji: 1.03.2005-28.02.2006.

1. Program „Zaadoptuj rzekę”
W roku 2005 rozpoczęliśmy realizację nowego programu edukacyjnego „Zaadoptuj rzekę”
Do programu zgłosiło się 200 szkół z terenu całej Polski., które podejmowały różnorodne działania na rzecz swoich lokalnych rzek i strumieni, od konkursów plastycznych i fotograficznych poprzez sprzątanie brzegów  aż do badania czystości wody .
Najciekawsze sprawozdania nadesłane do nas przez szkoły zostały opublikowane w biuletynie „Współodczuwanie”. Ponadto zostały zorganizowane wykłady i pokazy slajdów prezentujące doświadczenia Klubu Gaja w pracy dla rzek w 10 najaktywniejszych szkołach.

2. Organizacja akcji edukacyjnej Big Jump
Ideą projektu Big Jump jest przywrócenie rzek do ich naturalnego stanu równowagi – rzek czystych i żyjących oraz zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Coroczne wydarzenia związane z tym projektem odbywają się corocznie od 1995 roku na terenie całej Europy. Kulminacja projektu „Big Jump” odbędzie się w latach 2005, 2010, 2015, kiedy to zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną , wszystkie obszary wodne Europy powinny spełniać ekologiczne standardy jakości. W roku 2005 „Big Jump” odbył się 17 lipca 2005. Klub Gaja koordynował tą akcję w Polsce. W ramach promocji wydarzenia zostały wykonane następujące zadania:   
1/ Ulotka BIG  JUMP
Ulotka zawiera informacje o: historii i celu akcji BIG JUMP, problemach gospodarki wodnej,  sposobach oszczędzania wody, na podstawie założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, doświadczenia i przykłady działań Klubu Gaja dla ochrony rzek. Ulotka została wysłana do podmiotów, które brały udział w wydarzeniu według listy adresowej Klubu Gaja oraz rozdane na naszych spotkaniach, prelekcjach, prezentacjach wystaw, a także podczas akcji  i konferencji prasowych.
2/ Plakat BIG JUMP 
Plakat zawiera zdjęcie, kolorową grafikę,  nazwę i adres Klubu Gaja, loga naszych partnerów i sponsorów oraz merytoryczne informacje o akcji BIG JUMP oraz o problemie oszczędzania i ochrony zasobów  wodnych. Wysłany do podmiotów, które będą brały udział w wydarzeniu według listy adresowej Klubu Gaja oraz rozdawane na naszych spotkaniach, prelekcjach, prezentacjach wystaw i podczas akcji  i konferencji prasowych. Poszczególne plakaty dołączane będą do pakietów edukacyjnych
3/ Bilbordy BIG JUMP
Projekt i wykonanie graffiti na bilbordach techniką szablonową został powierzony czwórce artystów współpracujących z Klubem Gaja. Malowanie bilbordów BIG JUMP odbyło się w 5 miastach wzdłuż rzeki Wisły.
Na każde malowanie bilbordu zapraszane były lokalne organizacje społeczne i media, dla których organizowaliśmy konferencje prasowe, w czasie których rozdawaliśmy  koszulki z pamiątkowym nadrukiem, a także ulotki i materiały dotyczące BIG JUMP.
4/ Zorganizowanie polskiej edycji akcji “Big Jump” w Warszawie nad Wisłą
17 lipca o godz. 14.00 zaproszeni goście, wolontariusze oraz czlonkowie Klubu Gaja wskoczyli do Wisły. Odbył się również happening tematycznie zwiazany z ochroną rzek

3. Wystawa „Jak uratować rzekę”
Wystawa została opracowana jest w formie 9 plakatów. Pod względem merytorycznym poszczególne plansze zawierają :
1.Wstęp. Prezentuje realizowane i inspirowane przez Klub Gaja działania proekologiczne takie jak sadzenie drzew, czyszczenie potoków, wydarzenia informacyjno-edukacyjne, kampanie, wydarzenia medialne, happeningi
2-3. Informacje o przebiegu i sposobach realizacji programu „Jak uratować rzekę”
4-5. Opis wartości przyrodniczych i krajobrazowych dolin rzecznych na przykładzie Wisły
6. Opis wartości kulturowych w dolinach rzecznych na przykładzie Wisły
7. Opis zagrożeń związanych z budową zapór, pracami regulacyjnymi i zanieczyszczeniem na przykładzie Wisły. Przykłady działań Klubu Gaja na rzecz rozwiązań alternatywnych  i tzw. „dobrych praktyk”
8-9. Opis wydarzenia „Big Jump” organizowanego w całej Europie 
Wystawa została rozesłana do szkół i instytucji współpracujących z Klubem Gaja.
 
4.Biuletyn Współodczuwanie 
Zostały wydane 3 numery biuletynu Współodczuwanie, w których znalazły się informacje na temat prowadzonych przez Klub Gaja programów i projektów. Współodczuwanie zostało wysłane do 2000 szkół na terenie całego kraju, a także  wolontariuszy Klubu Gaja, organizacji ekologicznych, ośrodków edukacji ekologicznej, parków krajobrazowych wg. listy adresowej Klubu Gaja
Wydanie biuletynów zostało dofinansowane częściowo ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ( czas trwania projektu: 01.03.2005 do 28.02.2006 r. ) i International Rivers Network (czas trwania projektu: od 01.08.2004r. do 31.07.2005r.)

1. Organizacja II Międzynarodowego Seminarium „Tamy, woda, życie”
W dniu 14 marca 2005 roku przeprowadzono II Międzynarodowe Seminarium „Tamy, woda, życie”.  W seminarium udział wzięło 85 uczestników z Polski i 5 gości zagranicznych.  Wygłoszono 8 referatów. W seminarium uczestniczył  wice Minister Środowiska Pan Andrzej Skowroński., a także przedstawiciele: Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, ekologicznych organizacji pozarządowych, uczelni, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, parków krajobrazowych,  Rad Dorzeczy, naukowcy, wędkarze i studenci.

2. Prezentacja wystawy „Nie zabierajmy rzekom przestrzeni”
Odbyło się 8 prezentacji wystawy „Nie zabierajmy rzekom przestrzeni”, głównie w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej oraz Zarządach Melioracji.
Wystawa składa się z czterech bloków tematycznych. Pierwszy ukazuje bogactwo flory i fauny dolin rzecznych, drugi przedstawia szkody wyrządzane w ekosystemie leśnym i rzecznym na skutek nadmiernej zabudowy hydrotechnicznej rzek, trzeci poświęcony jest skutkom powodzi, czwarty prezentuje praktyczne rozwiązania w zakresie kierunków polityki przestrzennej na terenach zalewowych z uwzględnieniem technicznych środków ochrony.
Wystawa została przygotowana przez Towarzystwo na rzecz Ziemi, WWF-Polska oraz Klub Gaja.

3.Plakat „Jak uratować rzekę”
Plakat „Jak uratować rzekę” został wydany w nakładzie 1000 sztuk. Został on wykonany przede wszystkim z przeznaczeniem dla uczelni wyższych, samorządów, RZGW i instytucji zainteresowanych ochroną przyrody. Zawiera dużą kolorową grafikę oraz informacje gdzie mogą zgłaszać się osoby i organizacje zainteresowane ochroną swoich rzek.

4. Biuletyn „Wisła Fax”
Zostały wydane 2 numery wydawnictwa „Wisła Fax” w nakładzie 1000 sztuk. Wydawnictwo to wysłane zostało do 700 osób oraz instytucji zajmujących się tematyką wodną.
Jeden numer biuletynu został dofinansowany częściowo przez WWF.

5. Film edukacyjny „Jak uratować rzekę”
Częściowa realizacja filmu( scenariusz, reżyseria, muzyka, zdjęcia)
Film został częściowo dofinansowany przez RZGW Kraków

Współfinansowane przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach konkursu „Organizacje strażnicze: społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym”. 
Projekt realizowany jest od 01.06.2004 do 31.05.2005
W ramach projektu w roku 2005 podjęto działania interwencyjne w sprawie inwestycji prowadzonych na rzekach: Iłownica, Leśnica, Biała oraz Lubatówka. Ponadto Klub Gaja włączył się w proces konsultacji programu małej retencji na terenie Województwa Śląskiego.
Przedstawiciele Klubu Gaja uczestniczyli także: w Walnym Zebraniu Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody, w konferencji pt., „W czym problem? Woda; zasoby i zagrożenia” zorganizowana w Olsztynie, w spotkaniu z Mieczysławem Ostojskim w sprawie Strategii Gospodarki Wodnej przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Klub Gaja zorganizował szereg spotkań z Ministrem Środowiska w celu podjęcia próby wypracowania sposobu ochrony rzek przed nieuzasadnioną dewastacją rzek. Dzięki staraniom m. in. Klubu Gaja Minister Środowiska Jerzy Swatoń w maju 2005 roku ostatecznie zaakceptował i zalecił do stosowania opracowanie pt. „Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”.
WWF Polska, Klub Gaja oraz Polska Zielona Sieć w styczniu 2005 r. przekazały Marszałkowi Sejmu, Ministrowi Środowiska a także sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, raport dotyczący niezbędnej nowelizacji Ustawy Prawo Wodne.
Przedstawiciele Klubu Gaja brali także udział w posiedzeniach Nieformalnego Komitetu Rad Gospodarki Wodnej ds. Udziału Społecznego w Zlewni Pilotażowej „Górnej Wisły”.
39 numer wydawnictwa „Wisła Fax” został wydany w formie kompendium prawnego - poradnika, w nakładzie 1000 sztuk.

Dofinansowany przez Global Greengrants Fund
Czas trwania projektu: 1.10.2005 – 31.03.2006
W ramach projektu w roku 2005 został wydany kolejny numer biuletynu „Wisła Fax”


Projekt „Czy wiesz co jesz?”

Dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w wysokości 40 000, 00 złotych w ramach konkursu „Organizacje strażnicze: społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym”.
Celem projektu jest wzmocnieniu kontroli społecznej w zakresie sposobu hodowli, transportu i uboju zwierząt oraz produkcji artykułów pochodzenia zwierzęcego. Projekt realizowany jest od 01.11.2005 do 30.10.2006 r.
W roku 2005 roku podjęto następujące działania:
 -  rozpoznanie głównych sprzymierzeńców i przeciwników, nawiązanie współpracy,
-  rozsyłanie pism w sprawie zdobycia informacji i dokumentacji potrzebnych do realizacji projektu.


Projekt „Kuźnia”

Na realizację projektu Kuźnia Fundacja im. Stefana Batorego przyznała nam  dotację, która ma służyć budowaniu stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania organizacji, pomagać w tworzeniu perspektywicznych planów działania i finansowania organizacji, przyczyniać się do podnoszenia standardów działania i zarządzania organizacją.
Projekt realizowany jest od 01.01.2004 roku do31.12.2005 roku.
W roku 2005 zrealizowaliśmy następujące  działania:
- Organizacja Festiwalu Klubu Gaja w Bielsku-Białej, styczeń 2005
Festiwal odbył się we współpracy z Galerią "Bielską" BW A 
Na program Festiwalu składały się: wystawa "Sztuka dla Ziemi"; "Mandala" - 2 spektakle: otwierający i zamykający wystawę; pokazy filmów i slajdów z działań Klubu Gaja; w każdy czwartek wykłady dla młodzieży szkolnej i dorosłych. Na otwarciu wystawy gościli między innymi: Jerzy Swatoń, Minister Środowiska; Barbara Labuda, Minister w Kancelarii Prezydenta RP; Jacek Krywult, Prezydent Miasta Bielska-Białej; Waldemar Jędrusiński, Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zbigniew Michniowski, Z-ca Prezydenta Miasta Bielska- Białej; Wiesław Handzlik, Przewodniczący Rady Miejskie oraz przedstawicielka Fundacji im. Stefana Batorego - Sylwia Wójcicka.
Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotografii dzikiej przyrody Wild Life Photographer of the Year 2004.
- szkolenia dla zarządu i pracowników Klubu Gaja.
- szkolenia pracowników Klubu Gaja w zakresie obsługi stron internetowych – Piotr Jakimów
- szkolenia pracowników Klubu Gaja w zakresie obsługi programów komputerowych Microsoft Office, CorelDROW – Piotr Jakimów
- cotygodniowy kurs języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: zaawansowanej i początkującej.- Aleksandra Żelazińska.
- szkolenie z zakresu obsługi programu księgowości komputerowej;
- szkolenia z zakresu pisania i zarządzania projektami;
- szkolenie z zakresu obsługi bazy danych;

- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu ofert na przeprowadzenie audytu organizacji. Wybrano ofertą Kancelarii Księgowo-Audytorskiej z Gliwic.

- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu ofert na wykonanie programu komputerowego obsługującego bazę danych, wybranie wykonawcy, konsultacje w sprawie przygotowania bazy danych odpowiadającej potrzebom organizacji, oraz jej zakup.

- zorganizowanie wydarzenia artystycznego z okazji otwarcia ośrodka w Wilkowicach. Podczas wydarzenia otwarta została wystawa fotograficzna dokumentująca prace remontowe oraz odbył się koncert Sławomira Kulpowicza. W remoncie Lecznicy pomogło nam wiele firm i osób prywatnych poprzez darowizny, zniżki i pracę wolontarystyczną. Wydarzenie to było doskonałą okazją do złożenia podziękowań za pomoc i współpracę. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminnych.

- doposażenie biura Klubu Gaja poprzez zakupienie: radiowego łącza telefonicznego instalacji wimax-internet

 

Projekt „Święto Drzewa”

Finansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz Lasy Państwowe.
Czas trwania projektu: 1.08.2005- 31.12.2005. W ramach projektu wydaliśmy:
-Wydawnictwo Święto Drzewa w nakładzie 2,5 tyś i rozesłali go do 2 tyś szkół
-Plakat „Święto Drzewa” w nakładzie 10 tyś sztuk i rozesłali go do 2 tyś szkół
-Plakat „Zbieraj makulaturę ratuj konie” w nakładzie 5 tyś sztuk i rozesłali go do 2 tyś szkół
-redakcja strony internetowej poświęconej
-10.10. – wydarzenie informacyjne oraz happening w Warszawie na Placu Zamkowym z okazji inauguracji III edycji Święta Drzewa. Po akcji odbyła się konferencja prasowa informująca o programie
-29.10.05 odbyło się przesadzenie krzewów z Parku Gwiazd w Bielsku -Białej do nowo powstającego ośrodka Klubu Gaja w Wilkowicach. Odbyła się promocja programu Święto Drzewa w mediach

Akcja „Drzewa dla Pokoju”
Został wydany plakat „Drzewa dla Pokoju” w nakładzie 5 tyś. sztuk.
Plakat został rozesłany do 100 organizacji międzynarodowych na świecie, zajmujących się głównie ochroną środowiska, edukacją ekologiczną i ochroną praw człowieka, a także do 2 tysięcy szkół w Polsce i 500 organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych współpracujących z Klubem Gaja. Na apel odpowiedzieli między innymi członkowie Fundacji Ashoka - międzynarodowej organizacji pozarządowej, promującej zjawisko przedsiębiorczości społecznej, a także organizacje ekologiczne i organizacje pracujące na rzecz praw człowieka. Drzewa sadzono m. in. w Polsce, na Węgrzech, Litwie, w Holandii, Wielkiej Brytanii, Columbii, Czechach, Danii, Irlandii, Indiach. 

 

Projekt „Jak działać dla Ziemi”

Dofinansowany ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej
Czas trwania projektu: 1.01.2005 – 5.12.2005 Zrealizowano:
- 7 wystaw „Jak działać dla Ziemi” w szkołach na terenie Bielska -Białej
- 15 warsztatów „Jak działać dla Ziemi” w szkołach na terenie Bielska-Białej
- Cykl zajęć edukacyjnych ( 7 godzin) w Ośrodku Terapii Środowiskowej w Bielsku-Białej


Projekt z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej
Realizowany od 1.01.2005 – 31.12.2005
W ramach projektu zaprezentowano wystawę „Jak działać dla Ziemi” w dwóch szkołach powiatu bielskiego.


Dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt był realizowany od 22.04.2004-31.03.2005 . W ramach projektu w roku 2005 zrealizowano następujące zadania:

Na bieżąco realizowaliśmy naszą stronę internetową. Na stronie znalazły się obszerne materiały na temat „Święta Drzewa”, akcji „Zbieraj makulaturę-ratuj konie”, akcji  „Znajdź swoje drzewo pomnikowe”, akcji „Jak uratować rzekę”, akcji „Drzewo dla Pokoju”, wystawie „Jak działać dla Ziemi”. 

Odbyły się kolejne warsztaty „Jak działać dla Ziemi” w 8 szkołach na terenie kraju.. Celem warsztatów „Jak działać dla Ziemi” było kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz mobilizowanie uczniów do działań proekologicznych.

Zostały przygotowane i wydrukowane podziękowania dla nauczycieli za realizację akcji Święto Drzewa

Została przygotowana i wydrukowana  wystawa „Jak działać dla Ziemi” w formie 11 plakatów, każdy w nakładzie 2 tyś sztuk , które zostały wysłane do szkół uczestniczących w Święcie Drzewa, wybranych nadleśnictw, ośrodków edukacji ekologicznych i organizacji.


Projekt EVS (European Voluntary Service) – Wolontariat Europejski

Realizowane są dwa projekty w ramach „Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ”, wspierającego działania młodzieży w zakresie edukacji nieformalnej, dofinansowane przez Komisję Europejską,


Projekt goszczący
Tytuł Projektu: Ecological and Cultural Association Klub Gaja project entitled Our Belief: In partnership with the Baltic Co-operation project
Łączny czas trwania projektu: 01.02.2005 – 31.03.2006
W ramach projektu gościmy w naszym stowarzyszeniu wolontariuszkę z Anglii.

Projekt wysyłający
Tytuł projektu: Cork Waldorf Initiative
Łączny czas trwania projektu: 01.07.2005 – 30.06.2006
W ramach projektu wysłaliśmy wolontariuszkę Klubu Gaja do pracy w przedszkolu Waldorfskim w Cork w Irlandii.


Projekt „Kurka Wolna”
We wrześniu 2005 roku Klub Gaja rozpoczął wraz z innymi członkami Eurogroup for Animal Welfare ogólnoeuropejską kampanię na rzecz poprawy dobrostanu brojlerów- kurczaków hodowanych na mięso. Kampania „Kurka Wolna” dofinansowana jest przez Eurogroup for Animal Welfare. Czas trwania projektu: wrzesień 2005 -  sierpień 2006.

W okresie wrzesień- grudzień 2005 zostały wykonane następujące działania:
-Zebranie materiałów i informacji o dobrostanie kurcząt hodowanych na mięso
-Stworzenie bazy danych parlamentarzystów, hipermarketów, grup konsumenckich i innych                                               grup zainteresowania.
-Tłumaczenie dokumentów dotyczących brojlerów.
-Stworzenie strony internetowej zawierającej informacji o kampanii, hodowli brojlerów.
-Wykonanie kukły „Kurka Wolna” do użycia w spektaklach.
-Dwie konferencje prasowe oraz wywiad dla TVP dotyczące kampanii
-Spotkanie z hodowcami brojlerów z rejonu Bielska-Białej w sprawie ptasiej grypy.
-Wystosowanie stanowiska Klubu Gaja w sprawie poprawy dobrostanu brojlerów do Ministerstwa Rolnictwa
-Wystosowanie listów do hipermarketów w sprawie sprzedaży mięsa z produkcji ekologicznej lub też opatrzonego znakiem  „mięsa bez okrucieństwa”
-Zorganizowanie „Dnia Wegetarianizmu” w Bielsku-Białej z okazji Międzynarodowego Dnia Wegetarianizmu,  informując o wegetarianiźmie i problemach związanych z intensywną hodowlą zwierząt, w tym brojlerów.


Pozostałe działania zrealizowane  w ramach prowadzonych przez Klub Gaja kampanii i programów :

 

Ogólnopolska Kampania "Teraz Wisła" 
- 10 marca - wywiad dla PR I dla Doroty Truszczak – O wodzie w Polsce – Warszawa;
- 30 marca - Oxford Anglia – wystąpienie o działaniach społecznych – przykład „Teraz Wisła”, „Jak uratować rzekę”;
- kwiecień TVP program Kanał E – wystąpienie o rzekach, regulacjach itd. oraz spotkanie w Warszawie z Ministrem Jerzym Swatoniem o tamie Włocławek;
- 30 maja Radio Katowice – wywiad na temat rzek w Polsce;
- 21 czerwca - wystąpienie w Fundacji Batorego, „Dlaczego ekolodzy czasem są skuteczni”, Warszawa;
- 28 września 2005  udział w konferencja „Sezon kulturalny nad Wisłą 2006” zorganizowana przez Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
- Prezes Jacek Bożek brał udział w posiedzeniach Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły w Krakowie jako członek tej Rady. Prezes Klubu Gaja brał udział także w posiedzeniach Państwowej Rady Ochrony Przyrody w Warszawie, oraz Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach.

Ogólnopolska Kampania "Zwierzę nie jest rzeczą"
- współpraca z Royal Society for the Prevention of Cruelty Animals oraz Eurogroup w Brukseli, lobbingu w parlamencie dotyczącego ochrony zwierząt.
- Jacek Bożek uczestniczył w spotkaniach w Brukseli oraz 5 marca 2005 roku we Włoszech wziął udział w międzynarodowej konferencji "Food Security and sustainable agriculture: a perspective for the enlargement". Konferencja poświęcona była w szczególności "dobrym praktykom" w hodowli zwierząt, a także produkcji ekologicznie zdrowej żywności. Konferencja zorganizowana została przez Legabiente Nazionale, jedną z największych włoskich organizacji ekologicznych.
- prowadzimy liczne interwencje oraz udzielamy porad telefonicznych i prawnych. Nadzorujemy i opiekujemy się wykupionymi przez Klub Gaja końmi oraz prowadzimy działania zmierzające do wykupu kolejnych koni.
- dniu 1 października 2005 obchody  Międzynarodowego Dnia Wegetarianizmu w Bielska-Białej
- wspólnie ze stowarzyszeniem Studenci dla Wolnego Tybetu zorganizowaliśmy akcję wykupu przeznaczone na zabicie zwierzęta.
- w roku 2005 uratowaliśmy 5 kolejnych koni z transportów śmierci
- dnia12 grudnia 2005 roku w Warszawie oraz Bielsku-Białej odbyły się wydarzenie informacyjne w ramach akcji „Jeszcze żywy karp”


Program "Sztuka dla Ziemi"

W dniach 22.-23.03.2005 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu prowadziliśmy warsztaty "Niech inni nie będą dla nas obcy". Odbyły się one dzięki zaproszeniu MDSM w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenia "Nigdy więcej" - Grupa Oświęcim.

3-4 sierpnia 2005 roku w Oświęcimiu poprowadziliśmy warsztat graffiti na temat porozumienia i tolerancji dla polsko-niemiecki grupy młodzieży. Zajęcia były częścią pilotażowego projektu w ramach współpracy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Stowarzyszenia “Nigdy więcej” Grupa Oświęcim oraz grupy edukatorów i młodzieży z Berlina

9 maja 2005 roku o godzinie 15.00 na Rynku w Cieszynie wystartował II Festiwal Sztuki Bezdomnej Rozpoczął go, happening Klubu Gaja pt.: „Zakorzenienie”, podczas którego posadzone zostało drzewo jako symbol odnalezienia swego miejsca na Ziemi.

24 kwietnia 2005 na warszawskich Polach Mokotowskich odbywał się festyn z okazji Dnia Ziemi. Mottem przewodnim tegorocznego święta był rozwój zrównoważony. Klub Gaja prowadził stoisko informacyjne,  oraz zaprezentował spektakl "Żyjący Świat".

 

Program współpracy międzynarodowej "Our Belief"
Udział naszych przedstawicieli z Anglii i Holandii w drugim międzynarodowym seminarium "Tamy, woda, życie".
Uczestnictwo jako obserwator w pracach Eurogroup w Brukselii

W dniach od 29 maja do 3 czerwca 2005 roku w Bajce Klubu Gaja gościła grupa angielskiej młodzieży z Barnsley. Wizytę zorganizował Mick O'Rourke z Barnsley Youth Service, a jej głównym celem było przeciwdziałanie rasizmowi poprzez budowanie tolerancji i akceptacji dla innych.

W dniach 16-18 czerwca Klub Gaja poprowadził warsztaty „Sztuka dla Ziemi” dla młodzieży w Wielkiej Brytanii. Dariusz Paczkowski, Beata Tarnawa i Jacek Bożek zostali zaproszeni przez Barnsley Metropolitan Council,  aby stworzyć wspólnie z młodymi ludźmi graffiti poświęcone współpracy pomiędzy Polakami i Anglikami.

 

Interwencje
Minister Środowiska Tadeusz Podgajniak nie wyraził zgody na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w związku z planowaną budową zbiornika retencyjnego Lipowa – Ostre w jednej z piękniejszych dolin Beskidu Śląskiego. Klub Gaja uczestniczył na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji. W uzasadnieniu swojej decyzji Minister powołał się między innymi na negatywną opinię Klubu Gaja oraz Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” na temat projektu budowy zapory.

Klub Gaja rozpoczął lokalne działania mające na celu doprowadzenie do utworzenia użytku ekologicznego w Warszawie, na terenie występowania chronionego gatunku motyla Modraszka telejusa.

W styczniu Klub Gaja przeprowadził akcję ratowania rannej, kulejącej sarny, która błąkała się po polach w Ligocie pod Czechowicami-Dziedzicami. Sarna została złapana a następnie przewieziona do Schroniska dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie Jacka Wąsińskiego.

W styczniu 2005 roku skierowaliśmy pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach w sprawie wycinki drzew na terenie Rezerwatu Przyrody „Dolina Potoku Łańskiego” oraz występującej na tym terenie ambony myśliwskiej. Na początku lutego 2005 roku przeprowadzono wizję lokalną na terenie Rezerwatu Przyrody „Dolina Potoku Łańskiego”, z udziałem przedstawicieli: Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nadleśnictwa Bielsko oraz Klubu Gaja.

W styczniu 2005 roku Klub Gaja skierował pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach w sprawie zniszczenia ogrodzenia na terenie Rezerwatu Przyrody „Morzyk”. Podczas wizji przeprowadzonej przez Klub Gaja zaobserwowano ślady pojazdów samochodowych prowadzące w głąb rezerwatu w miejscu zniszczonego ogrodzenia. Zachodziło podejrzenie, iż ślady te powstały w wyniku kradzieży drewna z terenu rezerwatu „Morzyk”. Na początku lutego 2005 roku przeprowadzono wizję lokalną na terenie Rezerwatu Przyrody „Morzyk”, z udziałem przedstawicieli: Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Grodźcu Śląskim, firmy Skanska oraz Klubu Gaja.

Przedstawiciel Klubu Gaja w stycznia 2005 r. w Warszawie uczestniczył w Ogólnym Zebraniu członków Rady PEFC Polska. Spotkanie poświęcone było w głównej mierze przyjęciu dokumentów koniecznych do wprowadzenia w Polsce systemu certyfikacji PEFC. 
28 kwietnia - Urząd Miasta Bielsko-Biała – spotkanie z Komisją Ochrony Środowiska Rady Miejskiej– ochrona płazów nad rzeką Białą ( prezentacja raportu przygotowanego przez Klub Gaja);
22 czerwca - gmina Jasienica – spotkanie w sprawie ekologicznego zagospodarowania rzeki Jasienicy;

Spotkania wolontariuszy Klubu Gaja w Warszawie – 2005 rok
Spotkania odbywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem lipca i sierpnia – przerwa wakacyjna) o godzinie 18.00 do Staromiejskiego Domu Kultury na Rynku Starego Miasta 2 w Warszawie w Sali Klubowej. Brało w nich udział około 10 osób.
Efektem spotkań był udział wolontariuszy w następujących wydarzeniach:
 
- Happening „Wirus konsumpcji atakuje” - 5 grudnia 2005  w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego o godzinie 13:00 z okazji otwarcie  wystawy „To jest PYCHA, czyli 7 oblicz konsumenta”. Wydarzenie przygotowane przy wspołpracy z Polską Zieloną Siecią, Grupą eFTe Warszawa  oraz Klubem Gaja.
- Jeszcze żywy karp - wydarzenia informacyjne  - 12 grudnia 2005 roku o godzinie 14.00
- w Warszawie przed Halą Mirowską ,  Wykupione ryby zostały wypuszczone do jeziora Szczęśliwickiego.
- Dnia Ziemi - 24 kwietnia 2005 na warszawskich Polach Mokotowskich Klub Gaja rozpoczął  lokalną kampanię ratowania motyla Modraszka telejusa. Zbieramy podpisy pod petycją do Rady Miasta w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na terenie jego występowania. Są to łąki na warszawskich Bielanach przy ulicy Arkuszowej.
- Kanał E – udział wolontariuszek w programie ekologicznym emitowanym przez TVP1 - 5 lutego 2005 roku
- Graffiti dla Wisły w Warszawie - 2-3 lipca 2005 roku Klub Gaja w Warszawie na murze przy lewym brzegu Wisły obok mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Graffiti jam odbywał się w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Ulicy.
Inne działania
 Udział w licznych festiwalach i imprezach plenerowych poprzez prowadzenie stoiska informacyjnego: 18.06.2005 Festiwal CEGŁA w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie; 16 lipca 2005 Festiwal "Nie zabijaj" w Ośrodku Wypoczynku Anpol w Starym Oleśnie; 25 czerwca 2005 na II Festiwalu Reggae „Most” w Wadowicach; 24 kwietnia z okazji  Dnia Ziemi  w Warszawie zaprezentowaliśmy także spektakl "Żyjący Świat".
5-6 sierpnia 2005 na XI Przystanku Woodstock w Kostrzyniu

24-27.08.2005 roku w gminie Łąck koło Płocka odbyło się międzynarodowe seminarium „Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju – Budowanie Przyszłości Wiejskiej Europy”. Seminarium to realizowane było w ramach programu Socrates-Grundtvig 4 we współpracy ze Stowarzyszeniem Innowatorów Społecznych ASHOKA. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 22 krajów. Oprócz wystąpień plenarnych pracowano także w grupach problemowych. Jedną z nich, która skupiła się na problemach wody i jej braku – Poznajemy nową kulturę wody dla Błękitnej Planety, współprowadził Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja

28 maja 2005 roku w Warszawie z okazji 25-lecia istnienia Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego - Polcul uczestniczyliśmy w uroczystym spotkanie z laureatami jej nagrody.

W dniu 20 kwietnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody "Człowiek Polskiej Ekologii roku 2004". Ten honorowy tytuł otrzymała Mira Stanisławska–Meysztowicz. Wręczenia Tarczy Wojownika Gai oraz prezentacji laureatki dokonał Jacek Bożek, nagrodzony tym wyróżnieniem  za rok 2001. 

Film pt.: „Człowieku” w reżyserii Katarzyny Kruszyńskiej, Macieja Adamiaka, Mariusza Korgóla, którego głównym bohaterem jest Jacek Bożek, prezes i lider Klubu Gaja wyróżniono na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Niezależnych „ILUZJE” (Szczecin 22-24 kwietnia 2005) w kategorii FILM DOKUMENTALNY oraz otrzymał nagrodę specjalną za ukazanie procesu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego na 51. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Amatorskich Konin 2005 "Okfa”.
 
Podsumowanie
W roku 2005 na nasze strony internetowe było od 12 do 23 tysięcy wejść w miesiącu.
Na temat działalności Klubu Gaja ukazało się 250 artykułów w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej oraz 300 informacji na portalach internetowych.
Korespondencja: w roku 2005 wysłaliśmy 13530 przesyłek , otrzymaliśmy 1659 listów.
Zostały wydane 3 numery biuletynu „Współodczuwanie”, 3 numery biuletynu „Wisła Fax”, film edukacyjny „Jak uratować rzekę” oraz 2 wystawy edukacyjne „Jak działać dla Ziemi” i „Jak uratować rzekę”.


 Przychody z działalności statutowej odpłatnej……………………..45 742,22 zł
 Środki z działalności statutowej odpłatnej zostały wykorzystane na:
- warsztaty edukacyjne „Jak działać dla Ziemi”
- audycje radiowe
- warsztaty edukacyjne „Zwierzę nie jest rzeczą”
- happening „Zwierzę nie jest rzeczą”
- wydarzenie „Graffiti dla Wisły”

Pozostałe przychody…………………………………………………............20 866,70 zł
Przychody finansowe……………………………………………………………414,89 zł


Informacja o poniesionych kosztach

1. Koszty realizacji zadań statutowych....................................................................... 515 742,67 zł
1/ koszty realizacji zadań działalności nieodpłatnej pożytku publicznego............. 446 398,60 zł
2/ koszty realizacji zadań działalności odpłatnej pożytku publicznego.....................47 591,85 zł
3/ pozostałe koszty realizacji zadań statutowych......................................................21 752,22 zł
     
2. Koszty administracyjne..............................................................................................96 276,83 zł
1/ zużycie mat. i energii.............................................................................................39 105,17 zł
2/ usługi obce.............................................................................................................23 513,63 zł
3/ podatki i opłaty.......................................................................................................5 559,10 zł
4/ wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne.... ................................................19 434,76 zł
5/ amortyzacja............................................................................................................5 278,85 zł
6/ pozostałe................................................................................................................3 385,32 zł
 
3. Pozostałe koszty...........................................................................................................14 262,12 zł
    

Informacja o wartości aktywów i zobowiązań organizacji:

Wartość aktywów
- rzeczowe aktywa trwałe......................................................................................11 656,97 zł
- aktywa obrotowe...................................................................................................49 216,57 zł

Zobowiązania organizacji i rezerwy na zobowiązania.............................................53 393,31 zł
- zobowiązania krótkoterminowe................................................................................8059,36 zł
- rozliczenia międzyokresowe...................................................................................45 333,95 zł


Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2004
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja; ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice; tel/fax: 33 812 36 94; e-mail: klubgaja@klubgaja.pl

 

Rachunek wyników

Bilans


O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja jest niedochodową, pozarządową organizacją zarejestrowaną w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej w rejestrze Stowarzyszeń – nr rejestru 549 w dniu 4.03 1992 roku. 
Od 13.08.2004 roku stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr.0000120069
Założycielem stowarzyszenia jest Jacek Bożek. Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony przyrody, praw człowieka i zwierząt.

Celami Klubu Gaja(według statutu) są:
pkt.1.Zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego poprzez:
 -organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne, plakatowanie,      działalność  dydaktyczną, organizowanie imprez;                  
- gromadzenie środków materialnych na cele ekologiczne;
- interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla                 środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa RP;
- inne działania proekologiczne;
- działalność w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania praw zwierząt;
pkt.2. Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych młodzieży poprzez:
- organizowanie i udzielanie pomocy klubom młodzieżowym;
- organizowanie imprez artystycznych i innych;
- działalność wydawniczą i edukacyjną;
-  inne działania.
pkt.3. Działalność w zakresie praw człowieka i obywatela.

Podstawowe działania stowarzyszenia to:
prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, organizowanie warsztatów, wystaw, prelekcji oraz innych wydarzeń i akcji upowszechniających postawy proekologiczne, organizowanie wolontariatu, wymiana międzynarodowa młodych, współpraca z mediami. W swojej działalności Klub Gaja wykorzystuje niekonwencjonalne metody i różne formy sztuki.
                                                                                                                                            
O wszystkich działaniach prowadzonych przez Klub Gaja informujemy na bieżąco na stronie internetowej www.klubgaja.pl  


Zarząd, Rada, członkowie i pracownicy stowarzyszenia

Zarząd
Prezes- Jacek Bożek, zam. 43-365 Wilkowice, ul. Nad Wilkówką 24
Sekretarz – Wojciech Owczarz, zam. 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 119
Członek – Adam Błażej Sobański, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 21/64

W roku 2004 Zarząd podjął następujące uchwały:
1/2004 – uchwała podjęta 14.01.2004, dotyczyła powołania komisji do spraw zakupu sprzętu wyposażenia biurowego w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji im. Stefana Batorego na realizację projektu „Kuźnia”
2/2004 – uchwała podjęta 15.06.2004, dotyczyła przyjęcia do stowarzyszenia trzech nowych członków
3/2004- uchwała podjęta 27.08.2004, dotyczyła podwyżki wynagrodzenia o 100 złotych dla księgowej stowarzyszenia
4/2004 – uchwała podjęta 9.09.2004, dotyczyła upoważnienia Lecha Kłosowskiego do odbioru faktur VAT na zakup części komputerowych.
5/2004 – uchwała podjęta 17.09.2004, dotyczyła wypłacenia siedmiomiesięcznych opłat za utrzymanie należącego do Klubu Gaja konia Pegaza na rzecz właściciela stajni w której przebywa koń, w związku z koniecznością przeniesienia stajni i związanymi z tym wydatkami.
6/2004 – uchwała podjęta 6.10.2004, dotyczyła zakupu pieca ceramicznego, który będzie wykorzystywany do wypału prac ceramicznych wykonywanych w czasie prowadzonych przez Klub Gaja warsztatów ceramicznych.
7/2004 – uchwała podjęta 9.11.2004, dotyczyła upoważnienia wolontariuszki Klubu Gaja Patrycji Romaniuk do odbioru faktur VAT wystawianych na stowarzyszenie.

Członkowie Rady
Karina Bielawska
Dorota Sobańska
Jacek Bożek
Wojciech Owczarz
Dariusz Paczkowski
Adam Błażej Sobański
Jarosław Genert

Komisja Rewizyjna
Łukasz Kuś
Karina Bielawska
Jarosław Kasprzyk

W roku 2004 stowarzyszenie liczyło 31 członków

 

W roku 2004 w stowarzyszeniu zatrudnionych było 5 osób:
Jacek Bożek – koordynator projektu „Jak uratować rzekę”
Wojciech Owczarz – koordynator projektu „Jak działać dla Ziemi”
Dariusz Paczkowski – koordynator projektu „Kuźnia”
Beata Tarnawa – pracownik biurowy
Halina Sobańska - księgowość

2 osoby odbywały zastępczą służbę wojskową
Na stałe z Klubem Gaja współpracuje 10 wolontariuszy

W roku 2004 nasze stowarzyszenie uzyskało następujące przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

DOTACJE        - 245 254,75 zł

INNE PRZYCHODY

Darowizn osób       - 61 949,59 zł
Darowizny osoby prawne, firmy     - 11 618,00 zł
Przychody za warsztaty      - 54 078,07 zł
Przychody za wystawy, prelekcje, inne    - 10 366,44 zł
Pozostałe przychody       - 29 432,35 zł

Składki członkowskie       -      145,00 zł

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2004 w ramach działalności statutowej nieodpłatnej

Projekt „Jak uratować rzekę”

Dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w wysokości 30 000, 00 złotych w ramach konkursu „Organizacje strażnicze: społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym”.  Projekt realizowany jest od 01.06.2004 do 31.05.2005
Na realizację projektu w roku 2004  otrzymaliśmy pierwszą ratę dotacji w kwocie 18 000 zł , z czego wykorzystaliśmy  15 599,70 zł
W ramach projektu podjęto działania interwencyjne w sprawie inwestycji prowadzonych na rzece Pilica, Krztynia i Żebrówka w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na terenie rezerwatu przyrody „Wisła – Czarna Wisełka” ,na rzece Knajka w Ogrodzonej pod Cieszyn, na rzece Białej oraz na potoku Straconka w Bielsku-Białej, na rzece Piaśnicy w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Piaśnickie Łąki”, nad rzeką Soła w Milówce i w Kobiernicach, nad rzeką Łękawką w gminach Bestwina, Wilamowice, Miedźna, na rzece Łupawie w miejscowości Damnica w woj. pomorskim. Ponadto interweniowaliśmy w sprawie projektu przeprowadzenia Rajdu ORLEN TROPHY 2004  korytem rzeki Skawy. Wspieramy także działania Społecznego Komitetu Obrony Rzek Podkarpacia domagającego się zmiany planów regulacji rzek Lubatówki i Wisłoka w granicach miasta Krosna.
Uczestniczyliśmy również w spotkaniach polskich organizacji ekologicznych z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zorganizowaliśmy również spotkanie z Ministrem Środowiska Jerzym Swatoniem w sprawie pożyczki, jaką EBI udostępnił polskiemu rządowi na  prowadzenie działań związanych z regulacją rzek. Na spotkaniu przedstawiono m. in. przykłady złego wykorzystywania pożyczki oraz nieuzasadnionych prac regulacyjnych na rzekach i ich szkodliwego wpływu na przyrodę. Minister Środowiska podjął szereg działań w celu opracowania przyjaznych środowisku sposobów regulacji rzek.

 

Projekt „Kuźnia”

Na realizację projektu Kuźnia Fundacja im. Stefana Batorego przyznała nam  dotację, która ma służyć budowaniu stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania organizacji, pomagać w tworzeniu perspektywicznych planów działania i finansowania organizacji, przyczyniać się do podnoszenia standardów działania i zarządzania organizacją.
Projekt realizowany jest od 01.01.2004 roku do31.12.2005 roku. Wysokość dotacji wynosi 100 000 zł.

Z otrzymanej kwoty  100 000 zł  w 2004 roku wykorzystane zostało 47554.16 zł na:

szkolenia dla zarządu i pracowników Klubu Gaja.
- szkolenia pracowników Klubu Gaja w zakresie obsługi stron internetowych
- cotygodniowy kurs języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: zaawansowanej i początkującej.
- kurs księgowości dla organizacji pozarządowych. Kurs prowadzony był przez Centrum Finansowo-Szkoleniowe UNION sp. z o.o  
- szkolenie dla zespołu z zakresu zarządzania organizacją prowadzone przez Jacka Jakubowskiego z Grupy Trop.
doposażenie biura Klubu Gaja
Zebrano oferty i komisja zadecydowała o zakupie:
- kserokopiarki Minolta EP.400027
- cyfrowego aparatu fotograficznego Canon PowerShot G5.
- sprzętu komputerowego i oprogramowania.
zakup programów komputerowych
- Systemu Zintegrowanego MADAR do prowadzenia księgowości.
- oprogramowanie ZUS
Pensja dla koordynatora projektu
Organizacja Festiwalu Klubu Gaja w Bielsku-Białej, styczeń 2005

 

Projekt – Promocja Raportu Światowej Komisji Zapór Wodnych

Dofinansowany przez International Rivers Network w kwocie 54 086,57 zł
Czas trwania projektu: od 01.08.2004r. do 31.07.2005r.
W   2004 roku wykorzystaliśmy  13 500,35zł
W ramach działań promocyjnych zorganizowaliśmy 6 spotkań z Ministrem Środowiska Jerzym Swatoniem, a także spotkania z dyrektorami RZGW w Ministerstwie Środowiska.
Odbyło się również kilkanaście spotkań z organizacjami pozarządowymi.
W ramach  Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Tam zorganizowaliśmy w Staromiejskim Centrum Kultury w Warszawie, konferencję prasową oraz happening pod wspólnym hasłem "Powstrzymać regulatorów" . Złożyliśmy również w tej sprawie list do Premiera RP Leszka Millera. W konferencji wzięli udział także wędkarze i działacze społeczni z różnych części kraju.

 

Projekt „Jak działać dla Ziemi”

Dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  roku 2004 kwocie 121 600  zł  (jest to projekt także realizowany w roku 2005, pełna kwota dotacji 205 tys. zł). W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

8 października Klub Gaja zainaugurował drugą edycję Święta Drzewa w Zimnych Dołach, w obiekcie Lasów Państwowych pod Warszawą. Happeningi i prezentacje działań ekologicznych przygotowały warszawskie szkoły: SP Nr 314, 340, 344 oraz LO Nr 46. W imprezie brali udział między innymi: Minister Barbara Labuda, Ministra Środowiska Jerzy Swatoń

Święto drzewa na świecie: razem z nami w intencji pokoju drzewa sadzili ludzie z 33 krajów. Udało nam się dotrzeć z ideą sadzenia „Drzew dla Pokoju” do następujących krajów: Boliwia, Kolumbia, Ekwador, Peru, Pakistan, Tajlandia, Brazylia, Sri Lanka, Nepal, Turcja, Egipt, Stany Zjednoczone, Izrael, Szwecji, Holandii,  Rosji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Francji, Litwie, Rumunii, Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Japonii.

Wydaliśmy 4 numery biuletynu Współodczuwanie, w tym numer 33/34 jako numer podwójny, w którym jest obszerny opis działań szkół realizowanych w ramach Święta Drzewa. W sumie w bezpośredniej wysyłce wysłaliśmy 8 tysięcy przesyłek.

Klub Gaja zrealizował film i CD pt. „Drzewo życzeń”. W filmie zamieściliśmy informacje o znaczeniu drzew w biosferze oraz o działaniach Klubu Gaja w ramach programu Święto Drzewa, m.in. tworzenie Parku Gwiazd, otwarcie ścieżki edukacyjnej, akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie, akcja Drzewo Życzeń. Film kończą informacje o tym, co każdy może zrobić dla ochrony drzew i środowiska.
Film otrzymały szkoły, organizacje ekologiczne, nadleśnictwa biorące udział w Święcie Drzewa. Film wydaliśmy w nakładzie 1 tys. sztuk, CD w nakładzie 2 tys. sztuk.

Na bieżąco realizowaliśmy naszą stronę internetową. Ilość wejść w miesiącach:  maj – 7 tysięcy, czerwiec - 10 tysięcy, październik ponad 18 tysięcy.

Został wydany plakat „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” w nakładzie 10 tys. sztuk i został wysyłany do szkół oraz rozdany na naszych imprezach.

Odbyły się 33 warsztaty „Jak działać dla Ziemi”. Celem warsztatów „Jak działać dla Ziemi” było kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz mobilizowanie uczniów do działań proekologicznych.

Został wydany i rozesłany do szkół raport Święto Drzewa. Raport zawiera dużo propozycji dla szkół. Do najlepszych szkół rozesłaliśmy prośbę o dostarczenie scenariuszy zajęć zrealizowanych na Święto Drzewa w 2003 r. Wybraliśmy najlepsze scenariusze, które były konsultowane z metodykiem. Oprócz tego w raporcie jest dużo artykułów, informacji i propozycji działań dla szkół.

Wydaliśmy plakat i ulotkę Święto Drzewa.

Wydaliśmy zgodnie z projektem 11 wzorów plakatów w wystawie „Jak działać dla Ziemi”. Plakaty zostały wysyłane do 2 000 szkół, organizacji, ośrodków edukacji, nadleśnictw.


- 29 listopada w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięliśmy udział w konferencji naukowej „Polskie lasy i leśnictwo w Europie” zorganizowanej w ramach obchodów "80-lecia Lasów Państwowych". Omówiono aktualny stan lasów w Polsce oraz zagrożenia i szane, które przed nim stoją. Konferencja była również próbą oceny stanu polskich lasów na tle Europy. 

- 18 czerwca na polach Mokotowskich w Warszawie wzięliśmy udział w obchodach 80 – lecia Lasów Państwowych. Wspólnie z Fundacją „Czarodziejska Góra” zorganizowaliśmy wydarzenie „Drzewo Życzeń”, prowadziliśmy stoisko informacyjne.

- 29.11 w Krakowie, udział w konferencji „Polskie lasy w Europie”

- 08-09.10 udział w obchodach Święta drzewa w Mrągowie


Dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 25 735 zł
Wydaliśmy 4 numery biuletynu Współodczuwanie, w tym numer 33/34 jako numer podwójny, w którym jest obszerny opis działań szkół realizowanych w ramach Święta Drzewa. Zamieściliśmy w nim bogatą dokumentację zdjęciową oraz fragmenty artykułów

Klub Gaja zrealizował film i CD pt. „Drzewo życzeń”. W filmie zamieściliśmy informacje o znaczeniu drzew w biosferze oraz o działaniach Klubu Gaja w ramach programu Święto Drzewa, m.in. tworzenie Parku Gwiazd, otwarcie ścieżki edukacyjnej, akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie, akcja Drzewo Życzeń. Film kończą informacje o tym, co każdy może zrobić dla ochrony drzew i środowiska.
Film otrzymały szkoły, organizacje ekologiczne, nadleśnictwa biorące udział w Święcie Drzewa. Film wydaliśmy w nakładzie 1 tys. sztuk, CD w nakładzie 2 tys. sztuk.

 

Dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 10 600 zł

Dzięki  środkom z WFOŚ we Wrocławiu została wydana ulotka „Święto Drzewa”.
Dodrukowaliśmy także plakat na to wydarzenie.
W październiku 2004 odbył się trzydniowy warsztat „Dni Buków” organizowany dla wrocławskich szkół wspólnie z Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju.

 

Dofinansowany przez Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku –Białej w kwocie 5500 złotych W ramach projektu przeprowadziliśmy:

- pielęgnacja Parku Gwiazd na terenie ośrodka Bajka Klubu Gaja

- zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów bielskich placówek oświatowych przeprowadzone na terenie ścieżki przyrodniczej położonej w ośrodku Bajka Klubu Gaja

- przeprowadzenie inwentaryzacji śmiertelności płazów na ulicach Gen. Maczka i Ks. Kusia w Bielsku-Białej oraz zlokalizowanie miejsc rozrodu i szlaków migracji płazów 
Wynikiem tych prac było stworzenie dokumentacji pt. „ Szczegółowy opis    śmiertelności płazów na drogach na ul. Gen. Maczka i Ks. Kusia w Bielsku-Białej”.

 

Środki z innych przychodów zostały przeznaczone na następujące działania:

 

Ogólnopolską kampanię „Zwierzę nie jest rzeczą:
- w 2004 roku uratowaliśmy życie dwóm kolejnym koniom. Są to: - Gaja i Dipol, które trafiły do Łódzkiego Stowarzyszenia Hipoterapeutycznego. Dofinansowaliśmy także wykup konia przez Tyski Komitet Pomocy Zwierzętom.
- 5 marca przed Sejmem na ul. Wiejskiej w Warszawie wzięliśmy udział wspólnie ze Stowarzyszeniem Empatia i SOZ Arka w demonstracji przeciwko projektowi ustawy o doświadczeniach na zwierzętach.
- 19 maja w hali Torwar w Warszawie odbył się pokaz zaklinacza koni Monty Roberta na którym prezentowaliśmy swoje wydawnictwa oraz wystawę.
- Z okazji Dnia Praw Zwierząt 21 maja w Bielskim Centrum Kultury Klub Gaja zorganizował charytatywny koncert muzyki klasycznej i rozrywkowej przygotowany przez uczniów Gliwickiego Studium Muzycznego "Gama" oraz Bielskiej Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki.
- 27 maja w Klubu Le Madame w Warszawie zorganizowaliśmy koncert i wystawę pt.: Sztuka dla Ziemi.
- 5 września w Ustroniu wzięliśmy udział w imprezie „Każdy As jest nasz” na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Animals Security – AS”.
- 18-21 listopada w Brukseli wzięliśmy udział w sesji plenarna „Eurogroup – for animal welfare”. Klub Gaja jest obserwatorem w tej organizacji. Status ten otrzymaliśmy jako pierwsza organizacja z Polski.
- 11 grudnia w programie 1 TVP emitowany był program "E KANAŁ" z udziałem Jacka Bożka prezesa Klubu Gaja i naszych wolontariuszy. Temat przewodni brzmi: Świąteczne fakty i mity ekologiczne. Była też mowa o akcji Klubu Gaja - Jeszcze żywy karp.
- Klub Gaja skutecznie interweniuje w sprawie koni z Władysławowa. Zgłosili się do nas ludzie z portalu koniarzy „Konie i My” informując o złej sytuacji koni we Władysławowie
- Jeszcze żywy Karp. Ludzie z  38 miast wspólnie z Klubem Gaja organizowali wydarzenia informacyjne i uwalnianie ryb. W sumie uwolnionych zostało 86 ryb.

Interwencje
- 30 kwietnia wystosowaliśmy pismo do Prezydenta  Sopotu oraz organizowaliśmy ogólnopolską  akcję e-mailową pisania listów do Urzędu Miasta Sopotu przeciwko występom fok uchatek na plaży w Sopocie.
- Pod koniec sierpnia pracownicy wysypiska śmieci w Bielsku-Białej przywieźli nam ranną sarnę.
- Na początku września Klub Gaja wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żywcu przeprowadził kontrole warunków utrzymania i stanu zdrowia psa w Ciścu Małym pod Żywcem.
- 20 września na antenie TVN w programie „Wyprawa Robinson” uczestnicy programu złamali ustawę o ochronie zwierząt dopuszczając się bestialskiego zabicia węża. Klub Gaja rozpoczął kampanię w tej sprawie.
- W październiku do Klubu Gaja zwróciła się mieszkanka Wilkowic z prośbą o pomoc w znalezieniu miejsca dla jej dwóch kóz. Kozy trafiły do Schroniska dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie.
- Na początku listopada Klub Gaja otrzymał prośbę o interwencje w sprawie nieodpowiednich warunków utrzymywania i bytowania zwierząt oraz złego traktowania koni przez hodowcę koni zamieszkałego w Bukowcu Górnym pod Lesznem.
- 9 listopada Klub Gaja przeprowadził wizje lokalną w Dębowcu pod Cieszynem w celu przygotowania odłowu bocianów.
- 21 listopada Klub Gaja przewiózł 13 szynszyli z hodowli pod Strzelcami Opolskimi do Schroniska bezdomnych zwierząt w Żywcu. Schronisko podjęło się znalezienia szynszylom nowych właścicieli, którzy się nimi zaopiekują.
- Na początku grudnia Klub Gaja przesłał do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz Prokuratora Generalnego pismo w sprawie interwencji Policji w miejscowości Lecka pod Błażowem.
- Klub Gaja zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach z prośbą o sprawdzenie wymaganych prawem dokumentów zezwalających na przetrzymywanie jelonka oraz warunków jego utrzymania i przetrzymywanego przez podleśniczego na terenie Bielska-Białej.
Klub Gaja jako strona w postępowaniu dotyczącym uzyskania zgody Ministra Środowiska naprzeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 134,45 ha gruntów leśnych położonych w gminie Kuźnia Raciborska w piśmie do Ministra Środowiska przekazanym na początku listopada jednoznacznie negatywnie zaopiniował wniosek o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu Państwa z zamiarem prowadzenia na tym terenie eksploatacji złoża piasku i budowę drogi dojazdowej łączącej dwa złoża: Kotlarnia i Solarnia.

 

Program „Jak działać dla Ziemi”
Program składa się z następujących działań: Sztuka dla Ziemi, Interwencje, Oure Beliefe.
- Od 22 do 29 października na zaproszenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu w salach Starego Zamku w Żywcu otwarta została wystawa Klubu Gaja pt.:„ Jak działać dla Ziemi”.
- 4 listopada w Galerii Fotografii w Ostrowcu Świętokrzyskim otwarta została wystawa
Klubu Gaja pt.:„ Jak działać dla Ziemi”.
- 18 i 19 listopada Klub Gaja zwiedzał ekspozycje i brał udział w programie wydarzeń na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLEKO 2004 w Poznaniu. Przeprowadziliśmy także wiele interesujących rozmów z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi i biznesem.
- 5 grudnia w Gliwicach uczestniczyliśmy w kolejnej edycji festiwalu Winter Reggae Na stoisku informacyjnym prezentowaliśmy nasze wydawnictwa, petycje, biuletyny i ulotki. Pokazywaliśmy również slajdy będące częścią wystawy "Graffiti sztuka ulicy".
- 6 grudnia w Katowicach uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.
- Spotkania wolontariuszy Klubu Gaja w Warszawie
Spotkania odbywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Odbyło się 10 spotkań, w każdym uczestniczyło od 10 do 17 osób.

Sztuka dla Ziemi
- 6 stycznia w Masala Vegetarian Cafe Bar w Warszawie odbył się pokaz slajdów pt.: Sztuka dla Ziemi.
- 21 marca Klub Gaja zorganizował w Bielsku-Białej z okazji Europejskiego Tygodnia Przeciwko Rasizmowi międzynarodowe wydarzenie artystyczne w trakcie, którego zostało wykonane graffiti. W imprezie oprócz polskich twórców związanych z Klubem Gaja (Beata Tarnawa, Błażej Adam Sobański, Dariusz Paczkowski) wziął także udział: Chris Butcher artysta z Anglii, który przyjechał do Polski na zaproszenie Klubu Gaja.
- 27 maja w Klubu Le Madame w Warszawie zorganizowaliśmy koncert i wystawę pt.: Sztuka dla Ziemi.
- 30 maja - 11 czerwca w Krakowie udział w Festiwalu „Dotknięcie żywiołów - sztuka i ekologia w dialogu polsko-niemieckim.”
- 5 czerwca w Krakowie odbyło się wydarzenie artystyczne pt.: „Graffiti przeciwko rasizmowi”. Organizatorami byli: Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej oraz Klub Gaja. Twórcy z Krakowa i Bielska-Białej zamalowywali rasistowskie, antysemickie oraz neonazistowskie hasła i symbole. Akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego 
- Od 10 do 20 sierpnia  Klub Gaja  uczestniczył w Sezonie Polskim we Francji 2004 Nova Polska z wydarzeniem „Żyjący Świat”.
- 21 września przy Dworcu Głównym PKP w Żywcu Klub Gaja wspólnie z młodymi twórcami graffiti  zorganizował wydarzenie artystyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju. Na ścianie powstało graffiti o długości 100 metrów z czytelnym pozytywnym przesłaniem. Młodzi twórcy graffiti z Bielska-Białej, Żywca, Oświęcimia, Katowic, Bytomia i Dąbrowy Górniczej malowali w intencji pokoju i przeciwdziałania przemocy.
- W dniach 7-15 listopada w Klubie Gaja przebywał tancerz butoh - Daisuke Yoshimoto Poprowadził warsztaty, które zakończyły się spektaklem  „Eros i Thanatos. Improwizacje.” w dniu 15 listopada w Galerii Bielskiej BWA.

"Our Belief"
- 30 maja - 11 czerwca w Krakowie udział w Festiwalu „Dotknięcie żywiołów - sztuka i ekologia w dialogu polsko-niemieckim.”
- 6 czerwca w Urzędzie Miasta w Krakowie Jacek Bożek poprowadzi wykład pt.: "Teraz Wisła".
- W dniach 17-22 czerwca Klub Gaja odwiedziła grupa młodych ludzi ze szwedzkiej organizacji działającej na rzecz ochrony przyrody Fältbiologerna. - W dniach 13 – 17 października Patrycja Romaniuk, wolontariuszka Klubu Gaja uczestniczyła w szkoleniu SOHO w Luksemburgu
- W ostatnim tygodniu lipca pięcioro wolontariuszy Klubu Gaja pojechało do Szwecji na zaproszenie młodzieżowej organizacji ekologicznej Faltbiologerna.
- Od 10 do 20 sierpnia  Klub Gaja  uczestniczył w Sezonie Polskim we Francji 2004 Nova Polska z wydarzeniem „Żyjący Świat” . Organizatorem Sezonu Polskiego we Francji „Nova Polska” jest Instytut Adama Mickiewicza na zlecenie Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pokazaliśmy dwa razy spektakl „Żyjący Świat.
 - Od 14 do 18 października udział w Europejskim Forum Społecznym w Londynie. Tym razem Forum gościło w londyńskim Aleksander Palace.
- W dniach 7-15 listopada w Klubie Gaja przebywał tancerz butoh - Daisuke Yoshimoto Poprowadził warsztaty, które zakończyły się spektaklem  „Eros i Thanatos. Improwizacje.” w dniu 15 listopada w Galerii Bielskiej BWA.

Inne
- Jacek Bożek został członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
 - z okazji uroczystości Jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Ekologicznego "KLUB GAJA" otrzymaliśmy list gratulacyjny od Prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta
- nagroda otrzymana w roku 2004 z okazji 15-lecia działalności w dziedzinie edukacji ekologicznej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- w książce  "Zawód z pasją. Nauka - Praca - Kariera" Wydawnictwa Park znalazły się wypowiedzi 100 znanych osób, które odniosły sukces. W zawodzie ekologa przedstawiona została sylwetka Jacka Bożka, założyciela i prezesa Klubu Gaja.
- 29.01 odbyło się uroczyste wręczenie nagród za 2003 rok Klub Gaja. Już po raz dziesiąty przyznano w czwartek w Warszawie Nagrody Klubu Gaja za wspieranie ekologii. W tym roku uroczystość odbywała się w hotelu Sheraton Warsaw. 
- 28 lutego w programie „Herbatka u Tadka” (2 TVP) jednym z trzech gości był Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja.
- 3 kwietnia w pr. 1 TVP,  Jacek Bożek wystąpił w Talk Show - Miedzy Nami.

Nagroda Prezesa Klubu Gaja za rok 2003 dla Jacka Wąsińskiego: Za utworzenie i prowadzenie Leśnego Pogotowia - schroniska dla dzikich zwierząt przy Nadleśnictwie Katowice
Nagroda Klubu Gaja za rok 2003 dla Programu II Telewizji Polskiej: Za wypełnianie misji społecznej i rezygnację z występów dzikich zwierząt cyrkowych w programie 2 TVP.
Nagroda Klubu Gaja za rok 2003 dla Programu III Polskiego Radia: Za otwartą debatę publiczną w sprawie świątecznego karpia.
Nagroda Klubu Gaja za rok 2003 dla Ashoka Polska: Za dostrzeganie i wspieranie liderów społecznych.
Nagroda Klubu Gaja za rok 2003 Dla Przemysława Czajkowskiego: Za wieloletnie wspomaganie przyrody polskiej i ludzi, którzy ją chronią.


- Korespondencja: Wysłaliśmy 8415przesyłek. Otrzymaliśmy 1550 listów.
- Dziennie odbieraliśmy około 80 emaili.
- Miesięcznie na nasze strony internetowe mamy około 12-17 tyś. wejść.
- Na temat działalności Klubu Gaja okazało się w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej ukazało się 200 artykułów.

-30-31 lipca w Kostrzyniu nad Odrą wzięliśmy udział  X Przystanek Woodstock. Prowadziliśmy stoisko informacyjne, na którym rozdawaliśmy nasze wydawnictwa i zbieraliśmy podpisy pod petycjami. Zachęcaliśmy do udziału w naszym programie Święto Drzewa, który realizowany jest przy współpracy z Lasami Państwowymi. Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" zaprosiło nas do współorganizowania trzeciej edycji turnieju piłki nożnej "Wykopmy rasizm ze stadionów".

 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej

Ogółem         - 21 358,13 zł

Środki z działalności statutowej odpłatnej zostały wykorzystane na:

- W Radiu Tok FM w Warszawie każdą sobotę emitowana była nasza audycja pt.: "Pamiętajcie o ogrodach".

- Współpraca z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych w ramach propagowania programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa

- Realizacja warsztatów edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.


Informacja o poniesionych kosztach na administrację.

Nasze stowarzyszenie w roku 2004 poniosło koszty administracyjne w kwocie:  91 481 zł

Informacja o poniesionych kosztach na działalność gospodarczą

Nie dotyczy.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację w roku 2004.

Kwota wynagrodzeń pracowników wynosi:      75  436 zł


Informacja o wartości aktywów i zobowiązań organizacji:

Wartość aktywów;
- rzeczowe aktywa trwałe        - 15 448,82 zł
- rzeczowe aktywa obrotowe        -   5 236,60 zł -  należności krótkoterminowe        -    1 710,00 zł -  inwestycje krótkoterminowe        - 34 202,81 zł

Zobowiązania organizacji:
- zobowiązania krótkoterminowe       -  6 711,57 zł

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)