nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Co Robimy? » Ratujemy Zwierzęta » Kampania "Kurka wolna!"
Ratujemy Zwierzęta
aktualna pozycja:
» Zwierzę Nie Jest Rzeczą
» Zbieraj makulaturę - ratuj konie
» Przeciwko transportowi żywych koni
» Cyrk bez dzikich zwierząt
» Jeszcze żywy KARP
Kampania "Kurka wolna!"
» Czy wiesz co jesz?
» Corrida - Bycza zabawa
» Ochrona płazów
» Wiwisekcja
» Wegetarianizm
» Inne działania na rzecz zwierząt
» Jak możesz nam pomóc?

Kampania "Kurka wolna!"

kampania na rzecz poprawy dobrostanu brojlerów -
kurczaków hodowanych na mięso
 
Kampania dofinansowana jest przez Eurogroup for Animals
 
 

 

 

 

 

 

Klub Gaja od 1998 roku brał udział w pracach, a od 2004 roku jest członkiem - obserwatorem Eurogroup for Animal Welfare - organizacji z siedzibą w Brukseli, skupiającą najważniejsze grupy ochrony zwierząt z krajów Unii Europejskiej. Więcej na temat Eurogroup czytaj na stronie www.eurogroupanimalwelfare.org

 

W październiku 2005 roku rozpoczęliśmy wraz z innymi członkami Eurogroup ogólnoeuropejską kampanię na rzecz poprawy dobrostanu brojlerów. Jesteśmy przeciwni systemowi chowu, w którym nie ma miejsca nawet na minimum dobrostanu kurczaków

 

Cele kampanii „Kurka wolna!”

 

- Minimalizacja cierpienia kurcząt hodowanych na mięso.

- Zapewnienie dostępności alternatywnych towarów produkowanych z poszanowaniem dla dobrostanu kurcząt

- Doprowadzenie do tego, aby chów brojlerów odbywał się z poszanowaniem dla ich dobrostanu

- Zapewnienie, aby chów brojlerów odbywający się z poszanowaniem dla ich dobrostanu nie był mniej opłacalny; również promocja programów zachęt za stosowanie tzw. dobrych praktyk

- Biorąc pod uwagę, że w stosunkowo niedługim czasie ma dojść do przyjęcia dyrektywy UE o produkcji brojlerów, jej postanowienia powinny objąć zarówno zapewnienie korzyści producentom stawiającym na dobrostan, jak i minimalne standardy z zakresu dobrostanu.

 

W krajach Unii Europejskiej co roku zabija się ponad 400 milionów kurczaków hodowanych na mięso – tzw. brojlerów. Produkcja kurczaków w krajach UE stanowi  14% światowej produkcji. Polska jest na  piątym miejscu wśród producentów brojlerów w Unii Europejskiej. Oto kilka informacji na temat hodowli brojlerów ( wg. Raportu Komisji Naukowej SCAHAW z marca 2000 roku):

Selekcja genetyczna

Brojlery od pokoleń są genetycznie selekcjonowane, tak aby rosły jak najszybciej w celu uzyskanie jak największej ilości mięsa w jak najkrótszym czasie. Od  momentu wyklucia się z jajka, do momentu trafienia na sklepową półkę mija zwykle 6 tygodni! Jest to dwa razy szybciej niż to było jeszcze 30 lat temu. W naturalnych warunkach kurczak  musi rosnąć 5 miesięcy aby osiągnąć dojrzałość. Tak szybki wzrost powoduje liczne problemy zdrowotne, takie jak niewydolność serca, choroby układu krążenia, kłopoty z chodzeniem.

Zagęszczenie

Chów brojlerów standardowo odbywa się w dużych pomieszczeniach, w których na niewielkiej przestrzeni stłoczonych jest ogromna ilość ptaków. Typowy ptak ma do dyspozycji obszar mniejszy niż kartka papieru A4! Przy wysokim zagęszczeniu występuje znacznie więcej okaleczeń, oparzeń skóry spowodowanych brudną ściółką,  problemów z chodzeniem i innych.

Oświetlenie

Większość brojlerów trzymana jest w warunkach półciemności, tylko z krótkimi okresami zupełnej ciemności, niedostatecznymi jednak, aby ptaki mogły odpocząć, tak jak ma to miejsce w naturze. Takie warunki hodowli pozwalają na szybki wzrost produkcji brojlerów, gdyż ptaki jedzą wtedy więcej, a poruszają się mniej. Ten sposób hodowli naraża jednak zwierzęta na niepotrzebny stres i choroby. Raport Komisji Naukowej SCAHAW stwierdził, że silniejsze oświetlenie (powyżej 100 lux) odgrywa ważną rolę w pobudzaniu aktywności ptaków i jest niezbędne dla ich przetrwania w pierwszych tygodniach życia. Problemy związane z dobrostanem kurczaków są spowodowane zbyt niskim oświetleniem, poniżej 20 lux.

 

Wysokie zagęszczenie negatywnie wpływa na dobrostan kurczaków - bezpośrednio, poprzez ograniczanie ruchu ptaków i pośrednio, poprzez obniżanie jakości ściółki i powietrza. Gdy zagęszczenie przewyższa 30 kg/m2, wzrasta częstotliwość występowania poważnych problemów związanych z dobrostanem, niezależnie od stosowanych metod hodowli czy standardów jakości pomieszczeń hodowlanych (wg. SCAHAW)

„Jest oczywiste, że najpoważniejsze problemy związane z dobrostanem kurcząt to takie, które są efektem ubocznym intensywnej selekcji genetycznej prowadzonej w celu uzyskania u kurcząt szybkiego wzrostu i szybkiej przemiany materii.” (wg. SCAHAW)
Wysoka śmiertelność brojlerów jest skutkiem większego występowania chorób serca i krążenia ptaków, które są selekcjonowane dla większej ilości mięsa na piersi.
(wg. Brytyjskiego Związku Rolników)


Podstawowe wymagania dotyczące hodowli brojlerów stawiane przez Eurogroup

Ustalenie zagęszczenia brojlerów

Komisja Europejska proponuje system, który by łączył zagęszczenie inwentarza z poziomem dobrostanu zwierząt jaki producent zapewnia w swojej hodowli - jeżeli producent będzie mógł udowodnić wysoki poziom dobrostanu zwierząt w swojej hodowli, to wtedy będzie miał pozwolenie na trzymanie inwentarza w większym zagęszczeniu. Eurogroup popiera włączenie tego pomysłu do propozycji ustawodawczej, tylko jeśli standardy dotyczące dobrostanu zwierząt będą bardzo precyzyjnie określone i będą stawiać wysokie wymagania dotyczące dobrostanu kurcząt.

Standardy te muszą zapewniać następujące zabezpieczenia dobrostanu brojlerów:

1. Górna granica określająca dobrostan kurcząt, która pozwala producentom hodować brojlery w większym zagęszczeniu, jest tak wysoka aby tylko hodowcy którzy mają najlepsze warunki chowu kurcząt mogli trzymać je w większym zagęszczeniu.

2. Zagęszczenie przy niższym dobrostanie jest nie wyższe niż 25 kg/m2

3. Zagęszczenie przy wyższym dobrostanie jest nie wyższe niż 30 kg/m2

4. Przy ocenie dobrostanu należy dokonać pomiarów:

- Procenta kurczaków kulejących.

- "Ascites" (płyn w jamie brzusznej)

- Zadrapań i schorzeń skóry 

- Syndromu nagłej śmierci (Śmierć przez nagłe zatrzymanie krążenia). 

- Oparzeń skóry powodowane amoniakiem. 

Jeśli proponowany mechanizm nie dostarcza tych zabezpieczeń, wszystkie brojlery powinny być trzymane w zagęszczeniu nie większym niż 25 kg/m2

 

Selekcja genetyczna brojlerów

Komisja powinna zobowiązać się do wydania raportu naukowego i nowych ustaw w ciągu dwóch lat.

Wymagania dotyczące dobrostanu inwentarza rodzicielskiego

Komisja powinna zobowiązać się do wydania raportu naukowego i propozycji ustaw dotyczących wymagań dobrostanu inwentarza rodzicielskiego brojlerów w ciągu 2 lat.

Jakość powietrza

- Wszystkie ptaki powinny być utrzymywane w termicznie wygodnym środowisku.

- Wilgotność powietrza powinna wynosić 50 – 70 %, i być utrzymywana na tym poziomie niezależnie od temperatury powietrza. 

- Wydajność wentylacji nie mniejsza niż 4.5 m3 /godz. dla 1 kg kurczaków. 

- Stężenie amoniaku nie większa niż 10 ppm.

Jakość ściółki

Ściółka musi być sucha i higieniczna. Materiał używany do ściółki powinien być o odpowiedniej wielkości cząsteczek, i utrzymywany przy średniej głębokości 5 cm.

Oświetlenie

Ptakom powinno się zapewniać okres ciemności trwającą 6–12 godzin. Podczas okresu oświetlonego, natężenie światła powinno wynosić 100 lux.

Szkolenie

Wszyscy hodowcy muszą posiadać certyfikat i być odpowiednio wyszkoleni i egzaminowani.

Wzbogacenie środowiska

Środowisko ptaków powinno być odpowiednio wzbogacone.


Obecnie trwają prace Rady Unii Europejskiej nad nowa dyrektywą w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa, która ma zostać uchwalona w 2006 roku.

Oto fragment listu jaki Klub Gaja wystosował 14.11.2005 do Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie warunków ochrony brojlerów.

 

Pan Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie,

...W związku z planowanymi na dzień 15 października 2005 roku  obradami Komisji Europejskiej dotyczącymi minimalnych warunków ochrony brojlerów, nasze stowarzyszenie, chciałoby przedstawić nasze stanowisko dotyczące dobrostanu kurcząt hodowanych na mięso.

Powołując się na Raport Komisji Naukowej (SCAHAW) z marca 2000 roku, wykonany na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczący zdrowia i dobrostanu zwierząt, który zidentyfikował poważne problemy związane z dobrostanem brojlerów,  jak ascites
(płyn w jamie brzusznej), schorzenia nóg, syndrom nagłej śmierci i inne, a także stanowisko Eurogroup, proponujemy następujące zmiany w Dyrektywie Komisji Europejskiej dotyczącej dobrostanu brojlerów :

Zagęszczenie brojlerów:
Dopuszczalne zagęszczenie ptaków 30-38 kg/m2 proponowane przez Komisję jest naszym zdaniem za wysokie. Według nas powinno ono wynosić od 25 do 30 kg/m2. Raport SCAHAW wskazuje na bezpośrednią zależność dobrostanu zwierząt od ich zagęszczenia, a co za tym idzie ma wpływ na stan zdrowia kurcząt. Przy zagęszczeniu wyższym niż 30 kg/ m2 występuje znacznie więcej schorzeń i oparzeń nóg, schorzeń skóry, problemów z chodzeniem i innych. Poziom ten spada wyraźnie przy zagęszczeniu niższym niż 30 kg/ m2

Śmiertelność brojlerów:
Komisja proponuje nową metodę obliczania dopuszczalnej śmiertelności ptaków, która by dopuszczała 6.8% śmiertelności wśród ptaków ubitych w wieku 40 dni.
Taki poziom śmiertelności jest naszym zdaniem nie do przyjęcia. Śmiertelność ptaków ubitych w wieku 40 dni nie powinna przekraczać 4%. Powyżej tej granicy powinny zostać podjęte stosowne działania w celu obniżenia śmiertelności.

Oparzenia nóg:
Komisja proponuje używanie skali do mierzenia oparzeń nóg. Dopuszcza ona  występowanie oparzenia nóg u wszystkich brojlerów w danej hodowli.
W naszej opinii, każda ilość poważnych oparzeń jest niedopuszczalna. Nie więcej niż 6% ptaków może mieć oparzenia, w tym mniej niż 1%  poważne oparzenia. Jak pokazują dane z hodowli prowadzonej przez RSPCA w ramach „Freedom Food”, taki poziom dobrostanu jest osiągalny.

Do rozwiązania tego problemu oparzeń, Komisja proponuje zmniejszenie zagęszczenia zwierząt i to jest do zaakceptowania. Jednak, jeżeli po zmniejszeniu zagęszczenia problem pozostaje, według Komisji dalsze działanie nie musi być podejmowane. To jest  naszym zdaniem niedopuszczalne. W takiej sytuacji zagęszczenie należy dalej zmniejszać aż problem zostanie rozwiązany.

Przerzedzanie:

Komisja proponuje że należy powiadomić ubojnię  o planowanym przerzedzaniu. Naszym zdaniem przerzedzanie jest niedopuszczalne gdyż prowadzi do sytuacji, że ptaki hodowane są w warunkach maksymalnego zagęszczenia dwa razy: raz przed przerzedzeniem, i drugi raz przed ubiciem wszystkich ptaków.

Z poważaniem,

Jacek Bożek
Prezes Klubu Gaja

 

A oto list jaki otrzymalismy z Ministerstwa Rolnictwa Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt hodowanych na mięso


Pan Jacek Bożek
Prezes Klubu Gaja

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 pażdziernika 2005 roku w sprawie projektu dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że projekt ten jest obecnie przedmiotem prac Rady Unii Europejskiej.
Jednocześnie informujemy, że Polska popiera ideę wprowadzenia przepisów ustanawiających minimalne warunki utrzymywania kurcząt przeznaczonych do produkcji mięsa. W Polsce od dnia 26 marca 2004 roku obowiązują przepisy regulujące minimalne warunki utrzymywania wszystkich zwierząt gospodarskich, w tym również kurcząt  przeznaczonych do produkcji mięsa (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. nr 167, poz. 1629, z późno zm.)

Jednakże Polska nie może poprzeć projektu dyrektywy Rady w zakresie obsady kurcząt na m2 powierzchni użytkowej ze względu na rygorystyczne ograniczenie tej obsady (w stosunku do przepisów obowiązujących obecnie w Polsce). Ograniczenie obsady spowoduje wzrost kosztów na jednostkę produkcji, a tym samym obniży konkurencyjność produkcji nie tylko w Polsce, ale również w całej Wspólnocie Europejskiej w stosunku do krajów trzecich, które nie będą zobowiązane do stosowania określonych dyrektywą wymagań.
Komisja Europejska przed przedstawieniem projektu  Radzie prowadziła prace przygotowawcze. Obejmowały one konsultacje z głównymi przedstawicielami przemysłu, organizacjami ochrony konsumentów i dobrostanu zwierząt oraz dyskusje z przedmiotowymi ekspertami z Państw Członkowskich. W ramach tych prac zorganizowano wiele grup roboczych złożonych z przedstawicieli Państw Członkowskich, a także wizytę o charakterze informacyjnym w Szwecji, przygotowaną przez szwedzkie Ministerstwo Rolnictwa, pokazującą praktyczne zastosowanie szwedzkiego programu na rzecz dobrostanu kurcząt.
Ponadto informujemy, że nad projektem dyrektywy pracują doświadczeni pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii, którzy również reprezentują Polskę w posiedzeniach grup roboczych Rady UE w tym zakresie.
p.o Dyrektor Departamentu
Wojciech Wojtyra


Co możesz zrobić?

Napisz list do hipermarketu
W Polskich sklepach i hipermarketach nie istnieją jeszcze alternatywy dla intensywnie hodowanego mięsa kurcząt. W niektórych  krajach (Francja, Wielka Brytania i inne) istnieje znakowanie mięsa z informacją o jego produkcji i pochodzeniu. W sklepie można wybrać mięso z produkcji ekologicznej, albo mięso wyprodukowane „bez okrucieństwa”.
Jako konsument możesz coś zmienić!
Napisz list do najbliższego hipermarketu z pytaniem czy w sklepach ich sieci można kupić mięso pochodzące z produkcji ekologicznej lub też oznaczone znakiem „mięso bez okrucieństwa”. Jeżeli nie, to czy zamierzają wprowadzić takie znakowanie w najbliższej przyszłości.

Poniżej podajemy adresy najpopularniejszych sieci sklepów do których można pisać w tej sprawie:   

 

Euro sklep” S.A
Prezes Maria Kręcina
Ul. Kamińskiego 19
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: biuro@euro.bielsko.pl

Biedronka
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A
Dyrektor ds. Kontroli Jakości
Sylwia Krzyżycka
Ul. Postępu 17D
02-676 Warszawa
biedronka_biuro@jmpolska.com

Hypermarches Auchan
Direction Generale
Dyrektor Generalny Francois Colombie
Ul. Techniczna 2
05-500 Piaseczno

MAKRO Cash and Carry Polska S.A
Dyrektor Działu Spożywczego
Zbigniew Pietrzak
Ul. Krakowska 61
02-183 Warszawa

TESCO Polska SA
Dyrektor Generalny: Czesław Grzesiak
adres: Kapelanka 56
30-347 Kraków

Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o.
Dział Zakupów
ul. Poznańska 48, Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne

Leader Price
02-801 Warszawa
ul. Puławska 427
kontakt@leaderprice.pl

PSH Lewiatan
Prezes Wojciech Kruszewski
Ul. Bastionowa 19
61-663 Poznań
centrala@lewiatan.com.pl

Żabka Polska S.A.

ul. Ogrodowa 12

61-821 Poznań

tel. 061 85 63 700

wspolpraca@zabka.pl

Carrefour Polska
Dyrektor Arkadiusz Marszewski
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa
Maria_cieslikowska@carrefour.com

Ahold Polska Sp. z o.o
ul. Gabrieli Zapolskiej 38
30-126 Kraków
komunikacja@ahold.pl

PSH MarcPol
ul. Żurawia 32
00-515 Warszawa
marcpol@marcpol.com.pl

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o.
Agnieszka Skietniańska
Kierownik Działu Kontroli Jakości
ul. Szybka 6-10
50-421 Wrocław
reklamacje-uwagi@kaufland.pl

Géant Polska Sp. z o.o.
Pani Agnieszka Rutkowska
Dyrekcja Generalna
02-801 Warszawa
ul. Puławska 427
oferta.handlowa@geant.pl

KZRSS Spółdzielni Spożywców SPOŁEM
Ul. Grażyny 13/5
02-548 Warszawa
kzrss@spolem.org.pl

 

Napisz list do swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim

Zapytaj jakie jest ich stanowisko w sprawie podnoszenia standardów w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Poniżej znajdziesz dane adresowe polskich Europarlamentarzystów

 

FilipAdwent,adres Biura Poselskiegoul. Klonowa 10a, 05-806 Komorówe-mail: f.adwent@filipadwent.pl, fadwent@europarl.eu.int;

Adam Bielan, adres Biura Poselskiego: ul. Łobzowska 35/4, 31-139 Kraków, e-mail: abielan@europarl.eu.int;

Jerzy Buzek, adres do posła w Strasburgu: Magdalena Sałek, Bat Louise Weiss, T11007, Allee du Printemps, BP 10024F, F- 67070, Strasbourg Cedex,e-mail: jbuzek@europarl.eu.int;

Zdzisław Chmielewski, adres Biura Poselskiego: ul. Czesława 9 ( sekretariat- III p., pok. 31), 71-504 Szczecin, e-mail: zchmielewski@europarl.eu.int;

Sylwester Chruszcz, adres Biura Poselskiego: al. Jedności Narodowej 50, 70-413 Szczecin, e-mail: schruszcz@europarl.eu.int;

Marek Czarnecki, adres Biura Poselskiego: ul. Nowy Świat 47, 00-042 Warszawa, e-mail: mczarnecki@europarl.eu.int;

Ryszard Czarnecki, adres Biura Poselskiego: ekipa@RyszardCzarnecki.pl , biuro@RyszardCzarnecki.pl, rczarnecki@europarl.eu.int;

Anna Fotyga, adres Biura Poselskiego: ul. Kopernika 6/2,81-846 Sopot, e-mail: afotyga@europarl.eu.int;

Bronisław Geremek, adres Biura Poselskiego: ul. Marszałkowska 77/79, VI p., 00-683 Warszawa, e-mail: bgeremek@europarl.eu.int;

Lidia GERINGER de OEDENBERG, adres Biura Poselskiego: ul. Rynek 7, 50-106 WROCŁAW, e-mail: lgeringer@europarl.eu.int;

Adam Gierek, adres Biura Poselskiego: ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, e-mail: agierek@europarl.eu.int;

Maciej Giertych, adres do korespondencji: Polska: ul. Kusnierska 2A/2, 62-035 KÓRNIK,Strasbourg: Bât. Louise Weiss T11093 Allée du Printemps BP 10024/F, F-67070 Strasbourg Cedex, e-mail : mgiertych@europarl.eu.int;

Genowefa Grabowska, adres Biura Poselskiego: ul: Jana 10/ 2, 40 - 012 Katowice, Osoba kontaktowa: Tomasz May, e-mail: ggrabowska@europarl.eu.int;

Dariusz Grabowski, adres Biura Poselskiego: ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa, e-mail: dariusz@grabowski.pl ,dgrabowski@europarl.eu.int;

Małgorzata Handzlik, adres Biura Poselskiego: ul. Wzgórze 20, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: bielsko@malgorzatahandzlik.com,mhandzlik@europarl.eu.int;

Stanisław Jałowiecki, adres Biura Poselskiego: ul. Krakowska 9, 45-018 Opole, e-mail:biuro@jalowiecki.pl ,sjalowiecki@europarl.eu.int;

Mieczysław Janowski, adres Biura Poselskiego: ul. Targowa 1 pok. 101, 35-959 Rzeszów, e-mail: biuro@janowski.rzeszow.pl , mjanowski@europarl.eu.int;

Filip Kaczmarek, adres Biura Poselskiego: ul. Zwierzyniecka 13/15, 60-813 Poznań, e-mail: filip@filipkaczmarek.pl , fkaczmarek@europarl.eu.int;

Michał Kamiński, adres Biura Poselskiego: Okręg Wyborczy Nr 4, ul. Koszykowa 10, 00-564 Warszawa, e-mail:biuro@michalkaminski.pl , mkaminski@europarl.eu.int; Bogdan Klich, adres Biura Poselskiego: ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków, e-mail: bklich@europarl.eu.int ;

Urszula Krupa, adres Biura Poselskiego: ul. Piotrkowska 215, 90- 451 Łódź, e-mail: ukrupa@europarl.eu.int;

Wiesław Kuc, adres Biura Poselskiego: ul. 3-go Maja 10/3, 20-078 Lublin, e-mail: mitruta@poczta.omet.pl , wskuc@europarl.eu.int;

Barbara Kudrycka, adres Biura Poselskiego: ul. Warszawska 36 lok.1, Białystok,e-mail: biurobialystok@kudrycka.pl , bkudrycka@europarl.eu.int;

Jan Kułakowski, Stary Rynek 27/28, 61-772 Poznań, e-mail: biuro@kulakowski.poznan.pl, jkulakowski@europarl.eu.int;

Zbigniew Kuźmiuk, adres Biura Poselskiego: ul. Żeromskiego 94, Radom 26- 600, e-mail: radom@kuzmiuk.pl , zkuzmiuk@europarl.eu.int;

Janusz Lewandowski, adres Biura Poselskiego: ul. Świętojańska 60/2, 81-393 Gdynia, e-mail:biuro@januszlewandowski.pl , jlewandowski@europarl.eu.int;

Bogusław Liberadzki, adres Biura Poselskiego: Aleje Ujazdowskie 37/7, 00-540 Warszawa, e-mail: biuro@liberadzki.pl , bliberadzki@europarl.eu.int;

Marcin Libicki, adres Biura Poselskiego: ul. Szkolna 5, 61-832 Poznań, e-mail: mlibicki@europarl.eu.int;

Jan Masiel, Parlament Europejski Rue Wiertz ASP 04E258 BE-1047 Bruksela, e-mail: jtmasiel@europarl.eu.int;

Jan Olbrycht, adres Biura Poselskiego: ul. 3 Maja 17/2, 40-097 Katowice, e-mail: biuro@janolbrycht.pl, jolbrycht@europarl.eu.int;

Janusz Onyszkiewicz, adres Biura Poselskiego: ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, e-mail: onyszkiewicz@csm.org.pl, jaonyszkiewicz@europarl.eu.int;

Bogdan Pęk, adres Biura Poselskiego: ul. Starowiślna 1/3, 31-038 Kraków, e-mail: biuro.bogdanpek@neostrada.pl, bpek@europarl.eu.int;

Józef Pinior, adres Biura Poselskiego: ul. Kościuszki 35b, 50-011 IIIp. Wrocław, e-mail: jpinior@europarl.eu.int;

Mirosław Mariusz Piotrowski, adres Biura Poselskiego: ul. Tomasza Zana 39, II p., 20-601 Lublin, e-mail: info@piotrowski.org.pl, mpiotrowski@europarl.eu.int;

Paweł Piskorski, adres Biura Poselskiego: Aleje Ujazdowskie 18 Ip., 00-478 Warszawa, e-mail: kontakt@piskorski.pl, pbpiskorski@europarl.eu.int;

Zdzisław Podkański, adres Biura Poselskiego: ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, e-mail: zzpodkanski@europarl.eu.int;

Jacek Protasiewicz, adres Biura Poselskiego: ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław, e-mail: jprotasiewicz@europarl.eu.int;

Bogusław Rogalski, adres Biura Poselskiego: ul. Mickiewicza 4/303, 10-549 Olsztyn, e-mail:boguslawrogalski@tlen.pl , brogalski@europarl.eu.int;

Dariusz Rosati, adres Biura Poselskiego: ul. Lwowska 5/3a, 00-660 Warszawa, e-mail: dariusz@rosati.p, drosati@europarl.eu.int;

Wojciech Roszkowski, adres Biura Poselskiego: ul. 3 maja 36, 40-097 Katowice, e-mail:wojciech@roszkowski.pl, wroszkowski@europarl.eu.int;

Leopold Rutowicz, adres Biura Poselskiego: ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków, e-mail: biuro@leopoldrutowicz.pl; ljrutowicz@europarl.eu.int;

Jacek Saryusz-Wolski, adres Biura Poselskiego: ul. Rewolucji 1905 nr 9, 90-273 Łódź, e-mail:biuro@jaceksaryusz-wolski.pl, jsaryuszwolski@europarl.eu.int;

Czesław Siekierski, adres Biura Poselskiego: ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce, e-mail: csiekierski@europarl.eu.int;

Marek Siwiec, adres Biura Poselskiego: ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, e-mail: biuro@mareksiwiec.pl, msiwiec@europarl.eu.int;

Bogusław Sonik, adres Biura Poselskiego: ul. Kanoniczna 12/1, 31-002 Kraków, e-mail: boguslawsonik@boguslaw.sonik.pl, bsonik@europarl.eu.int;

Grażyna Staniszewska, adres Biura Poselskiego: ul. Krasińskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: gstaniszewska@europarl.eu.int;

Andrzej Szejna, adres Biura Poselskiego: ul. Sienkiewicza 68, 25-310 Kielce, e-mail: aszejna@europarl.eu.int;

Konrad Szymański, adres Biura Poselskiego: pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, e-mail: listy@konradszymanski.pl, kszymanski@europarl.eu.int;

Witold Tomczak, adres: ul. Marcinkowskiego 17/42 PL-63-600 Kępno, e-mail: wtomczak@europarl.eu.int;

Wojciech Wierzejski, Bât. Louise Weiss, T11091, Allée du Printemps, BP 10024/F, F-67070 Strasbourg Cedex, e-mail: wwierzejski@europarl.eu.int;

Janusz Wojciechowski, adres Biura Poselskiego: ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, e-mail: jwojciechowski@europarl.eu.int;

Zbigniew Zaleski, adres Biura Poselskiego: ul. Czesława 9 ( sekretariat- III p., pok. 31), 71-504 Szczecin, e-mail: zzaleski@europarl.eu.int;

Tadeusz Zwiefka, adres Biura Poselskiego:Plac Wolności 1, 85-004 Bydgoszcz, e-mail: tzwiefka@europarl.eu.int

 

Zainteresuj naszymi działaniami swoją rodzinę, przyjaciół, szkoły, firmy 

Rozdawaj ulotki dotyczące kampanii na rzecz poprawy dobrostanu kurczaków hodowanych na mięso Kurka wolna!

( do zamówienia w Klubie Gaja). Im nas więcej, tym wiecej możemy zmienić.

 


AKTUALNOŚCI


Lepsza przyszłość dla kur niosek

Unia Europejska wprowadza zakaz konwencjonalnej produkcji jajek w systemie klatkowym.

Nowe przepisy będą obowiązywać od stycznia 2012 roku. Markos Kyprianou, Komisarz do Spraw Zdrowia, powiedział :"Komisja Europejska wysłuchała żadań konsumentów z krajów Unii Europejskiej i podjęła konkretne działania na rzecz poprawy dobrostanu kur niosek. Ostateczny termin, od którego będzie obowiązywać zakaz konwencjonalnej produkcji jajek w systemie klatowym to 2012 rok i nie ma powodu aby go odkładać."

 

 

 

 

 


Klub Gaja w Brukselii

Bruksela, 19-21.04.2006

Plenarne posiedzenie Eurogroup for Animal Welfare zostało poprzedzone spotkaniem przygotowanym pzrez TAIX. W Brukseli organizacje pozarządowe zajmujące się dobrostanem i prawami zwierząt z nowych krajów UE oraz z Bułgarii i Rumunii były szkolone i informowane w kwestiach prawnych i ekonomicznych przygotowywanych przez agendy Unii Europejskiej.Swoją prezentację na tym spotkaniu miał Jacek Bożek z Klubu Gaja, który mówił o prowadzonej w Polsce kampanii Kurka wolna, dotyczacej polepszenia dobrostanu brojlerów hodowanych w warunkach przemysłowych ( wielkich fermach). Duża część spotkania plenarnego została zdominowana pzrez wystąpienia dotyczące ptasiej grypy i jej aspektów ekonomicznych i społecznych. Dyskusja obracała sie wokół działań jakie mogą i powinny podjąć organizacje pozarządowe w związku z problemami wynikajacymi z pojawienia sie zagrożeń związanych z ptasią grypą. Niezwykle interesujaca okazała się także prezentacja dotycząca handlu ptakami egzotycznymi, ogromnej skali tego zjawiska i możliwego wpływu rozprzestrzeniania sie ptasiej grypy poprzez spzredaż i wykorzystanie dzikich gatunków ptaków. Przedstawiciele krajów wyszechradzkich podjęli także decyzję o podjęciu wspólnych działań, które mogłyby doprowadzić do ściślejszej współpracy działających w Polsce, Słowenii, Czechach i na Węgrzech organizacji praw zwierząt.


Happening Kurka Wolna!

Kampanię Kurka wolna w Polsce wspiera nowy happening Klubu Gaja pod tym samym tytułem - "Kurka Wolna!", który został zaprezentowany po raz pierwszy na Dniu Ziemi w Warszawie, 23 kwietnia 2006.

Jest to symboliczna opowieść o Rajskim Ptaku, który staje się zniewolonym przez człowieka przedmiotem, wykorzystywanym, hodowanym, pozbawionym szacunku i godności.
Mógłby jak Feniks odradzać się i nieść Człowiekowi, swojemu bratu, słoneczny przekaz mocy i braterstwa. My jednak nie odczytujemy tych znaków, dążymy do podporządkowania sobie wszystkiego. Jesteśmy nienasyceni, jak samozjadający, samowyniszczający się potwór. Feniks może nas jednak uratować, gdyż to właśnie w nim, bajecznym ptaku, mieści się niszczenie i odtwarzanie. Gdybyśmy tylko zechcieli to zobaczyć, zatrzymując się na chwilę, kierując swoje oczy ku słońcu i sercu.
Happening „Kurka wolna” składa się z dwóch planów, które nakładają się na siebie, tak jak w  rzeczywistości przenika się sfera ducha i materii. W obrazach prezentowanych przez Klub Gaja widzimy i Rajskiego Ptaka i hodowlanego kurczaka. Rozmawiają z widzem mitologia i wycinki z gazet oraz cytaty z telewizyjnych programów.
Hałas i muzyka przenikają się tak jak szum informacyjny z jasnym przekazem ważnych myśli i idei.
Klub Gaja chce wciągnąć widza w rozmowę o teraźniejszości. Kim jest Ptak? Czy kura to siostra orła? Dlaczego boimy się martwych łabędzi? Czy przestaliśmy kochać bociany? Chcielibyśmy, abyś widzu przystanął na chwilę, zrozumiał że oddychasz tym samym powietrzem co drzewa i ptaki. Spróbuj.
Happening „Kurka Wolna”
Pomysł i reżyseria: Jacek Bożek
Scenografia: Beata Tarnawa
Udział biorą: Jacek Bożek, Paweł Grzybowski, Jarosław Kasprzyk, Szymon Kułakowski, Leszek Chaja, Beata Tarnawa, Halina Sobańska

 


Od dłuższego czasu musimy jako Klub Gaja zabierać głos w toczącej sie dyskusji dotyczącej ptasiej grypy i jej skutków dla ludzi i zwierząt. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i nie zamierzamy działać w sposób nieprzemyslany i emocjonalny. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że misją i rolą Klubu Gaja jest ochrona zwierząt, dlatego też zawsze tam, gdzie nie trzeba zadawać niepotrzebnego cierpienia zwierzętom, będziemy o tym mówić i przypominać. Życie ludzkie jest nadrzędne. Z tym się zgadzamy, przypominając jednak, iż to właśnie od nas - ludzi zalezy los milionów czujących istot - zwierząt. Pamiętajmy o tym.

 

Jak zabijać kury chore na ptasią grypę?

Ptasia grypa. Pakowanie ptaków do worków i palenie ich żywcem - takie sceny z krajów dotkniętych ptasią grypą widzimy w telewizji. W Polsce ma być inaczej
Kilka dni temu media poinformowały, że Inspekcja Weterynaryjna planuje zagazowywać kury w ramach ćwiczeń przed epidemią ptasiej grypy. - Dostaliśmy mnóstwo maili od oburzonych ludzi. Ćwiczenia w zabijaniu - to brzmi makabrycznie, więc zwróciliśmy się o wyjaśnienia do głównego lekarza weterynarii - mówi Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

- Rzeczywiście planujemy próbnie zagazować kury, ale takie, które hodowca i tak przeznaczył do rzeźni, więc nie skrócimy im życia - powiedział "Gazecie" główny lekarz weterynarii Krzysztof Jażdżewski. - Chodzi o to, żeby przetestować metodę, której chcemy użyć do likwidacji chorych stad, i ewentualnie ją udoskonalić.

- Uśmiercanie za pomocą dwutlenku węgla to najbardziej humanitarna z metod uboju, bo oszczędza zwierzętom cierpień i jest dość niezawodna. Nie mam zastrzeżeń, aby w ten właśnie sposób zabijać chore na grypę ptaki. W ogóle byłoby dobrze, gdyby tę metodę powszechnie wprowadzono w polskich ubojniach drobiu. Wywalczyły to m.in. organizacje obrońców zwierząt w Wielkiej Brytanii - mówi Jacek Bożek. Klub Gaja ma obietnicę głównego lekarza weterynarii, że w razie ćwiczeń w zagazowywaniu kur działacze Klubu będą mogli obserwować, czy wszystko przebiega z poszanowaniem ustawy o ochronie zwierząt.

Stowarzyszenie Empatia, które promuje wegetarianizm i jest przeciwne zabijaniu zwierząt, wydało oświadczenie w sprawie próbnego gazowania kur. „Pomysł próbnego gazowania ptaków w ramach »ćwiczeń« nie jest niczym zaskakującym i wyjątkowym, jeśli rozpatrywać go w ramach okrutnej logiki przemysłowej eksploatacji zwierząt. (...) Masowa rzeź zwierząt dokonuje się codziennie poza reflektorami mediów. Jej warunki są porównywalne lub gorsze niż te, z którymi możemy mieć do czynienia w ramach »ćwiczeń « przykuwających w ostatnich dniach uwagę opinii publicznej”.

Nie jest jeszcze pewne, że próbne gazowanie kur się odbędzie. - Nie wiem, czy zdążymy przed ptasią grypą - mówi dr Jażdżewski.

Jak ma w praktyce wyglądać zabijanie już chorych stad?
Dr Jażdżewski: - Mamy umowę z trzema firmami w Polsce, które w razie potrzeby przyjadą na miejsce i zrobią wszystko, co trzeba. Na koszt państwa, więc nie ma obawy, że hodowcy będą pokątnie w niekontrolowany sposób wybijać stada, żeby oszczędzić pieniądze. Ekipa przyjedzie, uszczelni kurnik i wpompuje do niego odpowiednią ilość dwutlenku węgla, po którym ptaki po prostu zasną. Pojawiły się plotki, że chcemy to robić tlenkiem węgla, po którym następuje śmierć przez uduszenie, ale to nieprawda.

Jażdżewski mówi, że tę metodę przetestowano we Francji, w Irlandii i Wielkiej Brytanii - z powodzeniem.

Ewa Siedlecka, Gazeta Wyborcza, 27.02.2006 rok.

 

Nasz list do Głównego Lekarza Weterynarii w tej sprawie 

Szanowny Pan
Krzysztof Jażdżewski
Główny Lekarz Weterynarii 
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

W związku z pojawieniem się w mediach informacji dotyczących planów uśmiercenia drobiu w ramach ćwiczeń sprawdzających gotowość odpowiednich służb do walki z ptasią grypą, Klub Gaja prosi o natychmiastową odpowiedź na podstawie jakich przepisów obowiązującego w Polsce prawa podjęta zostanie decyzja oraz kto taką decyzję wyda? Czy rozpatrywali Państwo alternatywne warianty sprawdzenia gotowości odpowiednich służb do walki z ptasią grypą? Jeśli tak, prosimy o szczegółowe informacje o tych wariantach? Czy korzystali Państwo z doświadczeń innych krajów, które przeprowadziły podobne ćwiczenia?
Zdaniem naszego stowarzyszenia w ustawie „o ochronie zwierząt” niema żadnego przepisu zezwalającego na tego typu działanie.
Klub Gaja nie zgadza się by na potrzeby ćwiczeń uśmiercone zostały odczuwające istoty.

Z poważaniem

Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja

Wilkowice 20.02.2006 rok.


autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)