nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Co Robimy? » Ratujemy Zwierzęta » Wiwisekcja
Ratujemy Zwierzęta
aktualna pozycja:
» Zwierzę Nie Jest Rzeczą
» Zbieraj makulaturę - ratuj konie
» Przeciwko transportowi żywych koni
» Cyrk bez dzikich zwierząt
» Jeszcze żywy KARP
» Kampania "Kurka wolna!"
» Czy wiesz co jesz?
» Corrida - Bycza zabawa
» Ochrona płazów
Wiwisekcja
» Wegetarianizm
» Inne działania na rzecz zwierząt
» Jak możesz nam pomóc?

Wiwisekcja

Wielki wspólny sukces obrońców praw zwierzat!

Ssaki naczelne w Parlamencie Europejskim

Miło nam poinformować, że już ponad połowa wszystkich europosłów podpisała oświadczenie przeciwko wykorzystywaniu ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych!

Jest to wystarczajaca ilość, aby oświadczenie to zostało przyjęte jako oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego, a tym samym gwarancja tego, że Komisja Europejska potraktuje tę kwestię jako priorytetową podczas planowanej nowelizacji Dyrektywy dotyczącej eksperymentów na zwierzętach. (Dyrektywa Rady nr 86/609/EEC).

Wszystkim, którzy wsparli nasze działania gorąco dziekujemy. To dzieki Państwa listom i e-mailom udało nam się zwrócić uwagę eurodeputowanych na problem ssaków naczelnych wykorzystywanych w eksperymentach naukowych


Pomóż ssakom naczelnym - wyślij list do Europosła!

Już 290 europosłow podpisało oświadczenie przeciwko wykorzystywaniu ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych! Do 6 wrzesnia musimy zdobyć jeszcze 100 podpisów europosłów, aby oświadczenie zostało przyjete jako oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Wielu polskich eurodeputowanych już podpisało oświadczenie (prawie 50%.. to bardzo dobry wynik!).

To dzieki Państwa listom i e-mailom udało nam się zwrócić uwagę eurodeputowanych na problem ssaków naczelnych wykorzystywanych w eksperymentach naukowych.
Od 10 do 12 lipca również  przedstawicielka Eurogroup for Animals na Polskę spotykała się z eurodeputowanymi w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu i zwracała się do nich z prośbą o podpisanie  oświadczenia pisemnego.

Zachęcamy wszystkich do wysyłania e-maili do polskich europosłów, którzy jeszcze nie podpisali tego oświadczenia. Poniżej podajemy ich adresy e-mail oraz wzór listu. 

Bielan, Adam Jerzy

adamjerzy.bielan@europarl.europa.eu
Chmielewski, Zdzislaw Kazimierz

zdzislaw.chmielewski@europarl.europa.eu
Chruszcz, Sylwester

 sylwester.chruszcz@europarl.europa.eu
Giertych, Maciej Marian

maciejmarian.giertych@europarl.europa.eu
Golik, Bogdan

bogdan.golik@europarl.europa.eu
Grabowski, Dariusz Maciej

dariuszmaciej.grabowski@europarl.europa.eu
Jalowiecki, Stanislaw
stanislaw.jalowiecki@europarl.europa.eu
Kaminski, Michal Tomasz
michal.kaminski@europarl.europa.eu
Klich, Bogdan Adam
bogdan.klich@europarl.europa.eu
Krupa, Urszula
urszula.krupa@europarl.europa.eu
Kudrycka, Barbara
barbara.kudrycka@europarl.europa.eu
Liberadzki, Boguslaw Marian
boguslaw.liberadzki@europarl.europa.eu
Libicki, Marcin
marcin.libicki@europarl.europa.eu
Olbrycht, Jan Marian
jan.olbrycht@europarl.europa.eu
Onyszkiewicz, Janusz
janusz.onyszkiewicz@europarl.europa.eu
Pek, Bogdan

bogdan.pek@europarl.europa.eu
Pinior, Józef

jozef.pinior@europarl.europa.eu
Piotrowski, Miroslaw Mariusz

miroslaw.piotrowski@europarl.europa.eu
Podkanski, Zdzislaw Zbigniew

zdzislawzbigniew.podkanski@europarl.europa.eu
Protasiewicz, Jacek

jacek.protasiewicz@europarl.europa.eu
Rogalski, Boguslaw

boguslaw.rogalski@europarl.europa.eu
Rosati, Dariusz Kajetan

dariusz.rosati@europarl.europa.eu
Roszkowski, Wojciech

wojciech.roszkowski@europarl.europa.eu
Rutowicz, Leopold Józef

leopoldjozef.rutowicz@europarl.europa.eu
Saryusz-Wolski, Jacek Emil
jacek.saryusz-wolski@europarl.europa.eu
Siekierski, Czeslaw Adam

czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
Siwiec, Marek Maciej
marek.siwiec@europarl.europa.eu
Szejna, Andrzej Jan

andrzejjan.szejna@europarl.europa.eu
Tomczak, Witold
witold.tomczak@europarl.europa.eu
Zaleski Zbigniew
zbigniew.zaleski@europarl.europa.eu


Wykorzystywanie ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych

Grupa posłów w Parlamencie Europejskim w oświadczeniu pisemnym wzywa Komisję Europejską i Radę Ministrów do ustalenia harmonogramu działań w celu zastąpienia wszystkich eksperymentów wykorzystujących ssaki naczelne przez alternatywne eksperymenty. Posłowie wzywają także do priorytetowego potraktowania położenia kresu wykorzystywaniu w eksperymentach naukowych ssaków naczelnych i schwytanych na wolności pozostałych małp.

Pełen tekst oświadczenia możesz przeczytać tutaj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2007-0040+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL

 

19 czerwca 2007 Klub Gaja wraz z innymi członkami obserwatorami Eurogroup for Animals w Polsce wysłał list do polskich europarlamentarzystów z prośbą o poparcie tego oświadczenia. 

 

Ssaki naczelne charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością, możemy wyodrębnić tu aż 235 gatunków. Tradycyjnie wśród naczelnych wyróżnia się kilka grup: małpiatki, wąskonose małpy ciepłych krajów Starego Świata, szerokonose małpy Nowego Świata żyjące w tropikach Ameryki, małpy człekokształtne i ludzie. 

W Unii Europejskiej każdego roku w badaniach naukowych i testach wykorzystywanych jest około 10 000 ssaków naczelnych głównie w badaniach służących rozwijaniu i testowaniu nowych leków i szczepionek. Badania przeprowadzone w 2006 roku przez Komisję Europejską wykazały że ponad 80% obywateli UE uznało wykorzystywanie w eksperymentach ssaków naczelnych za nie do przyjęcia. Wiele gatunków ssaków naczelnych jest zagrożonych wyginięciem, a schwytane na wolności ssaki naczelne nadal wykorzystywane są w laboratoriach. Ssaki naczelne są bardzo inteligentnymi, czującymi zwierzętami. Tworzą złożone relacje interpersonalne i przejawiają pełen zakres emocji. Są bardzo bliskie ludziom pod względem swojej biologii. Prawie wszystkie gatunki naczelnych mają ponad 90% DNA wspólnego z ludźmi i jak stwierdzono, mają zdolność odczuwania wielkich cierpień w niewoli. Nie ulega wątpliwościom, że ssaki naczelne doświadczają bólu i cierpienia w rezultacie bycia poddawanym badaniom laboratoryjnym i testom.

 

Możesz pomóc!

Jeśli połowa wszystkich posłów podpisze oświadczenie, zostanie ono przyjęte jako oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. W wyniku tego, Komisja Europejska potraktuje tę kwestię jako priorytetową podczas planowanej nowelizacji Dyrektywy dotyczącej eksperymentów na zwierzętach. (Dyrektywa Rady nr 86/609/EEC). Ostateczny termin składania oświadczenia: 6.09.2007

Możesz napisać list do swojego Europosła na jego adres w Polsce lub w Brukseli z prośbą o podpisanie oświadczenia pisemnego dotyczącego wykorzystywania ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych.

Adresy polskiech europarlamentarzystów dostępne są na stronie: http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=PL&language=PL

Poniżej podajemy przykładowy wzór listu. Możesz napisać do więcej niż jednego posła:

Szanowny Panie Pośle/ Szanowna Pani Poseł,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podpisanie oświadczenia pisemnego w sprawie wykorzystywania ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych (Oświadczenie pisemne 0040/2007). Jestem przeciwny wykorzystywaniu ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych i uważam że eksperymenty te powinny zostać jak najszybciej zastąpione alternatywnymi eksperymentami nie wykorzystującymi zwierzęta. W związku z powyższym uważam, że polscy Parlamentarzyści w UE powinni aktywnie włączyć się w działania mające na celu położenia kresu wykorzystywaniu w eksperymentach naukowych ssaków naczelnych

Z poważaniem


Stanowisko Eurogrup dotyczące REACH

Eurogroup for Animal Welfare  Wrzesień 2004

 

WPROWADZENIE
We wrześniu 2003 roku Komisja Europejska opublikowała propozycję nowego, unijnego rozporządzenia dotyczącego rejestracji, oceny oraz autoryzacji substancji chemicznych (z ang. REACH), w celu poprawienia i ujednolicenia europejskiego ustawodawstwa dotyczącego substancji chemicznych. Cele nowego ustawodawstwa, to przede wszystkim promocja bezpiecznego stosowania substancji chemicznych oraz poprawienie ochrony zdrowia człowieka i środowiska naturalnego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Nowe prawodawstwo skierowane jest także ku podtrzymaniu i poprawieniu konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego, zwiększeniu przejrzystości produkcji oraz promowaniu metod testowania bez udziału zwierząt.
Według REACH, substancje chemiczne, które są produkowane, bądź importowane w ilościach 1 tony lub więcej rocznie, muszą być rejestrowane. W celu zarejestrowania substancji chemicznej, producent lub importer będzie zmuszony do przedłożenia informacji na jej temat, zależnie od ilości wyprodukowanej. Załączniki od V do VIII propozycji Rozporządzenia, wyszczególniają informacje wymagane od producenta lub importera dla rejestracji substancji produkowanych, bądź importowanych w ilościach 1 tony lub więcej, 10 ton i więcej, 100 ton i więcej oraz 1 000 ton lub więcej rocznie. System REACH rozróżnia substancje w prowadzone (z ang. "phase-in substances") oraz substancje nie wprowadzane (z ang. "non-phase-in substances"). Substancje w prowadzone to około 100 000 substancji chemicznych, które zostały wypuszczane na rynek przed rokiem 1981, gdy obowiązywał ówczesny system rejestracji dla nowych substancji chemicznych (Dyrektywa 79/831/EEC w niosła popraw ki do Dyrektywy 67/548/EEC). Substancje te stanowią ponad 97% wszystkich chemikaliów w UE. Około 30 000 z nich jest produkowana w ilościach 1 tony lub więcej rocznie. Substancje nie wprowadzone, to wszystkie nowe substancje chemiczne, które będą importowane lub produkowane po wejściu w życie Rozporządzenia. Substancje już zgłoszone (notyfikowane) zgodnie z obecnym ustawodawstwem będą traktowane jako zarejestrowane.
Eurogrupa ds. Dobrostanu Zwierząt popiera celowość programu REACH. Jednakże, jeśli 'zostanie on w prowadzony w obecnym kształcie, spowoduje wykorzystanie milionów zwierząt w celach eksperymentalnych. Niedopuszczalnym jest, żeby obecne propozycje prawne dopuszczały dodatkowe testowanie bez zapewnienia powszechności oraz wymiany wszystkich istniejących danych z badań z udziałem zwierząt, włączając również inne istotne dane, które zapobiegają testom na zwierzętach. Ponadto, obecna propozycja Komisji prawdopodobnie przyniesie skutek w postaci wielkiego programu testowania substancji chemicznych na zwierzętach, który niekoniecznie wygeneruje informacje właściwe dla ochrony zdrowia człowieka i otoczenia. Nie udało się wprowadzić odpowiedniego programu, który dążyłby do zidentyfikowania i zaadoptowania informacji dla określonych substancji oraz gromadzenia danych dotyczących metod testowania bez udziału zwierząt.

ZALECENIA

Eurogrupa pragnie, aby rozporządzenie REACH zawierało:
1. Obowiązek udostępniania i wymiany istniejących danych z badań z udziałem zwierząt,
włączając w to dane na temat stosowania i sposobów ich w prowadzania. Powinien też zostać określony nieprzekraczalny termin zgłaszania danych do rejestracji wstępnej substancji w prowadzonych.
2. Elastyczny system zapewniający potrzebę rejestracji jedynie danych niezbędnych do ochrony zdrowia człowieka i środowiska naturalnego po to, by dane nigdy nie były generowane, gdy nie są przydatne do oceny bezpieczeństwa chemikaliów .
Elastyczne procedury testowania, w tym zbieranie i wymianę wszystkich dostępnych danych dotyczących ochrony przed zagrożeniami, zebranych na podstawie badań struktur chemicznych oraz ich modeli komputerowych, jak również przez wykorzystanie wszystkich dostępnych metod badań in vitro i innych metod bez udziału zwierząt.
3. Pełne wykorzystanie metod testowania bez udziału zwierząt dla dostarczenia nowych danych.
4. System zapewniający wstrzymywanie testów, gdy tylko wyniki badań poszczególnych efektów toksykologicznych wskażą na potrzebę uściślenia procedur kontrolnych.
5. Listę wszystkich obecnie dostępnych metod in vitro i innych metod bez udziału zwierząt, która byłaby zawarta w Załączniku X, a także procedurę niezwłocznego dodawania takich metod, gdy tylko stałyby się dostępne.
6. Zobowiązanie zwiększenia środków finansowych i wysiłków Komisji, Państw Członkowskich oraz przedsiębiorców w celu przyśpieszenia badań nad metodami bez udziału zwierząt, ich zatwierdzania i w prowadzania. Wydzielenie części opłat rejestracyjnych na szybszy rozwój metod testowania bez udziału zwierząt.
7. Zapewnienie, że organizacje zajmujące się ochroną zwierząt będą rozpoznawane i powiązane jako grupy współdziałania (stakeholders), w szczególności przyglądania się pracy Agencji.

1. Obowiązek udostępniania i wymiany istniejących danych .

Problemy
Jest wielce prawdopodobne, że nie istnieją żadne informacje na temat niebezpiecznych skutków wykorzystania ogromnej ilości substancji chemicznych będących na rynku od ponad 20 lat, a które w ciągu najbliższych lat zostaną przedłożone do rejestracji w systemie REACH.
Przypuszcza się również, że znaczna część tych substancji jest produkowana lub importowana przez wielu potencjalnych rejestrujących i w to różnych ilościach. Ogromne znaczenie obowiązku udostępniania i wymiany istniejących danych zostało potwierdzone doświadczeniem zdobytym podczas realizacji programu oceny istniejących substancji czynnych w pestycydach. Raport Komisji opublikowany w 2001 ujawnia, że dla jednej tylko substancji chemicznej złożono 35 ocen i 11 dokumentów zawierających dane z badań z udziałem zwierząt (1). Ten przykład uwidacznia jak istotny staje się obowiązek wymiany danych, aby uniknąć niepotrzebnego przeprowadzania testów.
W Niemczech i Austrii taki obowiązek zgłaszania substancji chemicznych ma miejsce od wielu lat. Prawne opinie ekspertów mianowanych przez nienieckie Federalne Ministerstw o Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obrony (2) oraz nieniecki przemysł chemiczny (3) potwierdza, że taka obowiązkowa potrzeba wymiany już istniejących danych jest zgodna z prawem UE

Komisja konsekwentnie podtrzymuje, iż wymianę istniejących danych, z przeprowadzonych badań z udziałem zwierząt, jest obowiązkowe w proponowanym Rozporządzeniu. Pomimo iż, w Explanatory Memorandum istnieje zapis o obowiązkowym udostępnianiu danych ze względu na badane zwierzęta, taki tekst nie istnieje w samym Rozporządzeniu. W dodatku nie udało się ustanowić ścisłych wymagań dotyczących w drożenia jak i stosowania tych procedur, zapewniając przy tym jednolite wymianę wszystkich istniejących danych.
Pomimo, iż Artykuł 24 odnoszący się do substancji nie wprowadzonych, stwierdza że "raz przeprowadzone badania [na kręgowcach] nie powinny być powtarzane", następny Artykuł 25 (Udostępnianie istniejących danych pomiędzy rejestrującymi) pozwala rejestrującym nie wykorzystywać danych zgłaszanych przez poprzednich rejestrujących.
W przypadku substancji w prowadzonych, Artykuł 28 (Udostępnianie danych dotyczących badań na kręgowcach) pozwala rejestrującym na nie udostępnianie wyników badań oraz powielanie testów już raz przeprowadzonych.
W celu wykorzystania przejściowych przepisów, które pozwalają na późniejszą rejestrację substancji w prowadzonych (4), Artykuł 26 wymaga od potencjalnych rejestrujących wstępnej rejestracji ich substancji poprzez przedłożenie pewnych informacji. Ustalono dwa nieprzekraczalne terminy do ich przedłożenia, zależne od ilości, w jakich substancje są produkowane bądź importowane. W rezultacie nie zapewniono, że wszystkie istniejące wyniki badań będą przedstawione i udostępnione w najwcześniejszym możliwym terminie. Informacje przedłożone przed terminem późniejszym nie będą dostępne dla dokonujących wstępnej rejestracji substancji chemicznych w terminie wcześniejszym.
Komisja proponuje potencjalnym rejestrującym utworzenie konsorcjum dla potrzeb rejestracji danej substancji nie wprowadzonej. Potencjalni rejestrujący tę samą substancję w prowadzoną powinni uczestniczyć w Forum Wymiany Informacji o Chemikaliach (ang. Substance Information Exchange Forum - SIEF). Jednak ze względu na brak ścisłych wymogów udostępniania i wymiany danych, jeśli potencjalny rejestrujący zdecyduje się nie brać udziału w konsorcjum bądź forum, rośnie ryzyko, iż istniejące dane nie zostaną udostępnione a badania będą powielane.

Zalecenia
- Istotnym jest, aby obowiązek udostępniania i dzielenia istniejących danych był wyraźnie zawarty w tekście Rozporządzenia, zarówno w Części III (Udostępnianie danych i unikanie przeprowadzania niepotrzebnych badań) jak i w Postanowieniach.
- Artykuły opisujące wdrażanie i egzekwowanie udostępniania i wymiany danych (w szczególności Artykuł 25 (dla substancji nie wprowadzonych) oraz Artykuł 28 (dla substancji w prowadzonych) muszą zostać uściślone tak by nie wolno było, bez względu na okoliczności, ograniczać dostępu i nie dzielić się informacjami. Każdy potencjalny rejestrujący odnawiający udostępniania i dzielenia istniejących wyników testów na zwierzętach, bądź innych istotnych danych, które zapobiegłyby wykonywaniu kolejnych testów, nie powinien być dopuszczony do zarejestrowania substancji.
- W celu zapewnienia dostępu do wszystkich już istniejących wyników badań przed wstępną rejestracją należy ustalić jeden ostateczny termin składania danych.
- Tworzenie konsorcjum (dla substancji nie wprowadzonych) oraz SIEF (dla substancji
w prowadzonych) musi być obowiązkowe, by zapewnić zarówno łatwość udostępniania i wymiany wszystkich istniejących danych będących wynikiem testów na zwierzętach jak i innych istotnych danych, które zapobiegłyby powielaniu testów.

 

2. Wymogi rejestracji, a niezbędne informacje oraz spójne procedury testowania Problemy
Obecne wymagania dotyczące dostarczania informacji zawarte w Załącznikach odnoszą się do zakresów tonażu produkowanych substancji oraz standardowych wymogów przeprowadzania badań i niekoniecznie wiążą się z przestrzeganiem, ujawnianiem bądź zarządzaniem ryzykiem. Podejście takie zawodzi nie gwarantując jedynie gromadzenia danych niezbędnych do bezpiecznego stosowania. Problem ten nie jest dostatecznie ujęty w śród ścisłych zasad przystosowania w Załącznikach V i VIII, ani w instruktażu spełniania wymogów dostarczania informacji w Załączniku IV, czy też w głównych zasadach ich przystosowania w Załączniku IX. Pojęcia powyższe, opisane w Załącznikach IV i IX, są nieodpowiednio uporządkowane i niewystarczające. Ten system standardowych wymogów dostarczania informacji przy rejestracji prawdopodobnie przyniesie skutek w postaci przeprowadzenia dużej liczby testów na zwierzętach, których wyniki nie będą istotne dla ochrony zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, szczególnie, jeśli wymogi, co do metod testowania pozostaną niezmienione.

Zalecenia
- Wymagania dotyczące składanych informacji oraz reguł ich adaptacji zawarte w Załącznikach IV do IX muszą ustalać spójny system identyfikacji i dostosowywania informacji potrzebnych dla każdej danej substancji. Potrzebne informacje muszą zawierać dane dotyczące zastosowania, narażania oraz w y tyczne dotyczące bezpiecznego stosowania substancji.
- Załączniki muszą zawierać spójne procedury, w których to zebrane dane będą oceniane po każdym etapie, a decyzje dotyczące uzyskania dodatkowych informacji, będą opierać się na rezultatach z poprzednich etapów badań. Poprawki w niesione do Załączników od V do VIII (zobacz poniżej) powinny zostać poprzedzone poprzez zmianę połączonych wersji, pierwszej części Załącznika IV i Załącznika IX. Te zmiany powinny zostać wzięte pod uwagę zanim nowe testy zostaną przeprowadzone lub przedstawione.
Zapewni to rozsądne podejście do toksyczności oparte na ocenie bezpieczeństwa substancji chemicznych, w pełni wykorzystujące wszystkie istniejące dane (w tym dane z badań z udziałem ludzi), wagę dowodów, (ilościowe) zależności budowa aktywność ((Q)SARs), grupowanie substancji i wnioskowania przez analogię, a także wszystkich dostępnych metod badań i innych metod bez udziału zwierząt.
. [X) Załączników od V do VIII muszą także zostać w niesione popraw ki pozwalające na
elastyczne, indywidualne podejście, zapewniając przy tym pełen dostęp do wszystkich dostępnych metod testowania bez udziału zwierząt. Wszystkie istotne informacje zawierające dane z badań zwierzętach udziałem ludzi zwierzętach zwierząt, a także rezultaty testów bez udziału zwierząt, które oceniono jako bezpieczne, powinny zostać zaakceptowane.

3. Stosowanie metod testowania bez udziału zwierząt dla dostarczenia nowych danych Problemy
Eksperymenty na zwierzętach stanowią problem nie tylko natury etycznej, ale uwypuklają również słabe strony nauki i zamiast dostarczać informacji istotnych dla ochrony zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, mogą w prowadzać w błąd. Z drugiej strony, zatwierdzone metody testowania bez udziału zwierząt udowadniają swoją niezawodność w przewidywaniu skutków da człowieka oraz środowiska naturalnego.
Metody badań in vitro i inne metody bez udziału zwierząt, powinny być wykorzystywane wszędzie gdzie to jest możliwe.

Załącznik V zawiera standardowe wymagania informacyjne dla substancji wytwarzanych, bądź importowanych w ilości 1 tony lub więcej. W celu sprostania tym podstaw owym wymaganiom dane powinny być gromadzone na podstawie testów bez udziału zwierząt, (w Załączniku V wymieniono metody badania skóry i podrażnienia oczu, uszkodzenia skóry, właściwości mutagennych w warunkach in vitro, oraz ekotoksyczności z wyłączeniem zwierząt).
Wymieniony jest jeden test z udziałem zwierząt - Test Miejscowego Węzła Chłonnego dla określenia wrażliwości skóry. Załączniki VI, VII i VIII określają dodatkowe standardowe wymogi dostarczania informacji dla substancji wytwarzanych lub importowanych w ilościach 10, 100, 1000 ton i odpowiednio więcej. Opierają się one głów nie na testach z udziałem zwierząt i nie zawierają żadnych zatwierdzonych metod bez udziału zwierząt. Informacje, które muszą zostać przedłożone dla rejestracji substancji produkowanych w ilościach 100 i 1 000 ton, bądź więcej muszą zawierać propozycje przeprowadzenia testów spełniających wymogi informacyjne zawarte w Załącznikach VII i VIII. W Explanatory Memorandum stwierdza się, że "Załączniki [VII i VIII] zostały wybrane, ponieważ zawierają najbardziej kosztowne testy, a do ich przeprowadzenia potrzebna jest największa liczba kręgowców. Dlatego też z punktu widzenia ochrony zwierząt istotne jest przekonanie władz, że ty/ko takie przeprowadzanie testów jest waściwe". Takie propozycje testów są oceniane przez kompetentne instytucje Państw Członkowskich. W trakcie podejmowania decyzji nie wymaga się od ustawodawców konsultowana tych zagadnień z grupami wspólnego interesu (stakeholders) i ekspertami z dziedziny alternatywnych metod testowania, a także brania pod uwagę innych opinii.
Jednakże doświadczenie wyniesione z amerykańskiego Programu Oceny Wielkotonażowych Produktów Chenicznych (ang. US High Production Volume Chemicals Programme) pokazało, że takie procedury w noszą znaczny w kład w zapobieganie testom na zwierzętach. Obecnie w Załącznikach V i VI nie jest wymagane przedłożenie propozycji przeprowadzania badań przed wykonaniem testów na zwierzętach.

Zalecenia
- Wszelkie nowe dostępne metody testowania bez udziału zwierząt muszą zostać zawarte w Załącznikach od V do VIII, zastępując testy na zwierzętach tam gdzie to tylko jest możliwe. W szczególności, Załącznik V powinien zawierać kolejne metody badań in vitro, jak dla podstaw owej cytotoksyczności, w celu właściwego kontrolowania ryzyka podczas pierwszego etapu przeprowadzania badań.
- Komisja musi śledzić i intensyfikować badania naukowe nad metodami badań in vitro, w celu zapobiegnięcia przeprowadzania testów wrażliwości skóry na zwierzętach, do czasu uprawomocnienia się Regulacji. Procedury przeprowadzania testów bez udziału zwierząt obejmujące odpowiednie metody badań in vitro będą obecnie zawarte w ograniczeniach w przeprowadzaniu testów.
- Jak wspomniano w Punkcie 2, do Załączników od V do VIII muszą zostać w niesione popraw ki pozwalające na elastyczne, indywidualne podejście oraz zapewnienie wyłącznego stosowania metod testowania bez udziału zwierząt. Wszystkie istniejące informacje zawierające dane z badań z udziałem zwierząt i ludzi oraz rezultaty z testów bez udziału zwierząt, powinny zostać ocenione jako bezpieczne i akceptowalne.
- Wymagane przez Załączniki V i VI propozycje przeprowadzania badań obejmujące testy na zwierzętach muszą także zostać poddane ocenie. Grupy wspólnego interesu (Stakeholders)

muszą mieć możliwość opiniowania wszystkich propozycji przeprowadzania badań obejmujące testy na zwierzętach, zapewniając wykorzystanie wszystkich dostępnych metod testowania bez udziału zwierząt. Otrzymane uwagi powinny zostać wzięte pod uwagę przez kompetentne instytucje, a każda decyzja powinna zostać skonsultowana z ekspertami z dziedziny alternatywnych metod, w szczególności z Europejskim Centrum Walidacji Metod Alternatywnych (ang. European Centre for the Validation of Alternative Methods - ECV AM).

4. Wstrzymanie przeprowadzania badań jak tylko dane wskazują na potrzebę uściślenia środków kontrolnych
Problemy
Kiedy wyniki badań dotyczące w szczególności efektów toksykologicznych w skazują na potrzebę uściślenia kryteriów i środków kontrolnych, dalsze generowanie wyników testów jest zbyteczne. Na przykład, sposoby oceny wskaźników ryzyka konieczne do oceny ryzyka rozpoznawalnego, mogą także być wystarczające do kontroli innych potencjalnych zagrożeń, które nie muszą posiadać szczegółowej charakterystyki. Kwestia ta nie jest opisana w Załącznikach w śród obecnych standardowych wymogów dotyczących dostarczanych informacji.

Zalecenie
- Jak tylko wyniki testów dotyczące poszczególnych toksykologicznych efektów w skażą na potrzebę uściślenia środków i kryteriów określonej grupy związków (np.: klasyfikacji rakotwórczości (C), mutagenności (M), toksyczności wpływającej na układ rozrodczy (R); trwałości bioakumulatywności i toksyczności (ang. PBT); wysokiej trwałości i wysokiej bioakumulatywności (ang. vPvB)), dalsze badania nie powinny być przeprowadzane.

5. Włączenie wszystkich dostępnych metod testowania bez udziału zwierząt
Problemy
Załącznik X proponowanej Regulacji (poprzednio Załącznik V Dyrektyw y Substancji Niebezpiecznych (67/548/EC)) dostarczający listę metod testowania, nie zawiera wszystkich obecnie dostępnych metod badań in vitro i. tych bez udziału zwierząt. Ponadto, praw na akceptacja naukowo uzasadnionych testów bez udziału zwierząt może trwać do 3 lat, co jest okresem zbyt długim

Zalecenia
- Wszystkie obecnie dostępne metody badań in vitro i inne bez udziału zwierząt muszą zostać wymienione w Załączniku X.
- Zgodnie z Regulacją w wymogach przeprowadzania testów powinna bezzwłocznie zostać ustalona procedura, zawierająca nowe zatwierdzone metody badań in vitro i inne metody testowania bez udziału zwierząt. Jak tylko ESAC, Komitet Naukowo Doradczy ECV AM, zatwierdzi nowe metody badania, jako naukowo uzasadnione i gotowe do rejestracji, informacje na temat tych metod powinny zostać poprzedzone odpowiednią treścią zgodnie z Regulacją.

6. Rozwój, rejestracja i akceptacja metod testowania bez udziału zwierząt Problemy
Pomimo iż promocja metod testowania bez udziału zwierząt jest jednym z celów Regulacji, propozycja Komisji nie zawiera żadnych rozwiązań ani innych czynników sprzyjających rozwojowi nowych metod testowania bez udziału zwierząt. Bez tego jest mało prawdopodobne, że przemysł poczyni istotne inwestycje w badaniach naukowych i przyczyni się do rozwoju metod testowania bez udziału zwierząt. Wynikiem tego będzie nie spełnienie wymogów dostarczania informacji zgodnie z REACH, przez opóźniony dostęp do alternatywnych testów spowodowany właśnie przez niedostateczność środków finansowych i brak zaangażowania. Niezbędne jest większe dofinansowanie i w zmożenie wysiłków ze strony przedsiębiorców, Komisji i Państw Członkowskich dla przyśpieszenia rozwoju, rejestracji i akceptacji metod testowania bez udziału zwierząt.

Zalecenia
- Regulacja powinna zawierać zobowiązanie zwiększenia środków finansowych i wysiłków ze strony Komisji, Państw Członkowskich i przedsiębiorców w celu przyśpieszenia rozwoju, rejestracji i akceptacji metod testowania bez udziału zwierząt. - - Należy wydzielić część opłaty rejestracyjnej na rozwój metod testowania bez udziału zwierząt.

7. Uznanie organizacji działających na rzecz zwierząt jako grupy wspólnego interesu Problemy
Artykuł 105 stwierdza, że Zarząd Agencji powinien rozwijać kontakty pomiędzy Agencją a przedstawicielami wymienionych i zainteresowanych stron. Organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt nie są w łączone do wymienionych grup wspólnego interesu. Jako, że zaangażowanie grup w spójnego interesu (stakeholders) zgodnie z Regulacją dotyczy wielu dziedzin, wykluczenie tego typu organizacji jest niedopuszczalne.

Zalecenie
- W Regulacji organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt muszą być rozpoznawane jako strony zainteresowane i powinny zostać wyszczególnione w Artykule 105.
Eurogrupa ds. Dobrostanu Zwierząt sprzeciwia się wszelkim eksperymentom i badaniom naukowym powodującym ból, strach i cierpienie żywych zwierząt.

Ref: PPEurogroup-REA-1-2004Pl
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Marlou Heinen, Senior Policy Officer Research Animals , Eurogroup for Animal Welfare, Rue des Patriotes 6, 1000 Brussels, Tel: + 32 2 7400820, Mbbile: + 32 495 242 333, e-mail: mheinen@eurogroupanimalwelfare.org.

Przypisy

 (1) Dokument SANCO 2692/2001 z 25 lipca 2001 (2) Wnter G. and Wag en knecht N. (2002). Problems of Community constitutional law involved in reorganising the system for submission of test evidence under EC chemicals legislation. FEU - Werkstattberichte2002/1, 28 p. (3) Fischer K. (2002). Subsequent and parallel notification in legislation relating to hazardous substances - Statutory provisIons, admissbility in terms of individual rights and implications of EC legislation, English sammary, 13 p. (4) Według REACH" przepisy przejściowe mają zastosowanie w systemie rejestracji substancji wprowadzanych. Substancje importowane bądź produkowane w ilości 1,000 ton i więcej muszą zostać zarejestrowane w przeciągu 3 lat od wejścia w życie Rozporządzenia. Substancje produkowane w ilości 100 ton i więcej muszą zostać zarejestrowane w przeciągu 6 lat, natomiast te w ilości 1 tony, w przeciągu 11 lat.


Obrońcy zwierząt wyeliminowani?

10 maja 2005 roku w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Ewy Siedleckiej na temat kontrowersyjnego projektu rozporządzenia dotyczącego udziału organizacji społecznych w komisjach etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach. Warto przeczytać.


Zwierzęta laboratoryjne

Klub Gaja w listopadzie przesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoje stanowisko i uwagi do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków utrzymania zwierząt w hodowlach zwierząt laboratoryjnych oraz w jednostkach prowadzących doświadczenia lub testy. Oto fragment przesłanego stanowiska:

"...Zdaniem Klubu Gaja brak zapisów w projekcie o stosowaniu i promowaniu alternatywnych metod prowadzenia testów jest błędny i nie do zaakceptowania. Klub Gaja jest stanowczo przeciwny i nie zgadza się z zapisami tego projektu. Klub Gaja uważa, iż testowanie na zwierzętach jest niedopuszczalne. Zawarte w projekcie rozporządzenia zapisy nie poprawiają sytuacji zwierząt. Brak zapisu wspomagającego i kreującego alternatywne metody prowadzenia badań, doświadczeń i testów. Dlatego też Klub Gaja jednoznacznie negatywnie opiniuje w/w projekt rozporządzenia i wnosi o ponowne dogłębne przeanalizowanie tego dokumentu oraz utworzenie zespołu, który wypracuje właściwy akt prawny regulujący tą problematykę. Niezbędnym naszym zdaniem jest stworzenie możliwości udziału w pracach takiego ciała organizacjom społecznym oraz naukowcom, których celem działania jest ochrona zwierząt."


Pamiętacie jak prosiliśmy Was o wysyłanie listów, faxów i e-maili do Prezydenta RP i posłów w sprawie wiwisekcji? Oto efekt naszych wspólnych działań.

 

Sejm utrzymał weto prezydenta do ustawy o doświadczeniach na zwierzętach. Za odrzuceniem weta było zaledwie 111 spośród 427 głosujących posłów.

Prezydent zarzucił ustawie forsowanej jako dostosowanie do przepisów UE, że pogarsza sytuację zwierząt laboratoryjnych w stosunku do dziś obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Między innymi - nie zakazując testowania na zwierzętach kosmetyków i wyrobów chemii przemysłowej, pozostaje w sprzeczności z prawem UE. A także osłabia kontrolę nad wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych i nie obejmuje zabijania zwierząt do celów doświadczalnych.
Weto poparły kluby PiS, PSL, Samoobrony, niemal cały PO, SDPL i UP. Nawet klub SLD się podzielił - na 72 głosujących aż 59 poparło prezydenta. Rząd poparła Liga Polskich Rodzin i FKP.
Kontrowersyjna ustawa o doświadczeniach na zwierzętach wędruje więc do kosza, a sprawy tych doświadczeń - jak dotąd - regulować będzie specjalny rozdział w ustawie o ochronie zwierząt.
Komentuje Ewa Siedlecka
Na szczęście upadł pomysł, żeby pod pozorem dostosowania do przepisów UE osłabić kontrolę nad eksperymentami na zwierzętach. Polska nadal będzie miała w tej dziedzinie cywilizowane, europejskie standardy, według których to nie interes eksperymentatora, a odpowiedzialnie rozumianej nauki decyduje o wykorzystaniu zwierząt.
Ministerstwo Rolnictwa, które z takim zaangażowaniem napisało ten legislacyjny bubel i do końca go broniło, od siedmiu lat nie wydało pięciu rozporządzeń koniecznych do funkcjonowania ustawy o ochronie zwierząt, m.in. dotyczących szczegółowych warunków przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach i warunków przetrzymywania zwierząt w laboratoriach (nie zawierała ich też zawetowana ustawa). Brak tych rozporządzeń jest doskonałym alibi dla Inspekcji Weterynaryjnej, by nie wykonywać nadzoru nad tym, co dzieje się w laboratoriach i działających przy nich zwierzętarniach.
Zamiast radosnego tworzenia ustaw bubli może by tak resorty - z Ministerstwem Rolnictwa na czele - zajęły się wypełnianiem już nałożonych na nie obowiązków?

Gazeta Wyborcza 03.07.2004

 

Kolejny sukces...

Prezydent RP zawetował ustawę

 

Klub Gaja prosił o włączenie się do akcji wysyłania e-maili i faxów do Prezydenta RP przekonujących o nie podpisywanie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach, ponieważ ustawa była zła.

 

Udało się Prezydent RP zawetował ustawę. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w tej akcji. Jest to nasz wspólny wielki sukces.

 

"Prezydent Aleksander Kwasniewski zawetował ustawę o doświadczeniach na zwierzętach. Przekazał ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia, uznając za konieczne ograniczenie do minimum cierpienia zwierząt. Ustawa m.in. dopuszcza przeprowadzanie na zwierzętach testów kosmetycznych i środków higienicznych. Prezydent uznał też za nieuzasadnione wyłączenie komisji etycznych z nadzoru nad przebiegiem doświadczeń na zwierzętach oraz pozbawienia komisji etycznych prawa decydowania o dopuszczalności doświadczeń powodujacych cierpienie. " PAP

Sejm RP może jednak weto odrzucić. Teraz trzeba naprawdę silnej akcji! Po pierwsze, trzeba - zbiorowo i pojedynczo - podziękować prezydentowi. A po drugie - również zbiorowo i pojedynczo - trzeba naciskać na posłów, by nie odrzucali weta.

 

Jacek Bożek

Prezes

Klubu Gaja


Wysyłaliśmy podziękowania dla Prezydenta RP za veto oraz apel do posłów o nie odrzucanie tego veta.

 

Poniżej wzór listu jaki można było wysłać.

Szanowni Państwo

Apeluję do Państwa o nie odrzucanie prezydenckiego weta Ustawy o doświadczeniach na zwierzętach, uchwalonej 18 grudnia 2003 r., ponieważ w porównaniu z obowiązującą jeszcze Ustawą o ochronie zwierząt (z 27 sierpnia 1997r.) bardzo pogarsza ona los zwierząt doświadczalnych i, z powodu wadliwej definicji "doświadczeń", nie spełnia jednego z podstawowych wymogów prawa unijnego.
Pogorszenie poziomu ochrony zwierząt doświadczalnych nie jest uzasadnione względami naukowymi. Jedynym argumentem Rządu za uchwaleniem tej ustawy było powoływanie się na konieczność dostosowania naszego prawa do prawa Unii Europejskiej. W rzeczywistości, obowiązująca Ustawa o ochronie zwierząt jest dostosowana do prawa Unii: nie tylko spełnia unijne standardy zawarte w przestarzałej Dyrektywie 609/86, ale uwzględnia prace nad jej nowelizacją, które właśnie trwają.

Zawetowana ustawa jest zła, ponieważ:
- pozostawia poza kontrolą testy wyrobów kosmetycznych higienicznych i przemysłowych;
- pozostawia poza kontrolą uśmiercanie zwierząt po zakończeniu doświadczenia;
- uniemożliwia komisjom etycznym ds. doświadczeń na zwierzętach sprawdzanie, czy doświadczenie przebiegło zgodnie z pozwoleniem, które na nie wydały;
- uniemożliwia realną kontrolę nad przebiegiem eksperymentów, ponieważ inspekcja weterynaryjna, której tę kontrolę powierzono nie jest do niej przygotowana ani merytorycznie ani kadrowo (dziś też powinna kontrolować przebieg doświadczeń, ale przyznaje, że tego nie robi).

 

Uważam, że żadne prawne, naukowe czy moralne argumenty nie przemawiają za wejściem w życie tego złego prawa, które w dodatku jest tak skonstruowane, żeby nie można go było skutecznie egzekwować. Mam nadzieję, że nie dopuszczą Państwo, by gorsze prawo - jakim jest ustawa o doświadczeniach na zwierzętach - zastąpiło lepsze, czyli rozdział o zwierzętach doświadczalnych zamieszczony w obowiązującej dziś w ustawie o ochronie zwierząt.

 

Z poważaniem

Imię Nazwisko

adres


USTAWA O DOSWIADCZENIACH POGARSZA LOS ZWIERZĄT W STOSUNKU DO DZIŚ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

1. Ustawa o doświadczeniach nie obejmuje testowania na zwierzętach środków kosmetycznych, higienicznych i innych substancji (np. trutek). Znaczy to, że wyjmuje je całkowicie spod kontroli komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach, ponieważ nie będzie już trzeba mieć na nie zgody komisji. Tymczasem przeprowadzania takich testów wymagają inne przepisy, np. dotyczące ochrony konsumentów. Tak więc testy będą przeprowadzane, ale nie ustalono dla nich żadnej procedury kontrolnej. Natomiast obowiązująca Ustawa o ochronie zwierząt obejmuje kontrolą komisji etycznych wszelkie testy.
 
2. Ustawa o doświadczeniach umożliwia wyjęcie spod kontroli komisji etycznych uśmiercania zwierząt. Stanowi bowiem, że doświadczenie kończy się, gdy wykonano ostatnią obserwację związaną z celem doświadczenia. Oznacza to, że komisie etyczne nie będą miały podstawy prawnej do kontrolowania losu zwierząt po zakończeniu doświadczenia, w szczególności sposobu ich uśmiercania.
 
3. Ustawa o doświadczeniach odbiera komisjom etycznym możliwość kontroli zgodności przebiegu doświadczeń z zezwoleniem wydanym na podstawie ich opinii. Zwalnia bowiem Inspekcję Weterynaryjną z obowiązku współpracy z komisjami etycznymi (taki zapis o współpracy istnieje w Ustawie o ochronie zwierząt).

 

4. Osłabia kontrolę traktowania zwierząt także przez to, że jedna osoba ma kontrolować warunki, w jakich są przetrzymywane, a do kontrolowania przebiegu każdego doświadczenia ma być za każdym razem wyznaczana inna osoba.
Sprowadzi się tą sytuację do wymiany uprzejmości między kolegami eksperymentatorami, którzy będą sobie nawzajem poświadczać zgodność przebiegu doświadczeń z wydanym zezwoleniem. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje jedną osobę o szczególnych kwalifikacjach, która kontrolowała traktowanie zwierząt w całej placówce zarówno w czasie doświadczeń jak i w zwierzętarni.

 

II
USTAWA JEST SPRZECZNA Z PRAWEM UE

Testy przemysłowe i kosmetyczne nie są objęte definicja doświadczenia, a więc w ogóle kontrolą, jaką wprowadza ustawa. To jest sprzeczne z prawem UE, w którym wszelkie testy, szczególnie kosmetyków i artykułów przemysłowych objęte są obowiązującą Dyrektywą 609/86.


Ustawa za kilka lat będzie sprzeczna z prawem UE. Od 2009 roku w Unii obowiązywał będzie zakaz testowania na zwierzętach kosmetyków. Takiego zakazu w polskiej Ustawie o doświadczeniach na zwierzętach nie uwzględniono.

 

III
USTAWA JEST DEMORALIZUJĄCA,
ponieważ wszystkim zainteresowanym wiadomo, że nie będzie przestrzegana. Mechanizm kontrolny - jakim ma być działalność inspekcji weterynaryjnej - nie będzie działał ponieważ
- inspekcja ma za wiele zadań i za mało ludzi (co przyznaje oficjalnie);
- nie jest kompetentna do oceny przebiegu doświadczeń (co przyznają sami weterynarze), a na jej przeszkolenie nie ma dodatkowych pieniędzy;
- w ramach kontroli na inspekcje weterynaryjna nałożono jedynie obowiązek kontrolowania dokumentacji (w obecnej ustawie o ochronie zwierząt musiała po prostu kontrolować zgodność przebiegu doświadczenia ze zgodą wydaną przez komisje etyczną);
- nie określono, jak często inspekcja ma kontrolować dokumentację dotycząca doświadczeń, co może sprawić, że w ogóle się z tego nie wywiąże.

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)