nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Współpraca » Administracja Publiczna
Współpraca
aktualna pozycja:
Administracja Publiczna
» Organizacje pozarządowe
» Placówki oświatowe
» Instytucje
» Biznes
» Międzynarodowa
» Wolontariusze
» 1 procent dla zwierząt i przyrody
» Możesz Pomóc

Administracja Publiczna

Klubu Gaja współpracuje z administracją publiczną m.in poprzez:

• udział w pracach Państwowej Rady Ochrony Przyrody

• udział w pracach Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach

• udział w pracach Rady Dorzecza Górnej Wisły przy RZGW Kraków

• udział w pracach grupy Planowania Strategii Województwa Śląskiego

• udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko Województwa Śląskiego

• udział w pracach Komisji Edukacji Ekologicznej Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

• udział w pracach w podzespole doradczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. ochrony zwierząt

• udział w pracach Stałej Komisji ds. Udziału Społecznego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry przy RZGW Gliwice

• udział w pracach I Komisji Techniczno – Gospodarczej dla Nadleśnictwa Bielsko

 

Realizując działania statutowe w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej Klub Gaja współpracuje również z Urzędami Wojewódzkimi, Urzędami Miast i Urzędami Gmin, m.in.: Gmina Wilkowice, Gmina Pawłowice, Gmina Gościnno, Gmina Dygowo, Urząd Miasta w Bielsku-Białej i w Ostrowcu Świętokrzyskim, Śląski Urząd Wojewódzki, Wielkopolski Urząd Wojewódzki. 


Działania Klubu Gaja w gminie Wilkowice

W dniu 26 maja 2010 roku w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach odbyła się sesja Rady Gminy Wilkowice na której prezes Klubu Gaja Jacek Bożek zaprezentował dotychczasowe działania w latach 2007-2010 na rzecz gminy oraz omówił problemy ochrony środowiska w gminie Wilkowice.

 

Działania Klubu Gaja na terenie gminy Wilkowice w latach 2007-2010

1. Przeprowadziliśmy 28 zajęć edukacyjnych  dla placówek oświatowych z terenu gminy. Zajęcia odbywały się w ramach programów „Odkryj swój Park” „Globalnie w naszej wiosce” „Kupuj odpowiedzialnie” „Święto Drzewa” „Zaadoptuj rzekę”  - w zajęciach wzięło udział 809 osób.

2. Przeprowadziliśmy 29 zajęć edukacyjnych na temat parku w Wilkowicach  w których uczestniczyły placówki z poza gminy. Zajęcia odbywały się na ścieżce dydaktycznej w parku w Wilkowicach lub w zainteresowanych placówkach. - w zajęciach wzięło udział 744 osoby.

3. Zorganizowaliśmy sprzątanie Wilkówki – 2 dni, w pierwszym dniu uczestniczyło Przedszkole z Wilkowic a w drugim Szkoła Podstawowa  z Wilkowic.

4. Wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy regularnie otrzymują pakiety materiałów edukacyjnych Klubu Gaja do wszystkich realizowanych programów tj. broszury, postery edukacyjne, filmy, animacje interaktywne itp.

5. Przeprowadziliśmy na terenie gminy program edukacji ekologicznej „Odkryj swój Park” w ramach którego:
- przeprowadzono waloryzacje przyrodniczą parku w Wilkowicach
- wytyczono w terenie ścieżkę edukacyjną na terenie parku wraz z wyznaczeniem 25 stanowisk które oznaczono kamiennymi słupkami
- przeprowadzono warsztat artystyczny wspólnie z młodzieżą z gimnazjów z terenu gminy - wykonano rzeźby pegaza i ptaków – z artystą Waldemarem Rudykiem
- wykonano 2 tablice informacyjne o ścieżce i zamontowano je na terenie gminy
- przygotowano i wydrukowano przewodnik po ścieżce edukacyjnej w nakładzie 5000 sztuk
- rozesłano przewodnik do 1500 placówek edukacyjnych  na terenie woj. śląskiego
- przygotowano i wydrukowano raport z realizacji  projektu w nakładzie 3000 sztuk
- rozesłano raport  do 1500 placówek edukacyjnych na terenie woj. śląskiego
- przygotowano i wydrukowano wystawę edukacyjną „Odkryj swój park – dobre praktyki” ( komplet 5 plakatów) w nakładzie  2500 sztuk
- rozesłano wystawę do 2000 placówek edukacyjnych  na terenie woj. Śląskiego
 - przeprowadzono w parku program artystyczny Tree Hugger - instalacje rzeźb z wikliny  z artystą Wiktorem Szostalo
- przeprowadzono w parku happening „Ostatnia nić babiego lata” – z artystą Ernestem Zawadą
- Rada Gminy na wniosek Klubu Gaja oraz młodzieży gimnazjalnej uznała 3 drzewa za pomniki przyrody
- podczas trwania programu była prowadzona strona internetowa promująca projekt
- dzięki działaniom Klubu Gaja Gmina Wilkowice ustawiła głazy uniemożliwiające wjazd do parku

6. W ramach programu „Globalnie w naszej wiosce” skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu gminy:
- przeprowadzono zajęcia edukacyjne we wszystkich placówkach oświatowych z terenu gminy, w których uczestniczyło 317 osób.
- zorganizowano festiwal „Globalnie w naszej wiosce” , podczas którego przeprowadzono panel dyskusyjny z udziałem m.in. Janiny Ochojskiej oraz pokaz filmów
- zorganizowano z młodzieżą  happening – „Globalnie w naszej wiosce budowa kuli ziemskiej” przed budynkiem gminy

7. Klub Gaja opiniował budowę trasy narciarstwa biegowego na Magurce.

8. Podczas warsztatów na temat pozyskiwanie środków unijnych prowadzonych w ośrodku Klubu Gaja w Wilkowicach projekt Urzędu Gminy oraz stowarzyszenia Bystrzańska Inicjatywa był prezentowany jako przykład dobrych praktyk.

9. Klub Gaja uczestniczył w procesie ubiegania się przez gminę o tytuł  „Najpiękniejsza Gmina” (udostępnienie wydawnictw – przewodnika po ścieżce)

10. Przeprowadziliśmy 16 interwencji na prośbę obywateli na terenie gminy dotyczących ochrony środowiska i zwierząt.

11. Klub Gaja sfinansował sterylizacje psów na terenie gminy na kwotę 1600 złotych.

12. Uczestniczylismy w konsultacjach dotyczących wycinki drzew na terenie gminy.

13. Klub Gaja opiniował i wnioskował o zachowanie terenów i oczek wodnych dla płazów przy budowie drogi S 69. Uwagi zostały przyjęte przez G.D.D.K.i A.

14. Przeprowadziliśmy dzień otwarty  Klubu Gaja w ramach Dni Wilkowic gdzie prezentowaliśmy filmy, programy i kampanie oraz działania dla mieszkańców gminy

15. Przedstawiciele Klubu Gaja uczestniczyli w wielu konferencjach w tym międzynarodowych, wydarzeniach, spotkaniach, programach radiowych i telewizyjnych, na których wielokrotnie odpowiadali na pytania dotyczące Gminy Wilkowice oraz promowali Gminę Wilkowice
16.  Klub Gaja jest  partnerem Gminy Wilkowice w projekcie „Polska i Słowacja wspólna ekologii racja”.

 


Lasy Państwowe i Święto Drzewa 

Od I edycji w 2003 r. partnerem strategicznym programu Święto Drzewa są Lasy Państwowe – 428 Nadleśnictw w kraju.

Lasy Państwowe to organizacja od ponad 80 lat chroniąca, użytkująca i kształtująca polskie lasy, które są majątkiem narodowym. Zachowanie trwałości lasów oraz ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich pełnionych przez nie funkcji to podstawowe zadanie Lasów Państwowych. Ekologia i funkcje środowiskowe lasów stały się podstawą nowoczesnej gospodarki leśnej, gospodarki wielofunkcyjnej, prowadzacej do utrzymania i powiększania zasobów leśnych z myślą o przyszłych pokoleniach.

 

Ze względu na szeroko rozumianą edukację ekologiczna społeczeństwa, co roku Lasy Państwowe inspirują nadleśnictwa do nieodpłatnego przekazania sadzonek zgłaszającym się uczestnikom programu Święta Drzewa. Nadleśnictwa podejmują współpracę z palcówkami oświatowymi i często koordynują lokalne działania na swoim terenie. Co roku także Lasy Państwowe służą pomocą swoich specjalistów – leśników, w zakresie edukacji ekologicznej.
www.lp.gow.pl


Dobre praktyki w samorządach 

W nasze programy coraz częściej włączają się także samorządy. Przykładem dobrych praktyk jest nasza współpraca z Powiatowym Centrum Ekologicznym działającym w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Działania tam podjęte objęły nie tylko dzieci i młodzież ale także urzędników i samorządowców.

Powiatowe Centrum Ekologiczne włączyło się w nasze programy edukacji ekologicznej, rezultatem podjętych działań w 2007 roku jest posadzenie 768 drzew i przystąpienie 1260 dzieci z 24 placówek oświatowych do programu Święto Drzewa oraz 429 dzieci z 12 szkół do programu Zaadoptuj rzekę.

W kwietniu odbyła się dla nauczycieli z powiatu limanowskiego konferencja Zaadoptuj rzekę oraz warsztaty Edukacja ekologiczna młodzieży szansą zrównoważonego rozwoju. Organizatorem był Powiat Limanowski.

 

Kolejnym przykładem dobrych praktyk jest zaangażowanie się w nasz program Urzędu Miasta w Koszalinie, który posadził 50 drzew i zgłosił do programu Święto Drzewa 2007 największą ilość uczestników - 3800 osób oraz największą ilość podmiotów - 33 placówki, w tym Zakład Karny oraz Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

 

Zapraszamy samorządy do współpracy!

 

foto: Starosta Powiatu Limanowskiego bada wodę w potoku Sowlina

 


Program edukacji ekologicznej "Odkryj swój park"

 

Gmina Wilkowice jest partnerem ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej Klubu Gaja

"Odkryj swój park" w parku gminnym w Wilkowicach

 

 

Celem programu edukacji ekologicznej "Odkryj swój park" jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działań proekologicznych poprzez rozbudzenie wśród nich ciekawości i zainteresowania swoja miejscowością i środowiskiem przyrodniczym oraz poprzez odkrycie lokalnie cennego przyrodniczo miejsca - na przykładzie parku gminnego w Wilkowicach. Celem programu jest także utworzenie ścieżki przyrodniczo dydaktycznej na terenie tego parku oraz przeprowadzenie warsztatów edukacji ekologicznej, na których  młodzież pogłębi swoją wiedzę ekologiczną, która przyczyni się do powstania lokalnych cennych przyrodniczo miejsc np. parków, skwerów czy ogrodów, którego staną się opiekunami i gospodarzami.

 

 


Porozumienie dla Parsęty

Dnia 14 lutego 2006 roku dziesięciu sygnatariuszy Porozumienia dla Parsęty wyraziło swoją wolę  partnerskiej współpracy w ramach programu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”, pieczętując to swoimi podpisami. Współpraca realizowana będzie w szczególności poprzez: wspólne działania edukacyjne propagujące ochronę rzeki Parsęty na odcinku gmin Gościno i Dygowo, promowanie pożądanych standardów ochrony przyrody, informowanie społeczności lokalnych o jakości środowiska, gromadzenie i udostępnianie informacji ekologicznych, organizowanie wydarzeń i programów popularyzujących postawy proekologiczne, tworzenie ścieżek dydaktycznych, pomoc w tworzeniu akcji informacyjnych w środkach masowego przekazu, wspomaganie działań kulturowych, promocję terenów objętych programem „Zaadoptuj rzekę”, wymiany młodzieżowe i międzynarodowe. Koordynatorami projektu będą Gminy Gościno i Dygowo.
Do porozumienia przystąpiły:
Gmina Gościno, Gmina Dygowo, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Oddział w Koszalinie, „Troton” spółka z o.o. w Ząbrowie, K.W.S. „SALMO” Kołobrzeg, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie, Zespół Szkół w Gościnie, Gimnazjum w Gościnie, Klub Gaja.

W dniu 7 listopada 2006 w Ząbrowie pod Kołobrzegiem odbyło się spotkanie sygnatariuszy "Porozumienia dla Parsęty", w tym wójta gminy Gościnno, przewodniczącej rady gminy, pracowników urzedu gminy, szkół. Gospodarzem spotkania była firma Troton oraz wójt gminy Gościnno.Na spotkaniu omówiono kolejne kroki w ramach programu "Zaadoptuj rzekę" na rok 2006 i 2007. Program "Zaadoptuj rzekę" dofinansowany jest przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach.


Warsztaty na temat segregacji odpadów w Pawłowicach

Na przełomie marca i kwietnia 2006 roku we współpracy z Urzędem Gminy Pawłowice przeprowadzilismy 26 warsztatów edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów. Zajęcia były prowadzone we wszystkich szkołach Gminy Pawłowice. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom zagrożeń płynących z niewłaściwej gospodarki odpadami.

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)